BEZPEČNOST V MUZEU

17.04. - 18.04.2018

10:00 -

Purkyňova 105, 612 00

Cílem workshopu je širší odborná diskuze a konfrontace procesů preventivních opatření, tréninků a pravidelných školení v oblasti předmětové, prostorové a požární ochrany paměťových institucí České republiky a Norska. Účastníci workshopu budou seznámeni se systémem pravidelných školení a cvičení v jednom z největších a nejvýznamnějších norských státních muzeí – Norsk Folkemuseum v Oslo. Pro toto muzeum je požární ochrana stěžejní součástí bezpečnostního systému vzhledem k jeho charakteru sbírek. Norsk Folkemuseum je rovněž metodickým pracovištěm v oblasti preventivní konzervace a zabezpečování sbírek proti požáru a krádežím.
V návaznosti na dané téma budou součástí programu workshopu rovněž ukázky použití přenosných hasicích přístrojů v praxi.

Workshop je pořádán Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně a Komisí pro bezpečnost v muzeích AMG ČR za finanční podpory MK ČR, Asociace muzeí a galerií ČR
a Českého výboru ICOM. Tato akce navazuje na předchozí ročníky seminářů a workshopů
s uvedenou problematikou. Workshop je určen pro muzejní pracovníky, památkáře a specialisty, kteří se zabývají požární a předmětovou ochranou. Workshop bude veden v angličtině, odborný překlad do českého jazyka pro účastníky je zajištěn.

Odborní garanti workshopu
Martin Mrázek – Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace
Pavel Jirásek – ČV ICOM, předseda Komise pro bezpečnost v muzeích AMG ČR
Mikael Blihovde – Norsk Folkemuseum, vedoucí bezpečnostního odboru

Termín a místo konání
• 17. – 18. 4. 2018
• přednáškový sál (4. patro) Technického muzea v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole, areál TMB v Brně-Řečkovicích

Organizace
Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Culture Tech, s. r. o.
Purkyňova 105, 612 00 Brno, www.mck.technicalmuseum.cz

Uzávěrka přihlášek je 9. dubna 2018. Maximální počet účastníků je 40 osob.
Účast na workshopu je bezplatná.

BEZPEČNOST V MUZEU_pozvánka na workshop + program

Ing. Martin Mrázek, Ph.D.

odborný garant workshopu

724756480

mrazek@tmbrno.cz

Mgr. Jana Fricová

koordinační, projektový a programový pracovník

541421452

fricova@tmbrno.cz

Dokumenty ke stažení