Konference konzervátorů-restaurátorů 2021 v Klatovech

Přihlásit se

07.09. - 09.09.2021

-

Domažlická 767, Klatovy III, 339 01 Klatovy

AKTUÁLNĚ: V případě, že vzhledem k epidemiologické situaci nebude možné seminář uspořádat prezenčně, proběhne  on-line. Prosím, sledujte webové stránky MCK, budeme Vás průběžně informovat.

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií (Komise KR) a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. společně pořádají 29. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů. Konference se koná s podporou Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií ČR a Českého výboru Mezinárodní rady muzeí – ICOM.

              

Cíl konference
Konference přinese nové trendy a příklady správné praxe v péči o kulturní dědictví. Poskytne prostor pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností v oblasti konzervování-restaurování. Na konferenci budou prezentovány aktuální výsledky vědeckého zkoumání historických materiálů, nových postupů
a prostředků určených pro jejich ošetření a dlouhodobé uchovávání, stejně tak i případové studie zásahů na konkrétních předmětech movitého i nemovitého kulturního dědictví. Pozornost bude též věnována etickým otázkám výkonu profese konzervátora-restaurátora ve srovnání se zahraničními standardy. Konference proběhne formou přednášek a posterových prezentací s následnou diskuzí. Nedílnou součástí programu bude také odborná exkurze, zaměřená na představení významných muzejních sbírek a památek města Klatovy a Plzeňského kraje. V rámci konference se bude konat též Plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů AMG čítající více jak 270 členů.

Účastníci konference
Konference je určena pro konzervátory-restaurátory paměťových institucí (muzeí, galerií, knihoven, archivů apod.), soukromé restaurátory, pedagogy a studenty restaurátorských škol, památkáře, přírodovědce i odborníky dalších příbuzných profesí.

Přihlášení přednášek
Recenzované přednášky lze přihlásit nejpozději do 31. 3. 2021 a informativní přednášky do 10. 6. 2021 vyplněním e-formuláře na stránkách Metodického centra konzervace. Pokyny pro autory příspěvků publikovaných v časopise Fórum pro konzervátory-restaurátory – https://mck.technicalmuseum.cz/casopis-fkr/.
Program konference bude upřesněn na základě přihlášených příspěvků do konce měsíce června.

 

Mgr. Jana Fricová

metodické centrum konzervace, organizace a přijímání příspěvků

541421452 725586775

fricova@tmbrno.cz

Ing. Alena Selucká

Metodické centrum konzervace, odborný garant konference

541421407

selucka@tmbrno.cz

Mgr. Karolina Vítovcová

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, odborný garant hostitelské organizace

376326357

vitovcova.muzeum@mail.cz

    Závazná přihláška