Konference konzervátorů-restaurátorů 2023 ve Zlíně

12.09. - 14.09.2023

-

Fakulta managementu a ekonomiky, aula U2, Mostní 5139, 760 01 Zlín

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně si Vás dovolují pozvat na 31. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů. Konference se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. a Českého výboru Mezinárodní rady muzeí – ICOM.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
12.—14. 9. 2023, Fakulta managementu a ekonomiky, aula U2, Mostní 5139, 760 01 Zlín

CÍL KONFERENCE
Konference si klade za cíl prezentovat nové trendy a příklady správné praxe v péči o kulturní dědictví. Představeny budou výsledky průzkumů historických materiálů, nové postupy a prostředky určené pro ošetření a dlouhodobé uchovávání předmětů movitého i nemovitého kulturního dědictví, stejně tak i případové studie konzervátorských zásahů. Pozornost bude též věnována etickým otázkám výkonu profese konzervátora-restaurátora v návaznosti na muzejní praxi. Konference proběhne formou přednášek a posterových prezentací s následnou diskuzí. Nedílnou součástí programu bude také odborná exkurze. V rámci konference se bude konat též plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

ÚČASTNÍCI KONFERENCE
Konference je určena pro konzervátory-restaurátory paměťových institucí (muzeí, galerií, knihoven, archivů apod.), soukromé restaurátory, pedagogy a studenty restaurátorských škol, památkáře, přírodovědce
i odborníky dalších příbuzných profesí. Přihlašování účastníků bude zahájeno v březnu prostřednictvím e-formuláře.

ÚČASTNICKÉ POPLATKY
student/autor posteru
přihláška do 31. 7. 2023 – 1500,- / přihláška po 31. 7. 2023 – 1500,- Kč
člen Komise KR AMG
přihláška do 31. 7. 2023 – 1800,- / přihláška po 31. 7. 2023 – 2100,- Kč
běžný účastník
přihláška do 31. 7. 2023 – 2100,- / přihláška po 31. 7. 2023 – 2500,- Kč
přednášející
0,- Kč

INFORMACE PRO AUTORY A PŘEDNÁŠENÍCÍ
Recenzované příspěvky lze přihlásit nejpozději do 31. 3. 2023, informativní příspěvky a postery do 10. 6. 2023 zasláním textu příspěvku na adresu fricova@tmbrno.cz a vyplněním e-formuláře na webu MCK TMB. Příspěvky a abstrakty posterů, odsouhlasené redakční radou, budou publikovány v časopise Fórum pro konzervátory-restaurátory (FKR). Pokyny pro autory příspěvků naleznete na stránkách časopisu FKR . Pokud chcete na konferenci prezentovat příspěvek bez publikování, vyplňte pouze e-formulář.

Přihlašování na konferenci

Program konference bude upřesněn na základě přihlášených příspěvků do konce měsíce června.

 

Mgr. Jana Fricová

organizace konference, přijímání příspěvků

541421452 725586775

fricova@tmbrno.cz

Ing. Alena Selucká

odborný garant konference

541421407 724334953

selucka@tmbrno.cz