Kurz preventivní konzervace 2018

09.10. - 11.10.2018

10:00 - 15:00

Purkyňova 105, 612 00

KURZ PREVENTIVNÍ KONZERVACE
Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně

 Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY KURZU BYLA REGISTRACE UZAVŘENA!

CO JE TO PREVENTIVNÍ KONZERVACE?
Preventivní konzervace je soubor opatření, jejichž cílem je zpomalení degradace materiálů
a omezení možných rizik poškozování předmětů kulturního dědictví prostřednictvím systému pravidelných kontrol a nepřímých zásahů. V praxi se jedná zejména o optimalizaci podmínek prostředí během jejich uchovávání, prezentování, manipulaci či transportu.

POPIS KURZU
Kurz je zaměřen na objasnění základů preventivní konzervace a její role při ochraně muzejních sbírkových předmětů. Zahrnuje zejména identifikaci a posouzení činitelů poškozování předmětů a navržení vhodných opatření pro jejich omezení. Nosnou částí kurzu je monitoring a vyhodnocení vnitřního muzejního prostředí z hlediska vlivu teploty, relativní vlhkosti, světla, polutantů, biologického poškození i nebezpečí při mimořádných a krizových situací.

PROGRAM
Kurz zahrnuje teoretickou výuku i praktická cvičení v celkovém rozsahu 22 vyučovacích hodin, které jsou rozloženy do třídenního a následně jednodenního setkání (viz rozpis programu). Součástí koncepce kurzu je i zadání domácího projektu zaměřeného na monitoring a vyhodnocení kvality muzejního mikroklimatu pomocí zapůjčeného setu měřících a testovacích pomůcek.

ORGANIZACE
Kurz je pořádán Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně (TMB) pod záštitou Asociace muzeí a galerií ČR (AMG). Přihlášení účastníci kurzu neplatí účastnický poplatek a získají osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou úspěšného zakončení kurzu je účast na předem stanoveném programu, zpracování domácího projektu a opakovacího testu.

LEKTOŘI
Ing. Ivo Štěpánek, ředitel TMB
Ing. Alena Selucká, náměstkyně pro Metodické centrum konzervace TMB
Mgr. Michal Mazík, výzkumný a vývojový pracovník Metodického centra konzervace TMB
Mgr. Karel Rapouch, výzkumný a vývojový pracovník Metodického centra konzervace TMB

ÚČASTNÍCÍ KURZU
Kurz je určen především pro muzejní pracovníky, kteří zpracovávají, prezentují nebo pečují o předměty kulturní povahy – zejména kurátory sbírek, správce depozitářů, konzervátory-restaurátory, popř. další muzejní pracovníky nebo pracovníky z oblasti památkové péče, knihoven apod. Počet účastníků je omezen na 10 osob. Účastnící kurzu si platí pouze náklady spojené s cestovným a ubytováním.

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ KURZU
9. – 11. 10. 2018, 6. 11. 2018
Kurz je pořádán každé dva roky v podzimním termínu, v Metodickém centru konzervace Technického muzea v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno, www.technicalmuseum.cz, mck@technicalmuseum.cz.

Mgr. Jana Fricová

Koordinační, projektový a programový pracovník

541421452

fricova@tmbrno.cz