Kurz preventivní konzervace 2021

19.10. - 21.10.2021

-

Purkyňova 105, 612 00 Brno-Královo Pole

CO JE TO PREVENTIVNÍ KONZERVACE?

Preventivní konzervace je soubor opatření, jejichž cílem je zpomalení degradace materiálů a omezení možných rizik poškozování předmětů kulturního dědictví prostřednictvím systému pravidelných kontrol a nepřímých zásahů. V praxi se jedná zejména o optimalizaci podmínek prostředí během jejich uchovávání, prezentování, manipulaci či transportu.

POPIS KURZU

Kurz je zaměřen na objasnění základů preventivní konzervace a její role při ochraně muzejních sbírkových předmětů. Zahrnuje zejména identifikaci a posouzení činitelů poškozování předmětů a navržení vhodných opatření pro jejich omezení. Nosnou částí kurzu je monitoring a vyhodnocení vnitřního muzejního prostředí z hlediska vlivu teploty, relativní vlhkosti, světla, polutantů, biologického poškození i nebezpečí při mimořádných a krizových situací.

PROGRAM

Kurz zahrnuje teoretickou výuku i praktická cvičení v celkovém rozsahu 22 vyučovacích hodin, které jsou rozloženy do třídenního (19. – 21. 10.) a následně jednodenního setkání (30. 11.). Součástí koncepce kurzu je i zadání domácího projektu zaměřeného na monitoring a vyhodnocení kvality muzejního mikroklimatu pomocí zapůjčeného setu měřících a testovacích pomůcek.

ORGANIZACE

Kurz je pořádán Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) pod záštitou Asociace muzeí a galerií ČR (AMG). Přihlášení účastníci kurzu neplatí účastnický poplatek a získají osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou úspěšného zakončení kurzu je účast na předem stanoveném programu, zpracování domácího projektu a opakovacího testu.

LEKTOŘI

Ing. Alena Selucká, náměstkyně pro MCK TMB
Ing. Ivo Štěpánek, ředitel TMB, předseda Komise konzervátorů-restaurátorů AMG
Mgr. Karel Rapouch, výzkumný a vývojový pracovník MCK TMB
Mgr. Lukáš Foret, DiS., konzervátor-restaurátor MCK TMB
Mgr. Jana Fricová, projektový pracovník MCK TMB
Mgr. Žaneta Kubingerová, konzervátorka-restaurátorka textilu MCK TMB

ÚČASTNÍCÍ KURZU

Kurz je určen především pro muzejní pracovníky, kteří zpracovávají, prezentují nebo pečují o předměty kulturní povahy – zejména kurátory sbírek, správce depozitářů, konzervátory-restaurátory, popř. další muzejní pracovníky nebo pracovníky z oblasti památkové péče, knihoven apod. Počet účastníků je omezen na 10 osob. Účastnící kurzu si platí pouze náklady spojené s cestovným a ubytováním.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!!

Mgr. Jana Fricová

Organizace kurzu

541421452 725586775

fricova@tmbrno.cz