Nové technologie požární ochrany a jejich uplatnění v muzejní praxi

10.05. - 10.05.2023

-

Purkyňova 105, Brno 612 00

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost v muzeích Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. , Českým výborem ICOM a Norsk Folkemuseem v Oslo si Vás dovolují pozvat na požárně-bezpečnostní workshop Nové technologie požární ochrany a jejich uplatnění v muzejní praxi. Workshop je pořádán na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Technické muzeum v Brně, poskytované Ministerstvem kultury ČR.

TEORETICKÁ ČÁST               přednáškový sál TMB (4. patro), Purkyňova 105, Brno – Královo Pole, 612 00
PRAKTICKÁ ČÁST                  areál TMB v Brně–Řečkovicích

CÍL A PROGRAM WORKSHOPU
Letošní požárně-bezpečnostní workshop je zaměřen na použití nových prostředků požární ochrany, zvláště ve specifické oblasti ochrany kulturního dědictví. V rámci workshopu budou představeny hasicí koule, štítový přenosný hasicí přístroj, hasicí roušky pro hašení hořlavých kapalin a hasicí plachta pro hašení dopravních prostředků. Účastníci si opět budou moci vyzkoušet zdolávání reálného ohně pomocí dostupných hasicích prostředků a také shlédnout test nových hasicích technologií v praxi.

Workshop představuje další díl v sérii níže uvedených seminářů Ochrana a bezpečnost paměťových institucí, pořádaných Technickým muzeem v Brně, jehož hlavními tématy jsou především preventivní opatření, prostorová, předmětová a požární ochrana.

Technologie požární ochrany muzeí (2009),
Význam elektrické požární signalizace při ochraně kulturního dědictví před požárem (2010),
Požární a zabezpečovací monitorovací systémy v muzeích a památkové péči (2011),
Prevence a řešení mimořádných situací – nové přístupy v oblasti kulturního dědictví (2013)
Požární ochrana industriálních památek a historických budov (2017)
Bezpečnost v muzeu (2018)
Stabilní hasicí zařízení a požární ochrana v kulturních institucích (2019)
Památky v plamenech (2022)

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
Workshop je primárně určen pro muzejní pracovníky, památkáře a specialisty, kteří se zabývají požární ochranou. Zájemci o workshop se mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách MCK nejpozději do 30. 4. 2023. Workshop je z kapacitních důvodů omezen na 50 osob. Účastnický poplatek ve výši 300 Kč zahrnuje náklady na pořádání konference. Faktura Vám bude vystavena na základě poskytnutých fakturačních údajů.

Přihlášení na workshop

ODBORNÍ GARANTI
Ing. Martin Mrázek, PhD. – Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně
Ing. Pavel Jirásek – Český výbor ICOM

Mgr. Jana Fricová

Organizace workshopu

541421452 725586775

fricova@tmbrno.cz

Ing. Martin Mrázek, PhD.

Odborný garant workshopu

541421461 724756480

mrazek@tmbrno.cz

Dokumenty ke stažení