I. Objekty s předměty kulturní povahy – zásady a metody posuzování vnitřního prostředí

14.06. -

09:15 - 15:00

Metodické centrum moderní architektury v Brně, přednáškový sál areálu vily Stiassni, vstup z ulice Preslova (zastávka trolejbusu č. 38 Marie Pujmanové)

https://www.npu.cz/cs/uop-brno/akce/33032-seminar-objekty-s-predmety-kulturni-povahy-zasady-a-metody-posuzovani-vnitniho-prostredi

Cíl
Odborný seminář byl připraven na základě výsledků výzkumného projektu „Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti“, DF13P01OVV016, zpracovávaného v letech 2013–2017. Cílem semináře je seznámit muzejní a památkářskou obec s hlavními závěry a poznatky získanými v rámci hodnocení podmínek dlouhodobého uchovávání kulturních statků v různých typech budov (historických, moderních i účelových novostavbách) z hlediska stavebních charakteristik, mikroklimatických faktorů, zabezpečení proti požárům, krádežím a další nezákonné činnosti včetně vhodných úložných systémů a pravidel správné manipulace, transportu a zacházení s předměty. V rámci programu semináře budou jednotlivými členy řešitelského týmu projektu a dalšími experty představeny dílčí výsledky projektu, které byly integrovány do společné certifikované Metodiky uchovávání předmětů kulturní povahy. Záměrem semináře je zpřístupnit danou metodiku a poskytnout prostor pro širší odbornou diskuzi. Seminář se uskuteční ve dvou na sebe navazujících cyklech.

Pořadatelé
Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace
Národní památkový ústav, ÚOP v Brně
Moravská galerie v Brně

Odborní garanti
Ing. Alena Selucká, náměstkyně pro Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně
PhDr. Zdeněk Vácha, ředitel Národního památkového ústavu, ÚOP v Brně

Účastníci semináře
Seminář je určen pro pracovníky muzeí, galerií a památkové péče jako jsou vedoucí pracovníci, kurátoři sbírek, památkáři, konzervátoři-restaurátoři. Účast na semináři je však doporučena i těm, kdo se podílejí na stanovení
a vytváření podmínek prostředí, ve kterém se nacházejí předměty kulturní povahy a na plánování a zařizování prostor pro jejich deponování – tedy i projektantům, stavebním inženýrům apod.

Pozvanka na seminář I + program

Mgr. Jana Fricová

koordinační, projektový a programový pracovník

541421452

fricova@tmbrno.cz

Dokumenty ke stažení