Pozvanka na konferenci Plasty 3_9_2018 VŠCHT Praha