Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

01.03. - 01.03.2022

10:00 - 13:00

Purkyňova 105, 612 00 Brno-Královo Pole

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na školení ohledně zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky v návaznosti na

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon),

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP – bez vyjímky platný od 1. 6. 2015 a novelizace (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 487/2013),

Zákon č. 267/2015 Sb., který novelizuje zákon. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, platný od 1. 12. 2015,

Nařízení REACH (Nařízení Komise č. 1907/2006) a novelizaci tohoto nařízení (Nařízení Komise č. 453/2010).

Školení pořádá Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Jihomoravskou sekcí konzervátorů-restaurátorů Komise KR AMG.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

1. 3. 2022 v 10. 00 hod. v Technickém muzeu v Brně, přednáškový sál 4. p., Purkyňova 105, Brno – Královo Pole.

GARANT SEMINÁŘE A HLAVNÍ ŠKOLITEL

prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., Ústav chemie PřF MU v Brně.

Školení je určené zejména pro konzervátory-restaurátory (popř. další pracovníky sbírkotvorných instiucí), kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci.

PROGRAM ŠKOLENÍ

9.45 – 10.00         Registrace v TMB

10.15                      Zahájení, úvodní slovo Ing. Alena Selucká (MCK TMB), Alena Komendová (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

10.30 – 12.00       Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci  s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými       přípravky – zásady, legislativa, opatření, prof. Jiří Příhoda

12.00 – 12.30       Diskuze, dotazy, předání potvrzení o školení