NOVÝ PAMÁTKOVÝ POSTUP „UMĚLECKOŘEMESLNÉ TECHNIKY ZLATNICTVÍ“ online
8.2.2023

Cílem památkového postupu je poskytnout srozumitelný návod pro konzervátory-restaurátory, kurátory sbírek a další muzejní pracovníky a památkáře pro identifikaci nejrozšířenějších uměleckořemeslných technik zpracování drahých kovů, jejich správný popis a formulaci a nastavení vhodných přístupů k jejich preventivní i sanační konzervaci. Památkový postup je koncipován jako vodítko pro zainteresované profesní skupiny paměťových institucí při péči o artefakty kulturního dědictví, na nichž se uměleckořemeslné postupy zlatnictví uplatnily při jejich zhotovení. Zároveň lze památkový postup využít jako názorný zdroj informací při vzdělávání studentů příslušných profesních specializací.

Památkový postup byl ověřen v praxi formou doložených případových studií průzkumu vybraných předmětů kulturního dědictví a rekonstrukcemi postupů při zhotovení replik historických artefaktů. Právě experimentálně dokumentované dílčí technologické postupy výrazně pomáhají k upřesnění řemeslných znaků původních historických technik, které jsou vodítky pro identifikaci předmětů a jejich historické zařazení. Rovněž umožňují lépe specifikovat rizika poškozování artefaktů a stanovit optimální koncept konzervátorsko-restaurátorského ošetření. V návaznosti na zpracovaný přehled jednotlivých technik včetně poznatků o charakteristice požitých materiálů, nářadí, pracovních podmínkách a rovněž správné terminologii bylo řešeno několik samostatných studií komparace.

Pro průzkum byla využita digitální fotografie a mikroskopie včetně softwaru pro měření topografie povrchu, stejně tak i v rámci projektu testovaná metodika měření chemického složení slitin kovů neinvazivními metodami (XRF spektrometrií, SEM-EDS, hydrostatickým měřením).

  • Pro památkový postup „Uměleckořemeslné techniky zlatnictví“ vydalo Ministerstvo kultury osvědčení č. 61, č.j.: MK 72755/2022 OVV, Sp. Zn.: MK-S 13968/2019 OVV ze dne 12. 12. 2022 o uznání uplatněného památkového postupu v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“.
  • Památkový postup Uměleckořemeslné techniky zlatnictví
  • Více informací zde