První informace ke konferenci konzervátorů-restaurátorů 2018 v Mikulově
15.2.2018

Konferenci tradičně pořádá Metodické centrum konzervace TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG a Regionálním muzeem v Mikulově.

INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ A ZÁJEMCE O KONFERENCI KE STAŽENÍ

Konference_ko-re_2018_ první informace

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

• termín: 11. – 13. Září 2018
• místo: Velký zámecký sál, Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1/4 692 01 Mikulov

PŘIHLAŠOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

Přihlásit se můžete od 1. dubna do 31. července 2018 na webových stránkách konference http://www.konference-konzervatoru-restauratoru.cz , které budou spuštěny ve druhé polovině února.

PŘIHLAŠOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Téma příspěvků by mělo korespondovat s obecným zaměřením konference:

• materiálové a technologické průzkumy
• konzervátorsko-restaurátorské zásahy
• nové metody a technologie v oblasti konzervování-restaurování a ochrany kulturního dědictví

Na konferenci je možné prezentovat tyto typy příspěvků:

1) recenzované, publikované po recenzním řízení v recenzované části odborného časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory (FKR) – uzávěrka 31. března, plné verze zasílejte na adresu stohrova@tmbrno.cz

2) informativní, publikované v nerecenzované části časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory – uzávěrka 31. května, plné verze zasílejte na kontaktní adresu stohrova@tmbrno.cz

3) konferenční příspěvky, nepublikované v časopisu FKR – pouze abstrakty těchto příspěvků zasílejte do 31. května na adresu stohrova@tmbrno.cz

4) posterové prezentace – abstrakty posterových prezentací budou publikovány v nerecenzované části časopisu FKR, na konferenci proběhnou s posterovou diskuzí – pouze abstrakty posterů zasílejte do 31. května na adresu stohrova@tmbrno.cz

Dbejte pokynů pro prezentující a autory. Při zasílání příspěvků zřetelně uveďte, o jaký typ příspěvku se jedná. Pro všechny typy příspěvků je povinné dodat abstrakt o rozsahu max. 150 slov. Všechny typy příspěvků na konferenci nebo otištěné v odborném časopisu budou posouzeny odborným grémiem konference (redakční rada FKR, Výbor komise konzervátorů-restaurátorů AMG, zástupci organizátorů). Grémium si vyhrazuje právo odmítnout zaslaný příspěvek.
Po schválení příspěvku na konferenci, o kterém budete informováni neprodleně po zasedání grémia v průběhu června, proveďte registraci účasti na konferenci prostřednictvím formuláře.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Typ poplatku Platba do 31.7.2018 Platba po 31.7.2018 a na místě
Přednášející 0,– Kč/osoba 0,– Kč/osoba
Studenti/účastníci prezentující poster 1.000,– Kč/osoba 1.400,– Kč/osoba
Členové Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR 1.300,– Kč/osoba 1.700,– Kč/osoba
Ostatní účastníci 1.500,– Kč/osoba 1.900,– Kč/osoba
V případě, že je u přednášky/posteru uvedeno několik autorů, poplatek je prominut/snížen pouze jednomu z autorů!

Informace k platbě:

• číslo účtu: 197830621/0710 (Česká národní banka)
• variabilní symbol: 602010
• zpráva pro příjemce: jméno účastníka (důležité!)
• Zkontrolujte si správnost a úplnost uvedených informací. Při neuvedení jména ve zprávě pro příjemce nelze identifikovat plátce, což zbytečně komplikuje celou administrativu a způsobuje nežádoucí problémy při registraci. Pokud z administrativních důvodů není možné při platbě uvést jména účastníků, zašlete nám, prosím, email se jmény účastníků a číslem bankovního účtu, ze kterého byla platba provedena.
• Platbu je nutno provést do 31. července 2018. Při platbě po 31. 7. 2018 a platbě na místě budou výše uvedené ceny navýšeny o částku 400 Kč (viz tabulka výše).
• V případě neúčasti se uhrazená částka vrací pouze do 31. 7. 2018. Od prvního srpna je storno poplatek 100% z částky. Kdykoliv je ale možné nahlásit účast náhradníka, případně vyžádat zaslání sborníku.

Doplňující informace:

• adresa muzea: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole
• IČO: 00101435
• IBAN: CZ48 0710 0000 0001 9783 0621
• SWIFT/BIC: CNBACZPP
• adresa banky: Česká národní banka, regionální pobočka Brno, Rooseveltova 18, 601 10 Brno