Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
31.1.2022

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na školení ohledně zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky v návaznosti na

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon),
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP – bez vyjímky platný od 1. 6. 2015 a novelizace (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 487/2013),
Zákon č. 267/2015 Sb., který novelizuje zákon. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, platný od 1. 12. 2015,
Nařízení REACH (Nařízení Komise č. 1907/2006) a novelizaci tohoto nařízení (Nařízení Komise č. 453/2010).

Školení pořádá Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Jihomoravskou sekcí konzervátorů-restaurátorů Komise KR AMG dne:

1. 3. 2022 v 10. 00 hod. v Technickém muzeu v Brně, přednáškový sál 4. p., Purkyňova 105, Brno – Královo Pole.

Garantem semináře a hlavním školitelem je prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., Ústav chemie PřF

PROGRAM ŠKOLENÍ BUDE ZVEŘEJNĚN SPOLU S OTEVŘENÍM REGISTRACE 2. TÝDEN V ÚNORU 2022