Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi – prezentace ke stažení
5.3.2018

Dne 1. 3. 2018 proběhlo v Technickém muzeu v Brně školení o Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Úlohu hlavního školitele přijal prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. z Ústavu chemie PřF MU. Školení se zúčastnilo více než 50 pracovníků muzeí, galerií a památkové péče.

Pracovníci byli řádně proškoleni v problematice:

Chemická legislativa
• chemický zákon 350/2011 Sb. v platném znění
• zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. v platném znění
• evropská chemická legislativa (REACH, CLP, GHS)
• R-věty, S- věty, H-věty, P-věty, výstražné symboly
• bezpečnostní list, pravidla pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami

Praktické záležitosti
• způsobilost osob pro zacházení s chemickými látkami
• vedení evidence
• odpovědnost při zacházení s chemickými látkami
• balení a označování chemikálií
• správná laboratorní praxe při zacházení s vybranými chemickými látkami
• odpady a jejich likvidace

Dodané materiály
• obecná první předlékařská pomoc
• speciální předlékařská pomoc
• globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
• hasicí přístroje
• nebezpečné směsi
• značení tlakových lahví

Přednáška prof. RNDr. Jiřího Příhody, CSc. bude zpřístupněna po dobu dvou měsíců, tedy do pátku 4. 5. 2018.

Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi – prezentace

Obecná pravidla pro nakladani s nebezpecnymi chemickými látkami a směsmi v TMB