Změna pravidel pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami
21.9.2020

  • Pravidla pro zacházení s nebezpečnými látkami jsou zrušena novelou zákona 258/2000 z letošního roku, tj. proškolování zaměstnanců bude probíhat „pouze“ v rovině všeobecných pravidel BOZP + Provozních řádů
    pracovišť + každý, kdo nakládá s těmito chemikáliemi musí být seznámen s bezpečnostními listy, které musí být dostupné na pracovišti (pro jedy zůstávají původní nařízení)
  • Novela zákona č. 258/2000 Sb., provedená zákonem č. 205/2020 Sb., je účinná od 1.5.2020. Mění se mj. § 37 kategorizace prací a zrušen je odstavec 7 paragrafu 44, který stanovoval povinnost zpracovat písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.
  • Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Změny v kategorizaci, zrušení pravidel pro nakládání s chemickými látkami