Aplikace analytických metod při průzkumu kulturního dědictví

  • identifikační číslo: 24/VaV/MCK/2015
  • garant: Mgr. Karel Rapouch
  • spolupráce: Ing. Alena Selucká, Mgr. Lukáš Foret, DiS.
  • doba řešení: dlouhodobý úkol

 

Pozornost je soustředěna zejména na použití přístrojového vybavení laboratoře MCK – využívání ručního XRF spektrometru, videomikroskopu Keyence a polarizačního mikroskopu Olympus pro hodnocení složení materiálů, povrchových úprav (včetně stratigrafického zhodnocení barevných vrstev). Ve spolupráci s dalšími pracovišti jsou aplikovány další instrumentální metody, jako je elektronová mikroskopie s energiově-disperzním analyzátorem (SEM-EDS), elektronová mikrosonda (EMPA) a mikrotomografie (micro-CT). Uvedené přístrojové vybavení slouží pro analýzy předmětů zpracovávaných v rámci činnosti MCK. Průběžně je rozvíjena metodika jejich interakce s hodnocenými materiály včetně postupů odběrů vzorků s primárním požadavkem minimalizace zásahu a poškození do zkoumané hmoty. Testováno bude nové zařízení pro průzkum materiálů v UV-záření na vybraných předmětech ošetřovaných v rámci konzervátorské praxe.

Hlavním tématem zůstává analýza historických smaltů ze sbírky TMB a zpracování výsledků formou databáze. V této souvislosti bude řešen úkol IP DKRVO – cíl 2: Optimalizovat postupy neinvazivního či minimálně destruktivního průzkumu sbírkových předmětů na principu pokročilých metod rentgenově fluorescenční spektrometrie (XRF). Dílčím cílem je kalibrace mobilního XRF s cílem implementovat jedinečný mód zařízení pro analýzy smaltů a dalších silikátů.

Pokračovat bude rovněž smluvní spolupráce s Regionálním muzeem v Teplicích a Ústavem antropologie PřF MU v Brně při průzkumu bronzových nálezů únětické kultury z depotů ze severních Čech V návaznosti na antropologický průzkum budou mikroskopicky dokumentovány stopy po opracování nástrojů. Vyhodnocen bude rovněž postup lokálního čištění korozních produktů s ohledem na uvedené trasologické znaky. Dokončen bude rovněž průzkum galvanického zlacení železných destiček z chrámových dveří basiliky na Mendlově nám. v Brně.