Aplikace analytických metod při průzkumu kulturního dědictví

Pozornost je soustředěna zejména na použití přístrojového vybavení laboratoře MCK – využívání ručního XRF spektrometru, videomikroskopu Keyence a polarizačního mikroskopu Olympus pro hodnocení složení materiálů, povrchových úprav (včetně stratigrafického zhodnocení barevných vrstev). Ve spolupráci s dalšími pracovišti jsou aplikovány další instrumentální metody, jako je elektronová mikroskopie s energiově-disperzním analyzátorem (SEM-EDS), elektronová mikrosonda (EMPA) a mikrotomografie (micro-CT). Uvedené přístrojové vybavení slouží pro analýzy předmětů zpracovávaných v rámci činnosti MCK. Průběžně je rozvíjena metodika jejich interakce s hodnocenými materiály včetně postupů odběrů vzorků s primárním požadavkem minimalizace zásahu a poškození zkoumané hmoty. V rámci zpřístupnění uvedených metod konzervátorům-restaurátorům je plánováno zpracovat charakteristiku jednotlivých analýz s konkréními příklady aplikace v muzejní praxi. V návaznosti na výsledky získané v přechozím roce bude zpracován též příspěvek k mincovním falzům, která byla analyzována v rámci spolupráce s Muzeem Komenského v Přerově při archeologickém výzkumu na hradě Starý Světlov.

  • kód projektu: 24/VaV/MCK/2015
  • garant: Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
  • spoluřešitelé: Ing. Alena Selucká, Mgr. Michal Mazík