Strategie preventivní konzervace v muzejní praxi

  • identifikační číslo:30/VaV/MCK/2017
  • garant: Ing. Alena Selucká
  • spolupráce: Mgr. Karel Rapouch, Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Ing. Martin Kroužil, Renata Pelíšková, Mgr. Lukáš Foret, DiS., Bc. Žaneta Kubingerová
  • doba řešení: 2017-2020

Oblast preventivní konzervace je hlavním nástrojem dlouhodobé péče o sbírky muzejní povahy. Pozornost je soustředěna na měření a regulaci parametrů prostředí zahrnujících klimatické faktory (teplotu, relativní vlhkost vzduchu, světlo, vnitřní a vnější polutanty), biologické škůdce i ochranu předmětů v případě mimořádných situací (živelné pohromy, teroristický útok apod.). Využity budou poznatky získané v rámci řešeného výzkumného projektu z účelové podpory NAKI, dále aplikované v rámci ochrany sbírek TMB a edukaci kurzů preventivní konzervace. Připraveny budou výukové demonstrační ukázky interakcí jednotlivých faktorů prostředí s vybranými typy materiálů v muzejních sbírkách a příklady možných preventivních opatření v prostorách expozic a depozitářů.

Průběžně budou vyhodnocovány parametry prostředí v depozitářích a expozicích muzea. Zvláštní pozornost bude věnována posouzení mikroklimatických podmínek na technické památce Vodní mlýn ve Slupi, kde byly zavedeny opatření pro zlepšení čistoty vzduchu z hlediska výskytu spor plísní. Metodika statistického zpracování celoročních záznamů relativní vlhkosti a teploty vzduchu bude analyzována v rámci případové studie Památníku Leoše Janáčka ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. Zkoumána bude též metoda měření koncentrace CO2 pro zjišťování těsnosti muzejních vitrín. V návaznosti na uplatňování etických zásad konzervování-restaurování v muzejní praxi bude zpracována kapitola v knize shrnující rovněž vývoj přístupů k preventivní konzervaci a její začleňování do celkové strategie konzervace sbírek.

Pokračovat bude příprava projektu Kabinet bezpečnosti – nové stálé expozice muzea představující technologie a systémy, využívané k ochraně kulturního dědictví z oblasti požární, prostorové a předmětové ochrany. Tento projekt bude obsahem žádosti z programu Fondy EHP a Norska 2020.