Strategie preventivní konzervace v muzejní praxi

Oblast preventivní konzervace je hlavním nástrojem dlouhodobé péče o sbírky muzejní povahy. Pozornost je soustředěna na měření a regulaci parametrů prostředí zahrnujících klimatické faktory (teplotu, relativní vlhkost vzduchu, světlo, vnitřní a vnější polutanty), biologické škůdce i ochranu předmětů v případě mimořádných situací (živelné pohromy, teroristický útok apod.). Využity budou poznatky získané v rámci řešeného výzkumného projektu z účelové podpory NAKI, dále aplikované v rámci ochrany sbírek TMB a edukaci kurzů preventivní konzervace. Připraveny budou výukové demonstrační ukázky interakcí jednotlivých faktorů prostředí s vybranými typy materiálů v muzejních sbírkách a příklady možných preventivních opatření v prostorách expozic a depozitářů.

Zpracovány budou též podklady k projektu Kabinet bezpečnosti prezentující možnosti zabezpečení předmětů proti požárům, pro který bude kompletována samostatná přihláška k podpoře z Norských fondů.

  • kód projektu: 30/VaV/MCK/2017
  • garant: Ing. Alena Selucká
  • spoluřešitelé: Mgr. Michal Mazík, Mgr. Karel Rapouch, Ing. Martin Mrázek, PhD., Ing. Martin Kroužil, Renata Pelíšková, Žaneta Kubingerová