Konference konzervátorů-restaurátorů 2017 Litomyšl + postery

Ve dnech 19. – 21. 9. 2017 se v Litomyšli uskutečnil již XXVI. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů. Akce byla uspořádána pod patronací Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky a Komisí konzervátorů-restaurátorů. Roli partnerské a hostitelské instituce přijala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, jejíž činnost má na poli péče o předměty kulturní povahy dlouholetou tradici.

Každoročně bohatý program nabídl účastníkům konference široké spektrum příspěvků z oblasti materiálových a technologických průzkumů, konzervátorsko-restaurátorských zásahů a výzkumu v oblasti ochrany předmětů kulturního dědictví. Publiku bylo prezentováno celkem 31 odborných přednášek. Posterovým prezentacím byla vyhrazena samostatná část pro diskuzi u panelů. Bylo tak reflektováno na podněty účastníků na základě evaluačního dotazníku konference z roku 2016. Abstrakty všech 23 posterů byly také zveřejněny jako pevná součást Fóra pro konzervátory-restaurátory 2017. Originální posterové prezentace budou pro zájemce k dispozici pod článkem a na webovém portálu Konference konzervátorů-restaurátorů.

Úvodní část odborného programu byla věnována restaurování temperové malby na plátně obrazu Čtoucí dívka od Karla Holana. Tato práce je ukázkou komplexního zpracování a záchrany poškozeného výtvarného díla, které bylo realizováno v ateliérech Fakulty restaurování v Litomyšli. Z množství příspěvků, podnětných jak z hlediska umělecko-řemeslného zpracování, tak materiálových průzkumů a technologií, bychom rádi upozornili např. na Santa Maria – restaurování modelu lodi Kryštofa Kolumba a restaurování věžního hodinového stroje nebo na analýzu barokní piety pomocí kombinace XRF zobrazování a RTG počítačové tomografie. Z oblasti preventivní konzervace zazněl příspěvek zabývající se problematikou regulace vnitřního prostředí, speciálně vzduchotechnickými systémy a jejich optimálním řízením pro depozitáře, čímž bylo prezentováno také využití zásad preventivní péče o předměty kulturní povahy v praxi.

Odborný program prvního dne uzavřela prezentace posterových panelů. Posterová sekce nabídla účastníkům nahlédnout do bohaté škály zajímavých témat, která byla dále rozvíjena v rámci odborné diskuze. Různorodost posterových prezentací bychom rádi nastínili alespoň formou výběru několika tematických zástupců, a to např. Techniky pokovení na středověké deskové malbě, Ochranné obaly pro trvalé uložení předmětů kulturního dědictví a Studium chemického složení a míry degradace archivních kinematografických filmů pomocí nedestruktivních metod.

Nedílnou součástí Konference konzervátorů-restaurátorů byla také odborná exkurze. V rámci exkurze, pod vedením domácích průvodců, byl navštíven zámek v Litomyšli, expozice Regionálního muzea v Litomyšli a odborná pracoviště, ateliéry a knihovna Fakulty restaurování.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem spoluorganizátorům – Fakultě restaurování Univerzity Pardubice, Asociaci muzeí a galerií ČR a Českému výboru ICOM za stálou podporu konání těchto konferencí, Regionálnímu muzeu v Litomyšli, městu Litomyšl a Národnímu památkovému ústavu –  Státnímu zámku Litomyšl. V neposlední řadě bychom také rádi poděkovali Ministerstvu kultury ČR za celkovou podporu aktivit Metodického centra konzervace TMB i Komise konzervátorů-restaurátorů AMG, bez které by nebylo možné zajistit kontinuitu a úroveň pořádaných akcí a RNDr. Richardu Ševčíkovi, Ph.D. za fotodokumentaci akce.

Postery z Konference konzervátorů-restaurátorů 2017