Konference konzervátorů-restaurátorů 2018 v Mikulově

XXVII. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů se letos uskutečnil ve dnech 11. – 13. 9. 2018 v jihomoravském Mikulově. Již tradičně byla akce uspořádána pod záštitou Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně v součinnosti s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky. Partnerskou a zároveň hostitelskou institucí letošního ročníku konference se stalo Regionální muzeum v Mikulově, které se dlouhodobě věnuje dokumentaci bohaté historie mikulovského regionu a péči o kulturní dědictví v této oblasti.

Odborný program konference byl zahájen Ing. Ivo Štěpánkem, předsedou Komise konzervátorů-restaurátorů a zároveň ředitelem Technického muzea v Brně a Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem Regionálního muzea v Mikulově. Úvodní přednáška byla věnována lokální problematice, a to Archeoparku v Pavlově, který je jedním z objektů mikulovského muzea. Jedná se o originální architekturu, která skrývá většinu výstavního prostoru v terénní vlně. Moderní pojetí vlastní stavby i expozic vykazuje z hlediska nastavení optimálních mikroklimatických parametrů určitá specifika, jimž byla přednáška věnována.

Tematicky byl odborný program sestaven převážně z příspěvků, které se zabývaly průzkumem a konzervováním-restaurováním široké palety materiálů, z nichž byly nejpočetněji zastoupeny předměty z kovů. Prezentovány byly ale také přednášky, které se věnovaly obrazům, textilu, skleněným negativům, usni či materiálům jako je jantar a sádra.
Kromě prezentací, které se zabývaly materiálově-technologickým průzkumem a sanační konzervaci a restaurování, zazněly také příspěvky věnující se konzervátorsko-restaurátorským pracovištím, a to Historie a současnost konzervování v Muzeu hlavního města Prahy a Muzeum narodowe w Warszawie/Národní muzeum ve Varšavě (náhled do dílen konzervace keramiky a skla).

Nedílnou součástí odborného programu je také posterová sekce. Přehled posterových prezentací, včetně abstraktů je také uveřejněn ve Fóru pro konzervátory-restaurátory 2018. Pro přiblížení rozmanitosti témat, prezentovaných na posterových panelech, zmiňme např. Možnosti neinvazivní analýzy v chemicko-technologické laboratoři Národní galerie v Praze, Konzervování-restaurování dermoplastického preparátu lišky nebo Identifikace materiálů v malbě 1. poloviny 20. století.

K pravidelným bodům programu konference patří také odborná exkurze, jejímž cílem je výběr různorodých lokalit, zajímavých z hlediska péče o kulturní dědictví a zároveň reprezentujících region, v němž je konference pořádána. Tento rok účastníci navštívili vybrané expozice mikulovského zámku, Synagogu v Mikulově, Dietrichsteinskou hrobku a samozřejmě také Archeopark Pavlov. Krátkodobé výstavy i stálé expozice Regionálního muzea v Mikulově byly účastníkům zpřístupněny i mimo program exkurze, tedy v rámci a u příležitosti konání celé konference. Uveďme např. expozici Římané a Germáni v kraji pod Pálavou, která získala nejvyšší ocenění v kategorii Muzejní výstava roku 2007- cenu Gloria musaealis nebo výstavy Škrdlovické sklo a Mikulovsko 1918-1938.

V rámci programu konference se též uskutečnilo Plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů AMG, kterého se zúčastnilo 100 členů komise. Diskutovány a odsouhlaseny byly změny jednacího a volebního řádu, činnosti jednotlivých pracovních skupin a krajských sekcí.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem spoluorganizátorům – Regionálnímu muzeu v Mikulově, Asociaci muzeí a galerií ČR a Českému výboru ICOM za stálou podporu konání těchto konferencí a Turistickému a informačnímu centru Mikulov. V neposlední řadě bychom také rádi poděkovali Ministerstvu kultury ČR za celkovou podporu aktivit Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně i Komise konzervátorů-restaurátorů AMG, bez které by nebylo možné zajistit kontinuitu a úroveň pořádaných akcí.