Požárně bezpečnostní česko-norský workshop BEZPEČNOST V MUZEU

Ve dnech 17. – 18. 4. 2018 se v Technickém muzeu v Brně konal požárně bezpečnostní česko-norský workshop BEZPEČNOST V MUZEU. K hlavním cílům workshopu patřila konfrontace procesů preventivních opatření, tréninků a pravidelných školení v prostředí Česka a Norska, a to v oblasti předmětové, prostorové a požární ochrany v paměťových institucích. Účastníci workshopu byli seznámeni se systémem pravidelných školení a cvičení v jenom z největších a nejvýznamnějších norských státních muzeí – Norsk Folkemusea v Oslo. Vzhledem k chrakteru jeho sbírek je pro toto muzeum požární ochrana nejvýznamnější součástí bezpečnostního systému. Norsk Folkemuseum rovněž působí v oblasti metodiky pro ostatní norská muzea v oblasti preventivní konzervace včetně zabezpečení sbírek proti požáru a krádežím. Mezi TMB, státní příspěvkovou organizací a Norsk Folkemuseem, státním muzeem působícím jako nadace, existuje v oblasti bezpečnosti sbírek a objektů řada afinit. Jedná se zejména o rozložení jednotlivých objektů obou muzeí, často vyžadujících dálkový přístup a ovládání lokálních řídících jednotek bezpečnostního systému a také jejich charakter.

Roli hlavního lektora workshopu přijal Mikael Blihovde – vedoucí bezpečnostního odboru Norsk Folkemusea v Oslo, v němž pracuje od roku 2014. Během jeho působení byl kompletně změněn muzejní systém požární ochrany směrem k integraci technických systémů i k centrálnímu řešení ostrahy. Změnami prošla také organizace požární ochrany směrem k integraci technických systémů i centrálnímu řešení ostrahy. Nově byla také zavedena pravidelná školení zaměstnanců a požárních cvičení.

Odborný program workshopu byl rozdělen na dvě části, a to část teoretickou (diskuzní) a praktickou. Účastníci semináře byli uvedeni do problematiky projektů a možností česko-norské spolupráce (Pavel Jirásek) v oblastech  vědy a výzkumu a zvláště ochrany kulturního dědictví. Dále následoval blok zahraničního hostujícího lektora, který nejprve seznámil účastníky workshopu s prostředím a podmínkami Norsk Folkemusea, jeho strukturou, personálním zabezpečením, činností jednotlivých osob a systémy požární a zabezpečovací signalizace. Pozornost byla také věnována tréninkovým programům a plánům kontrolní a preventivní činnosti. Součástí prezentace Mikaela Blihovdeho bylo aktivní zapojení účastníků do diskuze a řešení praktických problémů při zajišťování  bezpečnosti a požární ochrany paměťových institucí.

Druhá část workshopu se odehrála v areálu TMB v Brně-Řečkovicích. Pod vedením lektora proběhla ukázka použití ručních hasicích přístrojů a tréning požárních hlídek při zásahu s reálným ohněm.  Účastníci si tak mohli prakticky vyzkoušet použití různých typů ručních hasicích přístrojů – na bázi vody, vodní mlhy, prášku a CO2.

Workshop byl veden v anglickém jazyce, přičemž byl účastníkům zajištěn simultánní překlad. Semináře se zúčastnili pracovníci muzeí, památkové péče i archivní sféry.

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení

Pozvánka na seminář + program

327,92 KB, application/pdf

JIRÁSEK, Pavel: Probíhající kulturní projekty česko – norské spolupráce v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska

11,04 MB, application/vnd.ms-powerpoint