UMĚNÍ EMAILU/TECHNIKA SMALTU

29.05. - 30.05.2018

10:00 - 15:00

Purkyňova 105, 612 00

#

ODBORNÁ KONFERENCE K VÝSTAVNÍMU PROJEKTU
UMĚNÍ EMAILU/TECHNIKA SMALTU / 29. – 30. 5. 2018

Vážení zájemci o konferenci,

z důvodu naplnění kapacity přednáškového sálu byla registrace na konferenci ukončena!

Odbor dokumentace vědy a techniky a Metodické centrum konzervace Technického muzeum v Brně ve spolupráci s pracovními skupinami Kovy a Sklo Komise Konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR pořádají odbornou konferenci Umění emailu/Technika smaltu.

CÍLE KONFERENCE
Výstavní projekt a plánovaná konference v českém prostředí poprvé komplexně představí jednu z povrchových úprav kovových předmětů, která se užívá již tři tisíce let. Pozornost je věnována několika základním okruhům:
1) vývoj emailérských technik a jejich proměny ovlivněné historickým, geografickým a kulturním
kontextem i užitným určením finálního výrobku nebo uměleckého artefaktu;
2) prezentace význačných sbírkových předmětů a artefaktů s emailovou výzdobou z českých
a slovenských paměťových institucí i soukromých sbírek;
3) představení smaltu jako fenoménu masové tovární produkce 19. a 20. století, včetně související
problematiky hospodářských dějin, historiografie průmyslu apod.;
4) představení problematiky smaltu jako hi-tech oboru, včetně problematiky současného výzkumu
a výroby, prezentace současných producentů;
5) smalt jako sběratelský fenomén;
6) smalt v současném umění a výtvarné tvorbě;
7) smalt jako osobitý segment kulturního dědictví, o který je třeba pečovat s využitím maxima
poznatků současného vědeckého výzkumu i konzervátorské a restaurátorské praxe – podpoření spolupráce mezi konzervátory skla a kovů v návaznosti na specifika ochrany předmětů opatřených emaily, diskuze k mechanismům poškozování skla i kovové podložky, představení možností průzkumu chemického složení i technologie aplikace emailů jako jednoho z nástrojů identifikace emailové výzdoby či povrchové úpravy, představení konzervátorsko-restaurátorských zásahů na artefaktech s emailovou výzdobou, problematika konzervace a uchovávání smaltovaných výrobků
z moderní doby.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
29. a 30. 5. 2018 / Technické muzeum v Brně

PŘEDNÁŠEJÍCÍ A ÚČASTNÍCI KONFERENCE
kurátoři a správci sbírek / historikové umění, hospodářských dějin a dějin techniky a průmyslu / archeologové / současní producenti / výzkumní pracovníci / konzervátoři a restaurátoři / emailéři a výtvarníci atd.

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KONFERENCI
Přihlašování probíhá formou vyplnění přihlášky na webu MCK TMB: mck.tmbrno.cz
Referáty zaslané v celém znění včetně obrazových příloh do 31. 3. 2018 mohou být zařazeny do připravované kolektivní monografie dle domluvy s editorkami Mgr. Pavlou Stöhrovou a Ing. Alenou Seluckou. Referáty zasílejte na kontaktní adresu stohrova@tmbrno.cz. Doporučená délka referátu na konferenci 20 minut, k tisku maximálně 10–15 normostran ve formátu Word a 10 obrazových příloh ve formátu JPG nebo Tiff. Program bude upřesněn na základě zaslaných přihlášek příspěvků a zveřejněn.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
500 Kč při úhradě převodem na účet TMB č. 197830621/0710 (ČNB) variabilní symbol: 2905. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka!
600 Kč při úhradě na místě
Přednášející a studenti poplatek nehradí.
Ubytování a stravu si řeší účastníci konference individuálně. V ceně konference je zahrnut odborný program, večerní společenský program v Technickém muzeu v Brně a občerstvení.

Kapacita přednáškového sálu a konference je omezena!

Mgr. Pavla Stöhrová

Garant projektu

541421416 778522501

stohrova@tmbrno.cz

Mgr. Hana Bartošová

Obory Technika domácnosti, Celnictví, garantka kulturní památky Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou

541421490 778522503

bartosova@tmbrno.cz

Mgr. Marie Gilbertová

Obor Řemesla, garantka národní kulturní památky Vodní mlýn ve Slupi

541421438

gilbertova@tmbrno.cz

Mgr. Jana Fricová

Koordinační, projektový a programový pracovník

541421452

fricova@tmbrno.cz