Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

03.03. - 03.03.2020

09:45 - 14:00

Purkyňova 105, 612 00 Brno

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na školení ohledně zacházení s nebezpečnými chemickými látkami
a chemickými přípravky v návaznosti na

  • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon),
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP – bez vyjímky platný od 1. 6. 2015 a novelizace (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 487/2013),
  • Zákon č. 267/2015 Sb., který novelizuje zákon. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, platný od 1. 12. 2015,
  • Nařízení REACH (Nařízení Komise č. 1907/2006) a novelizaci tohoto nařízení (Nařízení Komise č. 453/2010).

Školení pořádá Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci
s Jihomoravskou sekcí konzervátorů-restaurátorů Komise KR AMG dne:

3. 3. 2020 v 10. 00 hod. v Technickém muzeu v Brně,
přednáškový sál 4. p., Purkyňova 105, Brno – Královo Pole.

Garantem semináře a hlavním školitelem je prof. Jiří Příhoda, Ústav chemie PřF MU v Brně.

Školení je určené zejména pro konzervátory-restaurátory (popř. další pracovníky sbírkotvorných institucí), kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci.

Program školení:

9.45 – 10.00: registrace v TMB

10.15: zahájení, úvodní slovo Ing. Alena Selucká (MCK TMB), Alena Komendová (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

10.30 – 12.00: Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci
s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky – zásady, legislativa, opatření,
prof. Jiří Příhoda

12.00 – 12.30: Diskuze, dotazy, předání potvrzení o školení

S přátelským pozdravem,

Alena Komendová
zástupce JM sekce konzervátorů-restaurátorů
Komise KR AMG

Ing. Alena Selucká
Metodické centrum konzervace TMB

Dokumenty ke stažení