Conservation and depositing of paper record sheets from mechanical musical instruments

  • identifikační číslo: 21/VaV/MCK/2013
  • garant: Ing. Alena Selucká
  • spolupráce: Mgr. Petr Nekuža, Renata Pelíšková, Kateřina Židková, DiS.
  • doba řešení: dlouhodobý úkol

Projekt se zabývá problematikou konzervace papírových záznamů mechanických hudebních nástrojů. Specifikem předmětů jsou rozměry (délka 30 m) a také nutnost zachování jejich použitelnosti v hracím stroji. To znamená využít takové metody zásahu, kdy nebude docházet ke změně rozměrů pásů. Jelikož mnohé předměty byly pokryty plísní, byly na nich provedeny stěry a následně mikrobiologické rozbory ve spolupráci s PhMr. Bronislavou Bacílkovou z Národního archivu v Praze. Před započetím konzervátorských prací byla provedena hromadná sterilizace záznamů v parách ethylenoxidu na pracovišti TMB v Brně – Líšni. Měření pH před a po sterilizaci nepotvrdilo jeho změnu během procesu. Následujícím úkonem před dalšími pracemi bylo provedení mechanického očištění od prachu a nečistot. Takto ošetřené hudební záznamy jsou připraveny pro další historické a muzeologické posouzení. Součástí konzervátorského zásahu bude i návrh a provedení hromadného odkyselení. Na závěr budou předměty uloženy do nových obalů archivní kvality.

Vybrané papírové záznamy mechanických hudebních nástrojů budou zpracovávány z hlediska dokumentace výrobních znaků, materiálových charakteristik, stavu a rozsahu poškození. Průběžně bude probíhat konzervace poškozených záznamů – tj. fixace trhlin, čištění povrchu, stabilizace papíru i kovových částí. Získané poznatky budou soustřeďovány do připravené databáze, která bude zdrojem informací i vodítkem při ošetření obdobných sbírek jiných muzeí.