Handicraft goldsmithing techniques – identification, protection and accessing

  • identifikační kód projektu: DG20P02OVV023
  • hlavní řešitel: Ing. Alena Selucká
  • další řešitelé: Mgr. Karel Rapouch, Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Mgr. Petr Nekuža, Mgr. Pavla Stöhrová, Mgr. Marie Gilbertová, Ak. soch. Andrej Šumbera
  • spolupráce: Ing. Petr Vaníček, Mgr. Jana Fricová, Renata Pelíšková, Mgr. Patrick Bárta, Ing. Radana Jedonová, Dana Troppová, Marie Kočí
  • program: NAKI II MK ČR
  • doba řešení: 2020 – 2022

Cílem projektu je vyvinout nástroj pro správnou identifikaci a ochranu uměleckořemeslných technik oboru zlatnictví, které jsou nejstaršími způsoby zpracovávání kovových materiálů. Tyto techniky představují širokou škálu výrobních postupů jako je tavení drahých i obecných kovů a jejich slitin, různé způsoby odlévání a tváření včetně pokročilých výzdobných technik jako je rytí, cizelování, leptání, granulace nebo emailování. Uvedené postupy jsou aplikovány u nejrůznějších artefaktů, které tvoří nejen v ČR nejcennější kolekce kulturního dědictví a pilíře národní identity. Za tímto účelem bude vytvořen památkový postup obsahující nové interpretace a zhodnocení řemeslného zpracování na základě charakteristických výrobních znaků doložených rekonstrukcemi technik i výrobních nástrojů, výsledky přírodovědných analýz zkoumaných materiálů a průzkumem autentických artefaktů. Doplněny budou rovněž případové studie modelových restaurátorských postupů. Vyřešena bude též problematika sjednocení názvosloví a oborových definic zlatnictví formou terminologického slovníku pro potřebu památkové a muzejní praxe s přesahem do dalších oborů. Tímto způsobem dojde ke zkvalitnění metodologie určování a datace předmětů kulturní povahy a jejich zařazování do muzejních sbírek i odhalování falsifikátů. Stejně tak budou výsledky nástrojem pro zlepšení rozhodovacích procesů konzervátorsko-restaurátorských zásahů s důrazem na aplikaci reverzibilních a kompatibilních metod s původními historickými řemeslnými technikami. Zajištěno bude rovněž zpřístupnění získaných výsledků formou uspořádání výstavy s kritickým katalogem včetně doprovodné konference, která bude prezentovat historický vývoj a význam zlatnického řemesla na našem území s důrazem na potřebu zachování tradičních řemeslných dovedností.

1. etapa v r. 2020 – Kvalitativní empirický výzkum a dokumentace technologických postupů:
Sumarizace vybraných uměleckořemeslných technik a povrchových úprav, materiálové a technologické analýzy, kritické zhodnocení historických zdrojů, rekonstrukce postupů a laboratorních zkoušek, jejich dokumentace, posouzení znaků poškozování a definování správných postupů ochrany předmětů; příprava slovníku a zpracování libreta výstavy.