Evaluation of the impact of desalination methods by Soxhlet extractor

V rámci studie hodnocení desalinačních postupů byla zkoumána možnost sledování účinnosti desalinačních roztoků a možnost urychlení desalinace, zejména u železných archeologických nálezů. Sledování účinnosti desalinačních roztoků je závislé na těkavosti použitého extrakčního roztoku. Nejlepší výsledky vykazoval roztok hydroxidu lithného v etanolu. Nevýhodou je tvorba uhličitanu lithného při několikahodinové extrakci, kdy dochází k výraznému znečištění roztoku a je nutná jeho kontrola nebo doplňování při extrakci.  Rychlost extrakce a desalinace je závislá na počtu cyklů, dosažených za jednotku času a teplotě. Množství extrahovaných chloridů se výrazně neliší. Bylo však zjištěno, že recyklační proces obnovy extrakčního roztoku jednoduchou destilací v Soxhletově přístroji není dostatečný. Chloridové ionty kontaminují mobilní fázi desalinačního roztoku a dostávají se tak do prostoru extrakce, čímž je snižována účinnost procesu. S ohledem na rozměrové omezení možnosti desalinace reálného předmětu, se tato metoda jeví jako výhodná pouze u předmětů s rozměry do 10x5x5 cm, které neobsahují organické zbytky. Při použití destilované vody, jakožto mobilní fáze, dochází k iniciaci sekundární koroze a zanesení aparatury korozními produkty železa, které omezují cyklickou výměnu desalinačního roztoku, tedy desalinace při neutrálním pH je problematická.

  • kód projektu: 9/VaV/MCK/2012
  • garant: Mgr. Michal Mazík