DOPORUČENÉ NORMATIVNÍ PŘEDPISY A STANDARDY

 

ČSN ISO 11799 Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů, 2006

ČSN EN 15757 Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanismus poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu, 2011

ČSN EN 15758 Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje pro měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů, 2011

ČSN EN 15946 Ochrana kulturních památek - Zásady balení pro přepravu, 2012

ČSN EN 15898 Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice, 2012

ČSN EN 162242 Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje na měření vlhkosti ve vzduchu a výměny vlhkosti mezi vzduchem a kulturní památkou, 2013

ČSN EN 16141 Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro řízení vnitřního prostředí - Studijního depozitáře: definice a charakteristické vlastnosti prostorů určených pro uchovávání a studium kulturních památek, 2013

ČSN EN 15999-1 Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro vitríny používané pro výstavy a pro dlouhodobé uchovávání sbírkových předmětů, část 1. Obecné požadavky, 2014

ČSN P CEN/TS 16163 Ochrana kulturního dědictví - Směrnice a postupy pro výběr vhodného osvětlení do expozic, 2014

DIN 6169, Teil 2: Farwiedergabe. Farbwiedergabe – Eigenschaften vonLichtquellen in der Beleuchtugstechnik.

ČSN 36 0000: Světelně technické názvosloví.

ČSN 77 0338: Stanovení ochranné účinnosti plastových obalových prostředků proti viditelnému a ultrafialovému záření.

ASHRAE Handbook - the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Chapter 21, 2007 (aktualizace 2011)

PD 5454: 2012 Guide for the storage and exhibition of archival materials, BSI Standards Publication

Pas198:2012, Specification for managing enviromental conditions of cutural collections, the British Standards Institution, 2012

Nařízení vlády ze dne 18. dubna 2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Sbírka zákonů č. 178/2001).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.

Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

ČSN 730882 Požární bezpečnost staveb, ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením, 2012

ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce – tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – výpočtová metoda, 2008

ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov, měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním – výpočtová metoda, 2009

ČSN 730581: Oslunění budov a venkovních prostor – metoda stanovení hodnot, 2009

ČSN P730610 Hydroizolace staveb – sanace vlhkého zdiva – základní ustanovení, 2000

ČSN 730540 Tepelná ochrana budov, 2005

ČSN EN 15217 Energetická náročnost budov – Metody pro vyjádření energetické

náročnosti a pro energetickou certifikaci budov, 2008

ČSN EN ISO 13792 Tepelné chování budov výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – zjednodušené metody, 2012

ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení, 2009

ČSN EN ISO 15927-4 Tepelně vlhkostní chování budov – výpočet a uvádění klimatických dat – část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení, 2011

ČSN EN ISO 13349 Ventilátory – terminologie a kategorizace, 2011

ČSN 060220 Tepelné soustavy v budovách – dynamické stavy, 2006

ČSN 120017 Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení. Všeobecná ustanovení, 1992

ČSN EN 15650 Větrání budov – požární klapky, 2012

ČSN EN 13187 Tepelné chování budov – kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov – infračervená metoda, 1999

ČSN EN ISO 13786 Tepelné chování stavebních dílců – dynamické tepelné charakteristiky – výpočtové metody, 2008

ČSN EN 1990 (730002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, 2004

ČSN EN 1991-1-1 (730035):Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, 2004

ČSN EN 1991-1-3 (730035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem, 2005

ČSN EN 1991-1-4 (730035)Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem, 2007

ČSN EN 1991-1-5 (730035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou, 2005

ČSN EN 1991-1-6 (730035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění, 2006

ČSN EN 1991-1-7 (730035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení, 2008

ČSN EN 1991-3 (730035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení, 2008

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, 2011

ČSN 73 0550 Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát budov, 1995

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky, 2007

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí, 2016

ČSN EN 1996-1-1 +A1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí  – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, 2013

ČSN 73 1401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru, 2007

ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení, 2011

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky, 2010

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, 1994

ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení, 2012

ČSN EN 15759-1 Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí, 2012

ČSN EN 15757 Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí, s cílem zamezit mechanismu poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu 2011

ČSN EN 1996 2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva, 2007

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody, 2013

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, 2014

ČSN EN 50130-4 Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci, 2012

ČSN 334593 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace, 2000

ČSN EN 50136-1 (334596) Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy, 2012

ČSN EN 1627 (746001) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace, 2012

ČSN EN 81-28 (274003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů, 2003

ČSN EN 50130-4 ed. 2 (334590) Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci, 2012

ČSN EN 50134-1 (334590) Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové požadavky, 2003

ČSN CLC/TS 50131-11 (334591) Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 11: Tísňová zařízení, 2013

ČSN CLC/TS 50131-12 (334591) Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 12: Metody a požadavky pro nastavování stavu střežení a klidu poplachových zabezpečovacích systémů (IAS), 2017

ČSN EN 50131-4 (334591) Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení, 2010

ČSN EN 62676-1-2 (334592) Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-2: Systémové požadavky - Výkonové požadavky na video přenos, 2014

TNI 33 4592 (334592) Poplachové systémy a EPS - Požadavky na přenos zpráv ze střežených objektů pomocí internet protokolu, 2014

ČSN EN 60839-11-1 (334593) Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty, 2014

ČSN EN 60839-11-2 (334593) Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu - Pokyny pro aplikace, 2016

ČSN EN 50136-1 (334596) Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy, 2012

ČSN CLC/TS 50398 (334597) Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky, 2009

ČSN EN 50518-1 ed. 2 (334599) Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 1: Umístění a konstrukční požadavky, 2014

ČSN EN 50518-2 ed. 2 (334599) Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 2: Technické požadavky, 2014

ČSN EN 50518-3 ed. 2 (334599) Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 3: Postupy a požadavky na provoz, 2014

ČSN 73 0875 (730875) Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení, 2011

ČSN ISO 8421-1 (389000) Požární ochrana. Slovník. Část 1: Obecné termíny a jevy požáru, 1996

ČSN EN 12845 Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba, 2015

ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody, 2004

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou, 2003

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, 2009

ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty, 2010

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí, 2016

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice, 2009

ČSN 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody, 2015

ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390) Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života, 2012

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení, 2015

ČSN EN 60598-1 ed. 6 (360600) Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky, 2015

ČSN EN 60598-2-24 ed. 2 (360600) Svítidla - Část 2-24: Zvláštní požadavky - Svítidla s omezenou teplotou povrchu, 2014

ČSN 73 0875 (730875)      Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení, 2011

ČSN 26 0001 Dopravní zařízení – názvosloví a rozdělení, 1987

ČSN 26 0002 Manipulace s materiálem – názvosloví, 1983

ČSN 26 7112 (267112) Pravidla přejímky a pohotovosti zařízení s regálovými zakladači a jinými zařízeními, 1994

ČSN 26 7400 Regálové zakladače. Názvosloví, 1991

ČSN 26 9004 Manipulační jednotky názvosloví, 1984

ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček, 1993

ČSN 26 9015 Skladování. Základní názvosloví, 1982

ČSN 26 9016 Skladování. Názvosloví skladů, 1986

ČSN 26 9017 Skladování. Názvosloví ploch a prostorů, 1987

ČSN 26 9018 Skladování. Technologické a technicko - ekonomické názvosloví, 1988

ČSN 26 9030 (269030) Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování, 2017

ČSN 26 9041 Manipulační jednotky. Jednotné modulové řady, 1993

ČSN 26 9505 Regály. Názvosloví a rozdělení, 1983

ČSN 97 7115 Čárové kódy – Označování knih a hudebnin čárovým kódem systému EANUCC, 2002

ČSN 97 7116 Čárové kódy – Označování seriálových publikací čárovým kódem systému EANUCC, 2002

ČSN EN 131-1 ed. 2 (493830) Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry, 2016

ČSN EN 1556 Čárové kódy – terminologie, 1999

ČSN EN 15999-1 (961517) Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro vitríny používané pro výstavy a pro dlouhodobé uchovávání sbírkových předmětů - Část 1: Obecné požadavky, 2014

ČSN EN 1649 Čárové kódy – Provozní aspekty ovlivňující čtení symbolů čárových kódů, 2005

ČSN EN 16656 Informační technologie – Radiofrekvenční identifikace pro management – Znaky RFID, 2014

ČSN EN ISO 445 Palety pro manipulaci s materiálem. Slovník, 2014

ČSN ISO 17366 Aplikace RFID v dodavatelském řetězci – Obaly výrobků, 2014

ČSN ISO 17367 Aplikace RFID v dodavatelském řetězci – Označování výrobků tagy, 2014

ČSN ISO 5053 Motorové manipulační vozíky. Terminologie, 2001

ISO/IEC 15420 Informační technologie – Automatic identification and data capture techniques – EAN/UPC bar code symbology specification, 2012

ISO/IEC 15459-4 Informační technologie – Automatic identification and data capture techniques – Unique identification Part 4: Individual products and product packages, 2016

ISO/IEC 18000 Informační technologie – Radio frequency identification for item management Part 1: Reference architecture and definition of parameters to be standardized, 2008

ISO/IEC 18046-3 Informační technologie – Radio frequency identification device performance test methods – Part 3: Test methods for tag performance, 2012

IEEE C95-1 IEEE Standard for safety levels with respect to humen exposure to radio frequency electromagnetic fields , 3 kHz to 300GHz, 2010

CEN /TC 225 AIDC Technologies, 2009

ČSN EN 15757 Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí, s cílem zamezit mechanismu poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu 2011

ČSN ISO 11799 Informace a dokumentace – Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů, 2006

ČSN EN 16095 Posuzování stavu objektů movitého kulturního dědictví, 2013

ČSN EN 16141 Doporučení pro řízení vnitřního prostředí - Studijní depozitáře: definice a charakteristické vlastnosti prostorů určených pro uchování a studium kulturních památek, 2013

ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů, 2014