TMB – Technické muzeum v Brně

NPÚ – Národní památkový ústav

MG – Moravská galerie v Brně

RV – relativní vlhkost

T - teplota

RFID - Radio Frequency Identification, identifikace na rádiové frekvenci. Čipy existují ve variantách pro čtení a pro čtení a zápis.

NP-PP – nadzemní podlaží – první patro

PZTS - poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

CCTV - Kamerový systém. Closed Circuit Television - uzavřený televizní okruh.

HZS – Hasičský záchranný sbor

EPS – elektronická požární signalizace

EZS – elektronická zabezpečovací signalizace

PCO PČR – Pult centralizované ochrany Policie České republiky

SHZ – stabilní hasicí zařízení

EKV – elektronická kontrola vstupu

ÚSKP ČR – Ústřední seznam kulturních památek České republiky

CAS – cisternová automobilová stříkačka

NBÚ – Národní bezpečnostní úřad

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci