ANGERMANN, Thilo. Kulturschutz durch Klimastabilisierung im Depot. Ein Plädoyer für Anwendung der Temperierung. In: STÄBLER, Wolfgang a Alexander WIESSMANN. Gut aufgehoben: Museumsdepots planen und betreiben. Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2014. Museums Bausteine, Bd. 16. ISBN 3422072969.

ASHOK, Roy, SMITH, Perry. Preventive Conservation - Practice, Theory and Research. London: Archetype Publication, 1994. ISBN:/ref number: PREV0001

BARBEAU, Gerard. The qualified security gard. Springfield/Illinois: Thomas, 1981. ISBN 13: 9780398041779

BOYLAN, Patrick. Running a Museum: A Practical Handbook. Paris: International CouncilofMuseums (ICOM), 2004. ISBN 9789290121572

BRATASZ, Lukasz. Allowable microclimatic variation in museums and historic buildings: reviewinng the guidleness, In: Climate for Collections - Standards and Uncertainties. Edd. ASHLEY – SMITH, Jonathan, BURMESTER, Andreas, EIBEL, Melanie. Munich: Aarchetype Publications Ltd in association with Doerner Institut, 2013. ISBN 978-1909492004

BROPHY, Sarah, WYLIE, Elisabeth. The Green Museum: A Primer on Environmental Practice. Plymouth: 2008. ISBN-13: 978-0759111653.

BUDŇÁKOVÁ, Michaela, DUŠÁTKO, Antonín. Skladové objekty a jejich provoz z pohledu bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. Olomouc : ANAG, 2012. ISBN 978-80-7263-756-0

BURMESTER, Andreas, EIBL, Melanie. Klima und Kulturgut. Die Münchner Position zu den Interim Guidelines der Bizot Gruppe. Restauro. München: Callwey, 2013, a. 3, s. 53–58. ISSN 0933-4017.

CAMUFFO, Dario. Microclimate for Cultural Heritage - Conservation, Restoration, and Maintance of Indoor and Outdoor Monuments. San Diego: Elsevier, 2014, ISBN-13: 978-0444632968

CEMPÍREK, Václav, KAMPF, Rudolf, ŠIROKÝ, Jaromír. Logistické a přepravní technologie. Pardubice : Institut Jana Pernera, 2014. ISBN 978-80-263-0710-5.

ČERNÝ, Miroslav, NĚMEČEK, Miloslav. Mikroklima v historických interiérech, Praha: Národní památkový ústav, 2011. ISBN 978-80-87104-82-8

DAWSON, John. Solving Museum Insect Problems - Chemical Control. Technical Bulletin 15. Ottawa: Canadian Conservation Institute, 1992. ISBN 0-662-28311-2

DORGE, Valerie, JONES, Sharon L. Building an emergency plan: A guide for museums and other cultural institutions. Los Angeles: Getty Conservation Institute. ISBN 0-8936-529-3

ĎUROVIČ, Michal, PAULUSOVÁ, Hana, BACÍLKOVÁ, Bronislava, KREJČÍ, Antonín, NEUVIRT, Jiří, ZELINGER, Jiří.: Vliv světla a ultrafialového záření na archivní dokumenty. Závěrečná zpráva grantového projektu MV ČR. Praha: Národní archiv, 2000.

ĎUROVIČ, Michal. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha: Paseka, 2002. ISBN 8071853836

FOLWALCZNY, Libor, POKORNÝ, Jiří. Evakuace osob. Edice SPBI SPEKTRUM 47. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-866-3492-2

FOREJTNIKOVÁ, Milena, ROZKOŠNÝ, Miloš, DZURÁKOVÁ, Miriam, KONVIT, Igor, PAVLÍK, František, OŠLEJŠKOVÁ, Jana, MLEJNKOVÁ, Hana. Metody hodnoceni ohrožení památkových objektů vybranými přírodními a antropogenními vlivy. In: Zprávy památkové péče. 2014, roč. 74, a. 5, s. 373–378. ISSN 1210-5538.

GRIESSER-STERMSCHEG, Martina. Tabu Depot. Das Museumsdepot in Geschichte und Gegenwart. Wien Köln Weimar: Böhlau Verlag , 2013. ISBN 978-3-205-78894-2.

GROS, Ivan. Velká kniha logistiky. 1. vyd. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. ISBN 978-80-7080-952-5.

GRZYWACZ, Cecily. Monitoring for Gaseous Pollutants in Museum Enviroments. Los Angeles: Getty Conservation Institute, 2006. ISBN 9780892368518

HATCHFIELD, Pamela. Pollutants in the Museum Environment, London: Archetype Books, 2007. ISBN-13: 978-1873132968

HEKMAN, Willem ed. Handbook on Emergency procedures, Paris: ICOM ICMS, 2012.

HEKMAN, Willem. Handbook on Emergency Procedures. Landsmeer: International Committeefor Museum Security, 2010.

HILBERT, Günter S. Sammlungsgut in Sicherheit. Berlin: Gebr. Mann Verlag, 2002. ISBN-13: 978-3786123484

HLAVENKA, Bohumil. Manipulace s materiálem. Systémy a prostředky manipulace s materiálem. Brno : Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-214-3607-7.

HON, Nyok-Sai. Formation of free radicals in photoirradiated cellulose and related compounds. In: Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition. Volume 14, Issue 10. New York: John Wiley & Sons, 1976. s. 2513–2525 ISSN: 1099-0518

HUBER, Alfons. Ökosystem Museum. Grundlagen zu einem konservatorischen Betriebskonzept für die Neue Burg in Wien [online]. Wien, 2011 [cit. 3. 3. 2017]. Dissertation. Akademie der bildenden Künste Wien. Institut für Konservierung-Restaurierung. Dostupné z: http://www.khm.at/fileadmin/_migrated/downloads/diss_120105.pdf

CHILD, Robert. The influence of the museum environment in controlling insect pests. In: Climate for Collections - Standards and uncertainties. Edd. ASHLEY – SMITH, Jonathan, BURMESTER, Andreas, EIBEL, Melanie. Munich: Aarchetype Publications Ltd in association with Doerner Institut, 2013. ISBN 978-1909492004

JENSEN, Geir a kol. Analysis of Sprinkler Failures in Listed Heritage Buildings. Analysis of unintended activations of water based extinguishing systems in Norwegian heritage buildings. Oslo: Riksantikvaren, 2006.

JENSEN, Geir a kol. Hypoxic Air VentingforPratectionofHeritage. Oslo: Riksantikvaren and Historic Scotland, 2006. ISBN 9788275740371

JIRÁSEK, PAVEL, MRÁZEK, Martin, POLATOVÁ, Eva, SVOBODA, Petr. Požární ochrana památkových objektů. Praha: Národní památkový ústav, 2015, ISBN: 978-80-7480-021-4

JIRÁSEK, Pavel, TLACHOVÁ, Kateřina. Zásady ochrany muzeí a kulturních institucí. Praha: AMG a ČV ICOM, 1998–99.

JIRÁSEK, Pavel. Příručka k požární ochraně kulturních institucí. Brno: Moravské zemské muzeum a ICOM, 1999. ISBN 80-7028-131-6

JOHNSON, Noman, TRIPLEHORN, Charles. Borror's Introduction to the Study of Insects. Pacific Grove: Brooks-Cole Publishing, 2004. ISBN-13: 978-0030968358

JOSEF, Jan. Úvod do preventivní konzervace. In: Úvod do muzejní praxe. Praha: Asociace muzeí a galerií ČR, 2010. s. 190 - 191. ISBN 978-80-86611-40-2

KAISER, Rudolf. Kulturní dědictví – zhodnocení příčin požáru. In: Sborník z diskusního semináře Technologie požární ochrany muzeí. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009. s. 74. ISBN 9788086413594

KOCEVIAK, Slawomir, OGRODZKI, Piotr, RULEWICZ, Jacek. Vademecum zabezpieczenia muzeów. Warszawa: Wydawnictwo Pagina 2002. ISBN 83-86351-41-1

Kol. autorů. Crime Prevention and Security Management in Museum. Roma: De Luca Editori d'Arte, 2015. ISBN978-88-6557-280-1

Kol. autorů. Drift og vedlikehold av stavkirkenes sikrinngsanlegg, Oslo: Riksantikvaren, 1998.

Kol. autorů. Guidlines for Air Pollution Evaluation, Monitoring and Mitigation in Preventive Conservation of Cultural Heratige. TeACH Consorcium, 2012.

Kol. autorů. Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Praha: Národní muzeum, 2001. ISBN 80-7036-129-8

Kol. autorů. Running a Museum. Paříž: ICOM, 2004. ISBN 92-9012-157-2

KOLLER, Manfred, VIGL, Michael. Die Seitenaltäre von Maria Kirchental: Untersuchung und Konservierung der Gemälde und ihres barocken Klimaschhutzes. In: Barockberichte. 2002, č. 32/33. ISSN 1029-3205.

KOLLER, Manfred. Learning from the history of preventive conservation. In: Preventive Conservation - Practice, Theory and Research. London: 1994. ISBN:/ref number: PREV0001

KOPECKÁ, Ivana a kol. Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Praha: Státní ústav památkové péče, 2002. ISBN 80-86234-28-2

KOPECKÁ, Ivana, DVOŘÁK, Martin. Nároky na muzejní úložné prostory z hlediska stability různých materiálů, In: Zprávy památkové péče. Roč. 55, č. 8. Praha: Národní památkový ústav, 1995. s. 1 - 16. ISSN 1210-5538

KOTTERER, Michael, GROßESCHMIDT, Henning. Klima in Museen und historischen Gebäuden. Vom konservatorisch richtigen Heizen und Lüften. In: VDR-Beiträge zur Erhaltung von Kunst- und Kulturgut, 1/2008. Bonn, 2008, s. 87–97. ISSN 0943-5638.

KOTTERER, Michael. Standardní klimatické hodnoty pro muzea? In: Rukověť péče o papírové sbírkové předměty: sborník příspěvků přednesených na semináři RG ČR Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru v muzeích a galeriích v Litomyšli 21–23. 10. 2003. Praha: Rada galerií České republiky, 2003, s. 35. ISBN 80-903422-0-5.

KRATOCHVÍL, Michal., KRATOCHVÍL, Václav. Technické prostředky požární ochrany. Ministerstvo vnitra. Praha: GŘ HZS ČR, 2007. ISBN 978-80-86640-86-0.

LÍBAL, Vladimír a kol. Manipulace s materiálem v textilním průmyslu. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1964.

MAWHINNEY, Jack. Water Mist Fire Suppresion Systems. SFPE Handbook for Fire Protection. Quincy: NFPA, 2003.

MAXWELL, Ingval a kol. Built Heritage – Fire Loss to Historic Buildings. Edinburgh: Historic Scotland, EuropeanCooperation in Science and Technology, 2007. ISBN: 978-954-751-072-2

MENCL, Václav. Lidová architektura v Československu. Praha: Academia, 1980.

MICHALSKI, Stefan. Paintings, their response to temperature, relative humidity, shock and vibration. In: Art in Transit – Studies in the Transport of Paintings. Ed: Mecklenburg, Marion. Washington: National Gallery, 1991. s. 223-248. ISBN 0-89468-165-6

ODVÁRKOVÁ, Jana. Depozitní prostory NK ČR – změny v 90. letech. In: Památky a vnitřní klima. Seminář STOP. Praha, 1998, s. 22-23.

OGRODZKI, Piotr (ed.). Vademecum zabezpieczenia muzeów .Warszawa: Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, 2009. ISBN 83-86351-41-1

PEEK, Marja, CREMERS, Ton. Handeling voor het maken van een calamiteitenplan voor collectie beherende instellingen. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2003. ISBN: 9072905504

PERNICA, Petr a kol. Arts logistics. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008. ISBN 978-80-245-1412-3.

PINNIGER, David. Intergrated Pest Managment in Cultural Heratige. London: Archetype Books, 2015. ISBN-13: 978-1909492226

PINNIGER, David. Pest Management in Museums, Archives and Historic Houses, London: Archetype Publications Ltd., Reprinted, 2004. ISBN: 1873132867

RANACHER, Maria. Gesundheit durch thermische Kondensatprävention - Optimales Klima für Kulturgut und Denkmalpflege. In: Klima in Museen und historischen Gebäuden: Die Temperierung, Wissenschaftliche Reihe Schönbrunn, Bd 9. Wien, 2004, s. 170–187. ISBN 3-901 568-51-4.

REINDL, Isabel, WIEßMANN, Alexander. Das Museumsdepot – eine zu wenig beachtete Notwendigkeit. In: STÄBLER, Wolfgang a Alexander WIESSMANN. Gut aufgehoben: Museumsdepots planen und betreiben. Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2014. Museums Bausteine, Bd. 16. ISBN 3422072969.

RYBÁŘ, Pavel. Stabilní hasicí zařízení. Praha: Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2012. ISBN 978-80-260-9155-4

SELUCKÁ, Alena, GROSSMANNOVÁ, Hana, MAZÍK, Michal. Preventivní konzervace: moderní postupy a technologie. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014. ISBN 978-80-87896-05-1.

SELUCKÁ, Alena. Postup vyhodnocování historického klimatu na příkladu památkových objektů. In: Zprávy památkové péče. Roč. 75, č. 5/2015. Praha: Národní památkový ústav, 2015. s. 445–449. ISSN 1210-5538.

SCHMIDT, Hartwig. Schutzbauten auf archäologischen Grabungsstätten. In: Restauratorenblätter Bd. 15, Schutz und Pflege von Kunst- und Baudenkmälern (Preventive Conservation). Wien: Bundesdenkmalamt Österreich, 1995. s. 45–61. ISBN 3-901025-35-9.

SCHRÖDER, George H. H. Museum Security Survey. Paris: ICOM ICMS, 1981. ISBN 0-88202-197-4

STANIFORTH, Sarah. Historical Perspectives on Preventive Conservation. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2013. ISBN 978-1-60606-142-8.

Storage. Preprints for UKIC conference, Restoration 91. London : United Kingdom Institute for Coservation, 1991. ISBN 1- 871656-12-5.

STRANG, Tom, KIGAWA, Rika. Agent of Deterioration: Pests [online] Dostupné z http://canada.pch.gc.ca/eng/1444922929038 [cit. 7. 6. 2017]

ŠEFCŮ, Ondřej, VINAŘ, Jan, PACÁKOVÁ, Marie. Metodika ochrany dřeva. Praha: SÚPP, 2000. ISBN 80–86234–14–2.

ŠKABRADA, Jiří. Konstrukce historických staveb. Praha: Argo, 2003. ISBN 80-7203-548-7.

TÉTREAULT, Jean. Airborne Pollutants in Museums, Galleries, and Archives: Risk Assessment, Control Strategies, and Preservation Management. Otawa: Canadian Conservation Institute, 2003. ISBN: 0-662-34059-0

THOMSON, Garry. The Museum Environment, Oxford: Butterworth Heinemann, 2010. ISBN 978-0-7506-1266-1

TILLOTSON, Robert G. Museum Security. Paris: ICOM ICMS, 1977.

VLKOVSKÝ, Martin. Technické prostředky manipulace a skladování. Brno : Univerzita obrany. Fakulta ekonomiky a managementu, katedra logistiky, 2003, ISBN 978-80-7231-941-1.

WENZEL, Christoph. Katastrophenprävention und Notfallplanung in Museen. In: STÄBLER, Wolfgang (Hrsg.) a WIEßMANN, Alexander (Hrsg.): Gut aufgehoben. Museumsdepots planen und betreiben. 2014, Deutscher Kunstverlag, s. 141–149. ISBN 978-3-422-07296-1.

ZELINGER, Jiří, PETERS, Babet, MRÁZEK, Martin, BLÁHA, Ladislav. Plnoměřítkové požární testy hašení archivních materiál systémem vysokotlaké vodní mlhy. In: Sborník konference VŠB Ostrava. Požární ochrana 2008. ISSN 1803-1803

ZELINGER, Jiří. Poškození kulturních památek vlivem světla a ochrana proti němu. Příloha časopisu Zprávy památkové péče. ZZP 60/7. Praha: Národní památkový ústav, 2000, s. LXI-LXXXIV. ISSN 1210-5538

ZELINGER, Jiří. Požární bezpečnost dřevěných staveb, které jsou kulturním dědictvím. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, 2009. ISBN 9788086640853

ZELINGER, Jiří. Technologie ochrany kulturního dědictví před požáry. Brno: Technické muzeum v Brně, 2010. ISBN 978-80-86413-66-2

ZÍTEK, Pavel, VYHLÍDAL, Tomáš, SLÁDEK, Oto, SLÁDEK, Aleš, SIMEUNOVIC, Goran. Equal – sorption microclimate control applied to the holy Cross chapel at Karlštejn castle. In: Developments in climate control of historic buildings. Edd. KILIAN, Ralf, VYHLÍDAL, Tomáš, BROSTRÖM, Tor. Stuttgart: Fraunhofer Irb Verlag, 2011. s. 57-66. ISBN 978-3-8167-8637-5