Až na kov!

Katalog ke stejnojmenné výstavě souboru konzervovaných a restaurovaných zbraní a zbroje z hradu Krásna Hôrka, který vyhořel v roce 2012. Publikace prezentuje vybrané předměty (sečné a palné zbraně, orientální přilbice, části zbroje) ošetřené v Metodickém centru konzervace Technického muzea v Brně v období 2013 - 2015.

Technické muzeum v Brně, 2016. ISBN 978-80-87896-38-9.

Koupit 170 Kč

Dne 10. března 2012 došlo na hradu Krásna Hôrka k tragické události. Kompletní střešní konstrukce a části expozic byly zasaženy požárem. Následkem požáru bylo poškozeno 342 kusů sbírkových předmětů. Nejvíce devastovaná byla nově instalovaná expozice zbrojnice, kde byla zaznamenána vážná poškození u 137 kusů zbraní a zbroje. Tato vzácná a významná kolekce patří k nejrozsáhlejším sbírkám z rozsáhlého, 23tisícového muzejního sbírkového fondu ve správě Slovenského národního múzea – Múzea Betliar. Zahrnuje sbírku děl z 16. století a modelů malých děl na kolových lafetách ze 17. a 18. století; mezi palnými zbraněmi se vyskytují výrobky slavných evropských dílen, jakými byli např. Loius Santosa v Madridu, česká dílna Poser nebo německý výrobce Behr. K unikátním předmětům patří raně středověký meč s nápisem +Ulfberht+ nebo románský meč s dutou hlavicí a damscénskou čepelí. Různě poškozené byly rovněž další chladné zbraně orientální provenience – jatagany, kilidže, saify a šamširy. Kromě zbraní menších rozměrů byly ohněm zasaženy také vojenské tympány, kompletní brnění nebo součásti zbroje, jako jsou například přilby a kyrysy z 16. až 17. století.
V rámci mezinárodní pomoci Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně nabídlo ošetření vybraných sbírkových předmětů. Celkově bylo na tomto pracovišti v letech 2013 až 2015 konzervováno-restaurováno více než 77 sbírkových předmětů poškozených ohněm. Vyvrcholením celého projektu pak byla výstava s názvem „Až na kov!”, která v Technickém muzeu v Brně představila ošetřené předměty veřejnosti.
Dalším krokem a logickým výstupem projektu byla příprava odborné knihy s katalogem, která by umožnila publikovat informace o konzervátorsko-restaurátorských zásazích a výsledcích výzkumů získaných v jejich průběhu. Výzkum zahrnoval specifikaci a posouzení fyzického stav předmětů po požáru a hašení a identifikaci rozsahu poškození (za použití invazivních a neinvazivních metod průzkumu a metalografických studií), následovala identifikace výrobní technologie a výzdobných technik a zhodnocení možnosti jejich zachování. Samotný zásah, zahrnující očištění, konzervaci či kompletní restaurování, byl pro každý předmět pečlivě zvažován a konzultován, individuálně byl stanoven rozsah optimálního zásahu, a to buď v rovině stabilizace stavu a ponechání předmětu jako mementa ničivé události, anebo čištění a odkrytí povrchu se zachováním pouze originálních částí, či doplnění a zhotovení chybějících dílů se snahou obnovit původní podobu předmětu.
Publikování interpretací a popisů zásahů a průzkumů v této publikaci (včetně popisu vlastního inovativního přístupu k řešení problematiky) přispěje k informovanosti odborné veřejnosti o současných trendech v oboru konzervování-restaurování na konkrétním příkladu. Zároveň je naším záměrem, aby publikace sloužila jako svého druhu metodický a výukový materiál s ohledem na specifika optimální péče o sbírky zasažené katastrofickou ničivou událostí. V neposlední řadě pak chceme sumarizovat dosavadní poznatky o vzácné unikátní kolekci v širším kontextu (historický, uměleckohistorický a muzeologický výzkum). Na vybraných předmětech v katalogové části je dokladován požadovaný rozsah materiálového průzkumu, konzervátorsko-restaurátorské práce, ale samozřejmě i řemeslná kvalita a krása orientálních zbraní, která je stále patrná i po tak ničivé katastrofě.