Kapitoly z konzervace a restaurování plastů II

Tato již druhá monografie z oblasti konzervování-restaurování plastů shrnuje přednesené příspěvky na dvou konferencích s mezinárodní účastí.

Technické muzeum v Brně, ISBN 978-80-87896-95-2

Téma restaurování a konzervace objektů kulturního dědictví vyrobených z plastů je stále více aktuální a na mezinárodní úrovni vznikají různé skupiny a platformy řešící tuto problematiku – koná se řada mezinárodních konferencí a workshopů, v této pandemické době většinou online. V České republice je rovněž snaha řešit tuto problematiku; toto téma rozvíjí a obohacuje o nové poznatky a zkušenosti pracovní skupina „Plasty“ při Komisi konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Odborem ochrany knihovních fondů Národní knihovnou České republiky (NK ČR), Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha a Metodickým centrem konzervace (MCK) při Technickém muzeu v Brně. Pracovní skupina Plasty sdružuje od roku 2014 odborníky z muzeí, galerií, archivů, knihoven a vysokých škol z celé republiky. Snaží se o sdílení informací a spolupráci v péči o novodobé syntetické materiály, jejichž počet v muzejních sbírkách stále narůstá. Vznikají nová témata projektů v této oblasti, řeší se výzkumné a vzdělávací projekty. Jejich východiskem je zejména reálný předpoklad, že množství a zastoupení plastových předmětů ve fondech sbírkotvorných institucí neustále poroste, a proto je toto téma stále velmi aktuální.

Proto vznikla i tato v řadě druhá monografie, která shrnuje přednesené příspěvky na dvou konferencích s mezinárodní účastí pořádaných na VŠCHT Praha ve spolupráci s Odborem ochrany knihovních fondů v NK ČR, MCK při TM v Brně s názvem „Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech“.

Dokumenty ke stažení

Obsah

144 KB, soubor PDF

Tiráž

167 KB, soubor PDF

Ukázka

377 KB, soubor PDF

Chapters on the Conservation and Restoration of Plastics II - Abstract

600 KB, soubor PDF