SKLO z archeologických výzkumů

Nově koncipovaná kolektivní monografie zahrnuje, jak samotný název napovídá, tři samostatné bloky - první obsahuje texty historicko-archeologické, druhý analytické a třetí konzervátorsko-restaurátorské.

Technické muzeum v Brně, ISBN 978-80-7685-001-9

Tato nově koncipovaná kolektivní monografie s názvem Sklo z archeologických výzkumů a podtitulem Archeologie, technologie a metody průzkumu, konzervace a restaurování zahrnuje, jak samotný název napovídá, tři více méně samostatné bloky. Prvý obsahuje texty historicko-archeologické (A), druhý analytické (B) a třetí konzervátorsko-restaurátorské (C).
V průběhu tvorby textu používaný termín pro naši práci „manuál“ vystihoval záměry autorů vytvořit ryze praktickou příručku nejen pro odborníky, ale též laické zájemce o sklářskou problematiku, kteří potřebují úvod do široké problematiky historického skla.
Není těžké odpovědět na otázku, proč bylo věnováno tolik úsilí, aby publikace spatřila světlo světa. Vždyť sklo nás provází snad „na každém kroku“ a sklářské produkty jsou trvalou součástí archeologických nálezů od pravěku až do moderní doby. Za normálních okolností je to materiál velmi křehký podléhající relativně snadno fragmentarizaci, korozi a následnému rozpadu. Pokud tedy chceme získat z nálezu skel co nejvíce informací, musíme jim věnovat soustavnou péči. Ta začíná již v průběhu terénních výzkumů, pokračuje při následném odborném zpracování, vědeckém i laboratorním, a končí uložením v depozitářích muzeí či galerií, případně prezentací. Uvedené fáze jsou stejně významné a každé z nich je proto v předkládané publikaci věnována přiměřená pozornost.

Dokumenty ke stažení

Obsah

65 KB, soubor PDF

Tiráž

53 KB, soubor PDF

Summary

155 KB, soubor PDF

Ukázka

2 MB, soubor PDF