Zkvalitňování metodiky preventivní konzervace

V souvislosti s tímto interním projektem jsme se zaměřili na realizaci mnoha podprojektů, jejichž společným tématem je kvalita ovzduší v muzejních a galerijních prostorách. Pozornost je zaměřena jak na hodnocení chemických vlivů prostředí, které zatěžují sbírky obecně, tak i na specifické úkoly (např. hodnocení kvality prostředí v nově rekonstruovaných prostorách, studium chemické zátěže prostředí vůči konkrétním materiálům – kovy, textilie, prověření kvality prostředí v uzavřených malých prostorách nebo aplikace moderních a vývojových metod pro environmentální chemickou analýzu).
Základem celého projektu byla v roce 2010 rozsáhlá studie Stanovení kvality vnitřního prostředí v TMB, která zahrnovala výzkum, monitorování, hodnocení a vymezení strategie v souvislosti s chemickou zátěží v expozicích a depozitářích. V rámci studií bylo provedeno komplexní hodnocení kvality ovzduší pro ochranu stávajících technických sbírek. Cílem hodnocení kvality ovzduší a jeho vlivu na sbírkové předměty bylo vyřešení akutních i dlouhodobých problémů zatížení prostředí polutanty za pomocí využití jak moderních sofistikovaných metod, tak i metod ekonomicky a uživatelsky nenáročných. V průběhu roku 2011 pak byly provedeny další experimenty související s měřením škodlivin a prachu v objektu hlavní budovy TMB a také kritické hodnocení kvality prostředí v instalovaných vitrínách (aplikace sorbentů na úpravu kvality vnitřního prostředí). V roce 2013 byla navázána spolupráce s Akademií věd ČR. Prostřednictvím zkušebního testování experimentálního zařízení BASAMATIKUM jsme realizovali hodnocení zatížení vybraného prostředí aerosolovými částicemi. Samostatným dlouhodobým úkolem byla i studie Zatížení prostředí škodlivými polutanty s důrazem na specifika textilních sbírek, v rámci níž byl během let 2011 – 2014 proveden celkový rozbor problematiky zatížení sbírkových předmětů polutanty přenášenými vzduchem, polutanty přenášenými kontaktem a vnitřními polutanty. Byla hodnocena specifika chemického zatížení prostředí pro ukládání textilních sbírek, měřených lokalit. Dále byly vybrány vhodné analytické metody a přístroje pro detekci polutantů, hodnocení celkové zátěže prostředí, monitoring a evaluace výsledků koncentrací škodlivých polutantů pro jednotlivé typové i konkrétní lokality. Měření probíhalo ve vybraných lokalitách, přičemž byl hodnocen synergický efekt koncentrací jednotlivých polutantů a klimatických faktorů.
Výstupy těchto studií shrnuje několik publikovaných textů a metodický list Stanovení kvality vnitřního prostředí v muzejních institucích.

  • kód projektu: 10/VaV/MCK/2012
  • garant: Ing. Hana Grossmannová, Ph.D.