Kurz preventivní konzervace 2018

Ve dnech 9. – 11. 10. 2018 a 6. 11. 2018 se v Technickém muzeu v Brně uskutečnil Kurz preventivní konzervace, který je již tradičně pořádán Metodickým centrem konzervace pod záštitou Acociace muzeí a galerií ČR. Cílem kurzu bylo objasnění principů preventivní konzervace a její uplatnění při ochraně předmětů kulturní povahy. Zahrnuta byla zejména identifikace a posouzení činitelů poškozování předmětů a navržení vhodných opatření pro jejich omezení. Stěžejní část kurzu představoval monitoring a vyhodnocení vnitřního muzejního prostředí z hlediska vlivu teploty, relativní vlhkosti, světla, polutantů, biologického poškození i nebezpečí při mimořádných a krizových situací.

První část kurzu byla rozložena do tří dnů, v nichž byla zahrnuta jak teoretická výuka, tak praktická cvičení. Součástí koncepce kurzu bylo i zadání domácího projektu zaměřeného na monitoring a vyhodnocení kvality muzejního mikroklimatu pomocí zapůjčeného setu měřících a testovacích pomůcek. Vyhodnocení výsledků domacího projektu a návrh opatření, reflektující uplatňování zásad preventivní konzervace v praxi, bylo hlavní náplní jednodenního setkání v listopadu. Účastníci kurzu představili své domácí projekty prostřednictvím powerpointových prezentací, přičemž byl závěr každé prezentace završen řízenou diskuzí mezi účastníky kurzu a lektory na dané téma.

Kurzu se zúčastnilo celkem 10 pracovníků jak z muzejního prostředí, tak ze sféry památkové péče, mezi nimiž měli své zastoupení konzervátoři-restaurátoři i kurátoři sbírek. Všichni účastníci úspěšně složili opakovací test, vypracovali domácí projekt a získali tak Osvědčení o absolvování Kurzu preventivní konzervace.