Pokyny pro autory

Fórum pro konzervátory-restaurátory je odborný recenzovaný časopis vydávaný Technickým muzeem v Brně, publikující původní nebo přehledové články zabývající se péčí o kulturní dědictví z různých perspektiv. Vzhledem k tomu, že časopis je připravován Metodickým centrem konzervace ve spolupráci s Komisí konzervátorů restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, je zvláštní pozornost věnována především péči o sbírkové předměty paměťových institucí. Fórum pro konzervátory-restaurátory je platformou pro šíření a sdílení poznatků a zkušeností praktických konzervátorů-restaurátorů, historiků, vědců, technologů i dalších odborných pracovníků zabývajících se zkvalitňováním péče o kulturní dědictví, stejně tak i pedagogů a studentů. Cílem časopisu je rovněž poskytovat příklady správné praxe s metodickým přesahem.

Časopis je indexován v mezinárodních databázích EBSCO a AATA on-line.
Časopis je vydáván v režimu open access, vychází 2 x ročně on-line + 1 zvláštní tištěné číslo.

Tematické zaměření časopisu

• materiálové a technologické průzkumy, mechanismy poškozování
• konzervátorsko-restaurátorské zásahy
• preventivní konzervace
• nové metody a prostředky v oblasti ochrany kulturního dědictví
• historie, teorie a etika konzervování-restaurování

Za účelem vytváření rovnováhy mezi teorií a praxí, akademickým výzkumem a aplikační sférou, je časopis obsahově rozčleněn na tři oddíly:
• recenzované původní nebo přehledové články, které procházejí recenzním řízením dvěma nezávislými
oponenty a hodnocením redakční radou, jsou připravovány v souladu s platnou metodikou hodnocení
výstupů vědy a výzkumu (typ výsledku Jost);
• ostatní příspěvky, které jsou posuzovány pouze redakční radou;
• informativní příspěvky reflektující dění z oboru (medailonky osobností, rešerše knižních novinek,
informace o zajímavých počinech apod.).

Příspěvky určené do odborné recenzované části musejí vycházet z původního vědeckého výzkumu nebo se musí jednat o původní přehledové statě. Do recenzované části jsou přijímány též dokumentace o konzervátorsko-restaurátorských zásazích, zejména jako ukázky správné praxe s metodickým přesahem, a další typy textů dle tematického zaměření periodika. Autor se zavazuje, že příspěvek zaslaný k publikování v časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory nebyl již dříve publikován v jiné publikaci (kromě interních zpráv instituce autora), ani není pro potřeby zveřejnění v jiné publikaci připravován. S autory je uzavírána licenční smlouva (copyright agreement).
Příspěvky jsou posuzovány redakční radou na základě recenzního řízení po vypracování dva oponentských posudků, s nimiž jsou autoři neprodleně seznámeni. Autorům je poskytnut časový prostor k případnému doplnění textů. Autoři mohou jmenovat maximálně dvě osoby, se kterými nesouhlasí jako s případnými oponenty příspěvku. Recenzní řízení je oboustranně anonymní (pokud si recenzent nebo autor nevyžádá jinak). Texty do ostatních částí publikace (nerecenzované příspěvky, informativní texty, recenze knih a výstav atd.) nemusí splňovat kritéria stanovená pro recenzovanou část časopisu.

Termíny

• 31. leden uzávěrka pro 1. číslo on-line pro recenzované články
• 31. březen uzávěrka pro 2. číslo on-line pro recenzované články
• 10. červen uzávěrka ročníku, týká se všech nerecenzovaných článků a příspěvků do tištěného čísla

Vzhledem k procesu schválení příspěvků do publikace přijímáme pouze plné verze článků, nikoliv pouze abstrakty!
Všechny typy článků je možné zasílat kdykoliv během roku, není nutné vyčkávat redakčních uzávěrek.

Příspěvky zasílejte na adresu

fricova@tmbrno.cz (MCK TMB / Purkyňova 105 / 612 00 Brno)

Struktura příspěvku

• NÁZEV – stručný a výstižný, případně s podtitulem podtitul, česky a anglicky
• AUTOR – jméno, tituly, instituce, e-mail (případně webové stránky) – v případě více autorů připojte pouze jeden e-mailový kontakt na hlavního autora, stučný profesní medailon hlavního autora (1–2 věty)
• ABSTRAKT – o rozsahu 10 % textu příspěvku bez soupisu literatury, v češtině a angličtině, abstrakty v angličtině projdou profesionální jazykovou korekturou; u informativních a ostatních typů příspěvku není požadován
• TEXT PŘÍSPĚVKU – rozsah max. 10 normostran (tj. 18 000 znaků včetně mezer, bez soupisu literatury), případně délku textu konzultujte s redakcí. Text musí být srozumitelně strukturován: úvodu, teorie, experimentální část, výsledky řešení, diskuze, závěry, poznámkový aparát, literatura. Nedílnou součástí recenzovaných příspěvků je poznámkový aparát a citace literatury a zdrojů (vzor viz níže), včetně seznamu materiálů s uvedením charakteristik komerčních produktů zmiňovaných v příspěvku, případně odkazů na dodavatelské firmy a výrobce.

Formátování příspěvku

1) TEXT PŘÍSPĚVKU – používejte standardní textové editory, souvislý text strukturujte pomocí nadpisů a podnaspisů; ponechejte vypnuté automatické dělení slov; klávesu Enter používejte jen na ukončení odstavce; veškerý text pište od levého okraje (nepoužívejte zarovnání na střed ani jinak graficky neupravujte, nepoužívejte tabulátory na začátku odstavce, nezarovnávejte části textu pomocí mezerníku); nepoužívejte prostrkávání pomocí mezerníku ani nezvýrazňujte slova psaním velkými písmeny nebo podtržením (slovo v případě potřeby zvýrazněte tučně nebo kurzívou); rozlišujte psaní číslice 0 a verzálky O a číslice 1 a minusky l. Dbejte typografických pravidel definovaných v pravidlech českého pravopisu.
2) OBRÁZKY A GRAFY – do textu určeného pro recenzní řízení a posouzení redakční radou vkládejte obrázky pouze v malém rozlišení a uvádějte u nich popisky v českém a anglickém jazyce. Pro sazbu posílejte obrázky a grafy zvlášť, ve fromátech TIFF nebo JPEg s co nejmenším stupněm komprese (v maximální kvalitě), případně ve vhodném rozlišení pro tisk (nejlépe 300 dpi při požadované velikosti obrázku); vhodnější je zasílat fotografie v původní podobě, bez uživatelských úprav a opětovného ukládání. Obrázky budou přizpůsobeny šířce sloupce. K příspěvku přikládejte cca 10 barevných obrázků, větší množství obrázků konzultujte s redakcí. Obrázky očíslujte stejně jako popisky a odkazy na obrázky v textu. Popisky k obrázkům sestavujte úměrně k textu, uveďte zdroj případně vlastníka obrázku a jeho autora. Zajištění reprodukčních práv k použití obrázků je v kompetenci autora, případné reprodukční poplatky za užití obrázku hradí autor, tyto náležitosti budou též písemně ujednány v licenční smlouvě uzavřené s autorem před vydáním publikace. Obrázky je možné posílat jako tištěné podklady – kvalitní fotografie, reprodukce apod., jejich digitalizaci zajistíme sami a všechny podklady v pořádku vrátíme. V žádném případě nedoporučujeme používat obrázky stažené z internetu.
3) TABULKY – vkládejte do textu příspěvku, složitější tabulky je možné dodat jako přílohu v tabulkovém editoru (např. Microsoft Excel) a v textu pak vyznačte rozmístění jednotlivých tabulek.
4) POZNÁMKY POD ČAROU A VYSVĚTLIVKY – nepoužívejte stejnojmennou funkci v textovém editoru, ale zařa- zujte je na konec příspěvku (před soupis použité literatury a zdrojů), číslo poznámky v textu uvádějte horním indexem.
5) ODKAZY NA LITERATURU – v textu uvádějte v hranaté závorce ve formátu příjmení autora – příjmení autora, rok vydání; pokud chcete odkázat na více položek literatury, oddělujte je středníkem, např. [Van der Vet – Mars, 1999; Knotek, 1998].
6) SOUPIS POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ – bibliografické citace sestavte dle vzoru a normy ISO 690:

KOSEK, J. Html – tvorba dokonalých stránek: podrobný průvodce. 1. vyd. 1998. ISBN 80-7169-608-0. s. 77–79.

KNOTEK, P. Kultura jako péče o duši. 1999. Diplomová práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na katedře andragogiky. Vedoucí diplomové práce Zdeněk Kratochvíl.

URBAN, R. Možné přístupy k objektivizaci výdajů v resortu obrany. Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtu. Sborník referátu z teoretického semináře pořádaného katedrou veřejné ekonomie EDF MU v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra veřejné ekonomie, 1997. Část 4. Obrana a životní prostředí. s. 265–271.

VAN DER VET, P. E. – MARS, N. J. I. Condocet query engine: an engine for coordinated index terms. Journal of the American society for information science, May 1999, vol. 42, no. 6, s. 485–492.

American Psychological Association. American Psychological Association [online]. Washington (D.C.) : APA, c2007 [cit. 2007-10- 02]. About the American Psychological Association. Dostupný z www: < http://www.apa.org/about/>.