Metodika elektrolytických metod čištění kovů online!!
7.2.2024

Metodika je určena zejména pro konzervátory-restaurátory, kteří postupy mohou uplatnit v rámci své praxe – tedy v rámci šetrných konzervátorsko-restaurátorských zásahů na předmětech kulturní povahy, které jsou založeny na vědeckých metodách. Metodika bude uplatněna nejenom při zkvalitnění postupů ošetření sbírkových předmětů (muzea, galerie a další sbírkotvorné instituce, včetně památkové péče), ale i v oblasti zpracovávání archeologických nálezů (archeologické ústavy dalších výzkumných organizací – např. AV ČR, NPÚ apod.). Dále nalezne metodika uplatnění při výuce studentů oborů technologie konzervování-restaurování a dalších příbuzných oborů péče o kulturní dědictví.
Metodika může sloužit jako nástroj při výběru vhodného způsobu čištění korozních produktů předmětů kulturní povahy vyrobených z mědi či stříbra. Poskytuje návody a doporučení pro práci s gelovými elektrolyty a jejich využití k čištění povrchových vrstev. Metodika bude uplatněna formou jejího zveřejnění a zpřístupnění na webových stránkách Technického muzea v Brně. V rámci této instituce budou též pokyny a doporučení uváděné v metodice implementovány v rámci péče o spravované předměty kulturní povahy a též prezentovány formou školících a vzdělávacích aktivit pro vlastní zaměstnance i zájemce z řad dalších paměťových institucí.