O nás

Historie MCK

Metodické centrum konzervace (MCK) navazuje na tradici oboru konzervování-restaurování muzejních sbírek, která je rozvíjena v Technickém muzeu v Brně (TMB) již od počátku 70. let 20. století. Působnost konzervátorsko-restaurátorského pracoviště se nezaměřovala pouze na ochranu vlastních sbírek muzea, ale měla vždy širší přesah v rámci různých vzdělávacích a výzkumných aktivit směřujících k záchraně kulturního dědictví.

Výsledkem této dlouholeté činnosti byla příprava projektu Metodického centra konzervace, jako koncepčního řešení pro zkvalitňování úrovně konzervace muzejních sbírek. Projekt Metodického centra konzervace byl nakonec realizován až v souvislosti s povodněmi, které postihly Českou republiku v r. 2002. Na základě Usnesení vlády ČR č. 216 ze dne 3. března 2003 bylo ustanoveno zřídit Metodické centrum konzervace v Technickém muzeu v Brně s prioritním úkolem zajistit rozmrazení, vysušení a sterilizaci části fondů MK ČR v letech 2004–2008. Základem MCK byly specializované pracoviště TMB pro konzervování-restaurování různých materiálů, které jsou dále postupně rozšiřovány pro poskytování odborné pomoci a služby v daném oboru. Tyto aktivity jsou určeny pro vlastníky a správce sbírek muzejní povahy, kterými nejsou jen muzea a galerie, ale i Národní památkový ústav, Národní knihovna ČR a soukromé subjekty. Rozhodnutím ministra kultury č. 16/2009 se stalo MCK „…národním metodickým pracovištěm pro oblast konzervování-restaurování sbírkových předmětů ze sbírek muzeí v České republice“.

Poslání MCK

Základním cílem Metodického centra konzervace je podpora a rozvíjení správné praxe při ochraně movitého kulturního dědictví v ČR a to především při péči o sbírky muzejní povahy. MCK zajišťuje komplexní servis zahrnující metodiku a poradenství v oblasti konzervování-restaurování pro různé subjekty, v prvé řadě pak pro muzea. Provádí průzkum předmětů kulturního dědictví analytickými metodami, poskytuje vzdělávací servis pro odbornou i laickou veřejnost, konzervování-restaurování vybraných předmětů kulturní povahy, zajišťuje publikační servis a to vydáváním odborné literatury, monografií, sborníků a periodik zabývajících se tématikou ochrany předmětů kulturního dědictví. Poskytuje informační servis, který by umožnil snazší přístup k současným poznatkům z oblasti konzervace a restaurování a to prostřednictvím odborné knihovny TMB a on-line anotovanou bibliografií. V neposlední řadě napomáhá řešení krizových situací – eliminuje případné škody způsobené nenadálými krizovými situacemi a účinně sanuje jejich následky.

Sktruktura MCK

MCK je organizační složkou TMB a skládá se z několika částí: oddělení vědy a výzkumu, oddělení konzervování a restaurování, oddělení metodiky, výuky a služby včetně pracoviště pro krizové a mimořádné události.