Výzkum a vývoj

Technické muzeum v Brně je výzkumnou organizací – příjemcem účelové podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šíří jejich výsledky prostřednictvím prezentace, výuky, publikování nebo převodu technologií. Plněním úkolů vědy, vývoje a inovací bylo pověřeno Oddělení dokumentace vědy a techniky a Metodické centrum konzervace. Tým odborných pracovníků se dlouhodobě věnuje především výzkumu
a dokumentaci jednotlivých oborů vědy a techniky, tvorbě oborových sbírek dle sbírkotvorného plánu, řešení interních výzkumných úkolů i grantových projektů podpořených z veřejných zdrojů a také prezentaci výsledků svých výzkumů pro veřejnost nejrůznějšími formami, včetně výstav a expozic. Jedním z prioritních cílů výzkumné činnosti MCK jako národního metodického pracoviště pro oblast konzervování-restaurování sbírkových předmětů ze sbírek muzeí v ČR je zvýšení efektivity ochrany movitého kulturního dědictví a zkvalitněné péče o sbírkové fondy na všech úrovních. Jednou z priorit MCK je oblast výzkum a vývoj, jejichž cílem je zvýšení efektivity ochrany movitého kulturního dědictví ČR. Šíření výsledků výzkumu a vývoje probíhá zpřístupněním a distribucí metodik dobré správy kulturního dědictví, organizováním konferencí a seminářů a standardní ediční činnosti (Fórum konzervátorů–restaurátorů), odborná publikace „Konzervace a restaurování kovů Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin“ MCK se podílí na vzdělávání středoškolských a vysokoškolských studentů a pracovníků z praxe v oblasti konzervování-restaurování předmětů kulturního dědictví.  MCK nabízí metodický servis a poradenství v oboru konzervace a restaurování pro různé subjekty, v prvé řadě pak pro muzea.

Aktuálně řešené projekty

Archiv ukončené projekty – grantové zprávy

  • Technologie ochrany kulturního dědictví před požáry
    (projekt DE 06PO4OMGO13 z výzkumného programu MK ČR 2005 – 2009)

Interní výzkumné projekty

  • Stabilizace rzi prostředky na bázi taninů
  • Měřeni chemického složeni kovových archeologických
    nálezů ručním XRF spektrometrem
  • Plazmochemické technologie pro kulturní dědictví

Vědecká rada TMB