Výzkum a vývoj

Technické muzeum v Brně je výzkumnou organizací – příjemcem institucionální i účelové podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šíří jejich výsledky prostřednictvím prezentace, výuky, publikování nebo převodu technologií. Plněním úkolů vědy, vývoje a inovací bylo pověřeno Oddělení dokumentace vědy a techniky a Metodické centrum konzervace (MCK). Jedním z prioritních cílů výzkumné činnosti MCK jako národního metodického pracoviště pro oblast konzervování-restaurování sbírkových předmětů ze sbírek muzeí v ČR je zvýšení efektivity ochrany movitého kulturního dědictví a zkvalitněné péče o sbírkové fondy na všech úrovních preventivní péče, konzervace a restaurování. Výzkumné a vývojové aktivity jsou směřovány zejména do roviny aplikovaného výzkumu, se zřetelem na zhodnocení stávajících postupů průzkumu a ochrany předmětů kulturní hodnoty a jejich zavedení do praxe, systematické a efektivní využívání nových a moderních technologií. Šíření výsledků výzkumu a vývoje probíhá zpřístupněním a distribucí metodik dobré správy kulturního dědictví, organizováním konferencí a seminářů a standardní ediční činnosti zahrnující rovněž vydavatelskou činnost odborného časopisu Fórum pro konzervátory–restaurátory (FKR). MCK se podílí na vzdělávání středoškolských a vysokoškolských studentů a pracovníků z praxe v oblasti konzervování-restaurování předmětů kulturního dědictví, nabízí metodický servis a poradenství pro různé subjekty, v prvé řadě pak pro muzea.

 

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO)

 • Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Technického muzea v Brně na léta 2024-2028
 • Oblast II: Konzervace
  • Oblast je zaměřena na rozvíjení komplexní mezioborové a udržitelné péče o předměty kulturní povahy na základě znalosti historických řemeslných technik, výrobních postupů a materiálů při uplatňování pokročilých technologií průzkumu včetně vědeckých přístupů ke konzervování-restaurování.
 • Garant: Ing. Alena Selucká
  • Řešitelský tým: Ing. Alena Selucká, Mgr. Karel Rapouch,  Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Ing. Martin Kroužil, Mgr. Lukáš Foret, DiS., Mgr. Jana Fricová, Mgr. Žaneta Kubingerová, MgA. Anna Ptáčková, Mgr. Martin Hrdlička, Bc. Václav Hutník, Jaroslav Jelínek
 • Dílčí cíle
  • Vyvinout a ověřit šetrné konzervátorské postupy čištění a stabilizace materiálů dominantně zastoupených ve smíšených muzejních sbírkách., které jsou kompatibilní s původními historickými řemeslnými a výrobními postupy.
  • Optimalizovat postupy neinvazivního či minimálně destruktivního materiálového
   a technologického průzkumu předmětů kulturního dědictví.
  • Vyvinout a ověřit procesy preventivní konzervace s důrazem na udržitelnost postupů regulace mikroklimatických parametrů prostředí, obalových a úložných materiálů včetně zlepšení ochrany muzejních sbírek v případě krizových situací.

 • Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Technického muzea v Brně na léta 2019-2023
 • Oblast II: Konzervace
  Garant: Ing. Alena Selucká
  Řešitelský tým: Ing. Alena Selucká, Mgr. Karel Rapouch,  Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Mgr. Lukáš Foret, DiS., Mgr. Jana Fricová, Mgr. Kateřina Hájková, Mgr. Žaneta Kubingerová, Ing. Petr Vaníček, Mgr. Martin Hrdlička, Bc. Václav Hutník
  Oblast je zaměřena na rozvoj systematické péče o sbírkové předměty, jejich konzervování-restaurování pomocí moderních vědeckých postupů. Tato oblast naplňuje poslání Metodického centra konzervace, které je organizační složkou TMB a zároveň i jedním z muzejních center zřizovaným MK ČR
 • Dílčí cíle
  I. Vyvinout a ověřit šetrné postupy čištění a stabilizace vybraných materiálů dominantně zastoupených ve smíšených muzejních sbírkách tj. kovů a jejich slitin s různou povrchovou úpravou a též předmětů z plastů, které představují zásadní fenomén sbírek z 20. století.
  II. Optimalizovat postupy neinvazivního či minimálně destruktivního průzkumu sbírkových předmětů na principu pokročilých metod rentgenově fluorescenční spektrometrie (XRF).
  III. Zkvalitnit monitoring a zpracovávání dat měření mikroklimatických parametrů prostředí uchovávání sbírkových předmětů včetně optimalizace podmínek a jejich zabezpečení proti rizikům požáru v depozitářích, expozicích a technických památkách TMB.

Výsledky aplikovaného výzkumu

 

2022

 • S/ Databáze chemického složení historických smaltů z 19. a 20. stol. ze sbírky TMB (dílčí cíl II/2)

RAPOUCH, Karel – HÁJKOVÁ, Kateřina. Databáze prvkového složení uměleckých smaltů

 

2023

 • NmetS/ Inovace metod čištění povrchů kovů na bázi gelů a elektrochemických metod (dílčí cíl II/1)

Průvodní zpráva: Metodika elektrolytických metod čištění kovů s využitím elektrolytu na bázi modifikovaných gelů

RAPOUCH, Karel – HÁJKOVÁ, Kateřina – SELUCKÁ, Alena. Metodika elektrolytických metod čištění kovů s využitím elektrolytu na bázi modifikovaných gelů


Publikační výsledky

 

2019

 • J/ Římský nebo recentní email? Řešení datace unikátního nálezu z Mušova–Burgstallu metodami rentgen-fluorescenční analýzy (dílčí cíl II/2)

HLOŽEK, Martin – TROJEK, Tomáš – PROKEŠ, Radek – KOMORÓCZY, Balász. Recent or Roman enamel? Resolution of dating of the unique find from Mušov-Burgstall using techniques of X-ray fluorescence analysis. In: Radiation Physics and Chemistry

 • J/ Postupy identifikace plastů pro muzejní praxi (dílčí cíl II/1)

RAPOUCH, Karel. Identifikace polymerů v interiéru Škody Favorit 136L

 • J/ Výsledky průzkumu a restaurátorských zásahů na sbírkových předmětech z Muzea Betliar SNM (dílčí cíl II/1)

VANÍČEK, Petr. Granátometné pušky s křesadlovým zámkem – průzkum a restaurování po požáru

 

2020

 • J/ Optimalizace mikroklimatických podmínek vystavování sbírkových předmětů (dílčí cíl II/3)

ŠINDLÁŘOVÁ, Simona – SELUCKÁ, Alena. Klavír Leoše Janáčka – průzkum prostředí a restaurování

 • J/ Nedestruktivní průzkum zapečetěných skleněných ampulí obsahující historické práškové smalty ze sbírky TMB (dílčí cíl II/2)

STÖHROVÁ, Pavla – RAPOUCH, Karel. Odhalování tajemství emailu v Technickém muzeum v Brně

 • J/ Možnosti čištění součástek historických vozů pomocí ultrazvuku (dílčí cílII/1)

RAPOUCH, Karel-MRÁZEK, Martin. Use of ultrasound for cleaning of components of historical vehicles in Technical museum in Brno. In: Koroze a ochrana materiálů

FORET, Lukáš – SELUCKÁ, Alena. Zhodnocení těsnosti muzejních vitrín na principu měření koncentrace CO2

 

2021

 • C/ Aplikace gelů při čištění předmětů kulturního dědictví (dílčí cíl II/1)

SELUCKÁ, Alena – FORET, Lukáš – PELÍŠKOVÁ, Renata. Lokální čištění bronzových nálezů pomocí gelu. In: ŠTEFFL, J. – HENTSCHOVÁ, R. (eds.): Rašovice – hromadný nález z doby bronzové

 • J/ Nové způsoby identifikace sbírkových předmětů pro případy jejich evakuace a ohrožení vlivem požáru (dílčí cíl II/3)

FRICOVÁ, Jana – MRÁZEK, Martin – ROUBÍČEK, Michal. Možnosti sloupku integrované ochrany v muzejní praxi. In: Múzeum

 

2022

RAPOUCH, Karel. Konzervování-restaurování pohyblivé sochy Lupiče od Davida Černého

 • J/ Zhodnocení postupů konzervace vybraných historických vozů ze sbírky TMB (dílčí cíl II/1)

MRÁZEK, Martin – ZOUHAROVÁ DYKOVÁ, Sylvie. Veterán aneb co s ním? Posouzení přístupu k uchování historického vozidla

 

2023

 • J/ Mikroklima technických památek – analýza a návrh opatření (dílčí cíl II/3)

SELUCKÁ, Alena – RAPOUCH, Karel – VANÍČEK, Petr – HRDLIČKA, Martin. Preventivní konzervace v podmínkách technické památky Vodní mlýn ve Slupi

 

FORET, Lukáš – HUTNÍK, Václav. Vstupní studie aplikace laserového čištění pro konzervaci kovů

HANUS, Radek – SOUČEK, Kamil – STAŠ, Lubomír – GEORGIOU, Lucie – SELUCKÁ, Alena. A non-destructive analytical study of cultural heritage object from Late Antiquity gold framework and gemstone inlays. In: Heritage Science


Vědecká rada TMB