Slovník oboru konzervování-restaurování

Online vyhledávání

Nebo procházejte kliknutím na počáteční písmeno
 • azbest = asbestos
 • abrazivní pasta = abrasive paste
 • acetát celulózy = cellulose acetate
 • adenosintrifosfát (ATP) = adenosine triphosphate (ATP)
 • achát (odrůda křemene) = agate
 • achát mechový = moss agate
 • achát zříceninový = ruin agate
 • achátové sklo = agate glass
 • akantit - Ag2S = acanthite
 • akrotérion, architektonická plastika (antika) = acroterion
 • akrylová barva = acrylic paint
 • akrylová pryskyřice = acrylic resin
 • akrylový = acrylic
 • aldehydy = aldehydes
 • alkalicko-kyanidový vodný roztok = alkaline cyanide aqueous solution
 • alkydové pryskyřice = alkyd resins
 • alpaka (pakfong; asi 21% Zn a 14% Ni) = nickel silver
 • amalgám, amalgam = amalgam
 • amfoterní = amphoteric
 • anoda galvanická = galvanic anode
 • anoda obětovaná = sacrificial anode
 • anodická oxidace = anodic oxidation
 • anodická reakce = anodic reaction
 • anodický oxidový povlak = anodic oxide coating
 • anolyt = anolyte
 • anorganické pojivo = inorganic binder
 • antimon = antimony, Sb
 • apoštol = apostle
 • apsida = apse
 • ARA = anizotermický rozpad austenitu = nonisothermal austenite decomposition
 • archeometrie = archaeometry
 • archivace = filing
 • arzenit železa = iron arsenite
 • asfalt = bitumen
 • austenit = austenite
 • austenitická litina = austenitic cast iron
 • austenitické oceli = austenitic steels
 • Mravenec = Ant
 • Automobil Škoda Favorit 136L = Vehicle Škoda Favorit 136L
 • azbest = asbestos
 • bainit = bainite
 • bakterie redukující sírany = bacteria reducing sulphates
 • barevná retuš = colour retouching
 • barevné kovy = non-ferrous metals
 • barevné nátěry dřeva = coloured varnishes of wood
 • barevné zapouštění = hot wax painting
 • baroko, barokní = baroque
 • barva, nátěr = paint
 • barvení = dying
 • barvení azobarvivy = azoic dyeing
 • barvení emailovými barvami = enamel painting
 • barvení kovů = metal coloration
 • barvení kyselými barvivy = acid dyeing
 • barvířská lázeň = dye bath
 • barviva = dyes
 • běloba olovnatá = white lead
 • benztriazol, benzotriazol = benzotriazole
 • besemerování, besemerizace = Bessemer process
 • Bessemerův konvertor = Bessemer acid converter
 • betlém = the nativity scene
 • betlém s jesličkami = Nativity scene
 • beton = concrete
 • bez zápachu = odourless
 • bezbarvý = colourless
 • bezpečnostní opatření = precautions
 • bílá skalice = white vitriol, zinc sulphate ZnSO4
 • biologicky odbouratelný = biodegradable
 • biologičtí škůdci = biological pests
 • bitumen, živice = bitumen, asphalt
 • bižuterie = jewellery
 • bižuterní průmysl = jewellery industry
 • blednutí = fading
 • bledý, světlý = pale
 • bobtnání = swelling
 • bobtnavost = swelling power/capacity
 • bod křehnutí = brittle point
 • bod tavení/ tání = melting point
 • bod tuhnutí (odlitku) = solidification point
 • bod varu = boiling point
 • bod vzplanutí = flash point
 • bohatá výzdoba granulací = rich granulation decoration
 • boj proti škůdcům = pest control
 • boritan = borate
 • boritan draselný = potassium borate
 • boritová modř = woad (w??d)
 • bradatice = adze (Br.E.)
 • Bresleho metoda = the Bresle method
 • březová kůra = birch bark
 • břídlice = slate
 • brnění = (a suit of) armour
 • bronz = bronze
 • bronz aluminiový = aluminium bronze
 • bronz arzenový = arsenical bronze
 • bronz berylliový = beryllium bronze
 • bronz cínový = tin bronze
 • bronz fosforový = phosphor bronze
 • bronz olověný = leaded bronze
 • bronz umělecký = artisan bronze
 • bronzová patina = bronze patina
 • Brouk = Bug
 • broušení = cutting
 • broušení diamantů = diamond cutting
 • broušení drahokamů = gem cutting
 • broušení faset/ fasetování (drahokamu) = facetting
 • broušení pískovým papírem = sanding
 • brousící pás, brusný pás = abrasive belt
 • brož = brooch /br??t?/
 • brus, brusný kotouč = grindstone
 • brusivo = abrasive
 • bruska = grinding machine
 • brusný kotouč = grinding wheel
 • brynýr = browning, blueing
 • brynýrování = bluing, blueing
 • brynýrování, hnědění (oceli) = browning
 • buben čistící = tumbling barrel
 • buňka = cell
 • buňka elementární = elementary cell
 • čakan cizelovací = punch
 • částečný = partial
 • částice = particles
 • cech = guild [g?ld]
 • cechovní číše = guild goblet
 • cejchování = calibration
 • čelenka, diadém = diadem, headdress
 • cementace (oceli, nauhličení plus kalení) = case-hardening, carburising (Br. English)
 • cementační pec = carburising furnace
 • cementit = cementite
 • cementit sekundární = secondary cementite
 • cementování = cementing
 • cer = cerium Ce
 • cerezín = ceresin
 • černění = blackening, black oxidation, blueing (gunmaking)
 • černění (kovářské) = smith's black oxide
 • černění oceli za studena = cold blueing
 • černění oceli za tepla = hot blueing
 • černěný = blackened
 • červotoč = woodworm
 • cesium = caesium Cs, cesium
 • český granát = Bohemian garnet
 • český granát v muzejních sbírkách = Bohemian garnet in museum collection
 • český granátový šperk = Bohemian garnet jewellery
 • Český ráj = Bohemian Paradise
 • cín = tin Sn
 • cín (slitina s olovem) = pewter
 • cín anglický = English pewter
 • cín indický = zinc metal
 • cínatá sůl = stannous salt
 • cínatý = stannous
 • ciničitan = stannate
 • ciničitý = stannic
 • činidlo = agent
 • činidlo dispergační = dispersing agent
 • činidlo komplexotvorné = complexing agent
 • cínová slitina (80-90% Sn a 10-20% Pb) s olovem = old pewter, ancient pewter
 • cínování = tinning
 • číše, pohár, pohárek (se stopkou) = goblet
 • číselník (ukazatel) = dial
 • číselník hodin = clock face
 • číselník počitadla = counter dial
 • číselník telefonu (vytáčecí) = telephone dial
 • číselný = numerical
 • číslo kyselosti = acid number
 • čištění = cleaning
 • čištění anodické (elektrolytické čištění) = anodic cleaning
 • čištění kovů = cleaning of metals
 • čištění povrchových úprav = cleaning of the surface
 • čištění tryskáním broků/ brokování = shot blasting
 • čištění tryskáním písku = sandblasting
 • čištění ultrazvukem = ultrasound cleaning
 • čištění vodou = hydroblasting
 • čistící prostředek (chem.), detergent = detergent
 • čistota prostředí = cleanliness of environment
 • čitelnost = legibility
 • cizelování = repoussage [répusáž], punching, chasing
 • článek (baterie), komůrka (lab. Přístrojů) = cell
 • článek bimetalický = bimetallic cell
 • článek galvanický = galvanic cell, voltaic cell
 • článek řetězu = chain link
 • člunek (textil. prům.) = shuttle
 • čpavek = ammonia
 • ctnosti a neřesti = virtues and vices
 • čtyřmocenství = quadrivelency
 • cyklododekan = cyclododecane
 • ďábel, čert = devil
 • damascénská ocel = Damascus steel
 • damaskování = pattern welding
 • dárce = donor
 • datování = dating
 • datování radiokarbonovou metodou = radiocarbon dating
 • dávkovač = dosing device
 • dávkování = dosing
 • degradovaná akrylová pryskyřice = degraded acrylic resin
 • dekorace = decorating
 • délka (míra) = length
 • dělovina = gunmetal, red brass (US)
 • démon, zlý duch = demon, daemon
 • depasivace = depassivation
 • depozitář = storage area
 • derivát celulózový = cellulose derivative
 • derivatizace = derivatiozation
 • děrování = piercing, perforation
 • desalinace = desalination
 • deska hodinového stroje = clock plate
 • destilovaná voda = distilled water
 • detergent, chem. čistící prostředek = detergent
 • dezinfekce = disinfection
 • dezinsekce = disinfestation
 • diafragma = diaphragm
 • diagram transformační IRA = TTT diagram of isothermal decomposition of austenite
 • diagram Mollierův = Mollier diagram, enthalpy–entropy chart, the h–s chart
 • diagram potenciál - pH = Pourbaix diagram
 • diagram stavový Fe - Fe3C = Fe - Fe3C phase diagram
 • diagram tahový = stress–strain curve
 • diagram transformace = transformation diagram
 • diagram transformační ARA = CCT diagram = continuous cooling transformation of austenite
 • diagram TTT = isothermal transformation diagram
 • diapozitiv = slide
 • diatréma = diatreme
 • dimethyl sulfid = dimethyl disulfide
 • dláto = chsel
 • dláto s plochým ostřím = flat chisel
 • dmýchadlo na vzduch = air blower
 • doba bronzová = Bronze Age
 • doba železná = Iron Age
 • dohotovení = finishing, finish
 • dochovaný = surviving
 • dochovaný artefakt = surviving artefact
 • doplňování = gap filling
 • dórský sloup = Doric column
 • dozimetr = dosimeter
 • draselno-vápenaté sklo = potassium-calcium glass
 • drcení = crushing
 • drcený malachit = crushed malachite
 • dřevotmel = wood putty
 • drsnost povrchu = roughness of surface
 • drtička = crusher
 • dural = duralumin
 • dusík = nitrogen
 • Dvojitý ortogonální nastavitelný tomograf (TORATOM) = Twinned Orthogonal Adjustable Tomograph (TORATOM)
 • dýmovnice = disinfectant smoke
 • EDS = EDS = energy-dispersive X-ray spectroscopy
 • EDTA = EDTA = ethylenediaminetetraacetic acid
 • elektrolytická redukce = electrolytic reduction
 • elektrolytické čištění = electrolytic cleaning
 • elektrolytické leptání = electrolytic etching
 • elektrolytické leštění = electrolytic polishing
 • elektrolytické vybarvování = electrolytic colouring
 • elektrolytický roztok = electrolytic solution
 • elektron = electron
 • elektronová mikroanalýza = electron microanalysis
 • eloxování, ochrana elektrolytickou oxidací = anodizing, anodising (UK, Australia)
 • email = enamel
 • emulgátor = emulsifier
 • eneolit = the Eneolithic Age, Bronze Age, Chalcolithic Age
 • energetická náročnost = energy performance , energy consumption (spotřeba)
 • Energiově disperzní spektrometrie = Energy dispersive spectrometry
 • enzymatické štěpení = enzymatic digestion
 • epoxidová pryskyřice = epoxy resin
 • epoxidová pryskyřice (NYL-1) = epoxy resin
 • eroze = erosion
 • etylenoxid = ethylene oxide
 • eutektický bod = eutectic point
 • eutektikum = Eutectic system
 • evangelium = gospel
 • exponát = exhibit
 • expozice = exhibition
 • expoziční prostředí = exhibition environment
 • fajáns = faience
 • faktis (pryž) = factice
 • falzifikát = forgery, forged
 • ferit = ferrite
 • fermež (ředidlo do barvy) = varnish
 • filigrán = filigree
 • fosfatizace, viz fosfátování = phosphate conversion coating
 • fosfatizační lázeň = phosphating bath
 • fosfátování = phosphate conversion coating
 • fotometrie = photometry
 • frézování = milling
 • frézování obkročné = straddle milling
 • frézování rovinné = plain milling
 • frézování sousledné = parallel milling
 • frézování odvalovací = hobbing
 • frézování stupňové = step milling
 • funerálie = grave goods
 • funkční průduchy = functional vents
 • fúze (technika granulace) = fusing (granulation technique)
 • gallotanin = gallotannin
 • galvanoplastika = electrotyping, galvanoplastic sculpture, galvanoplasty
 • gemologická identifikace = gemological identification
 • generální oprava = general repair
 • glazura = glazes
 • gotické zlatnictví = gothic goldsmithery
 • grafická úprava = graphic editing
 • grafit = graphite
 • grafitti = graffitti
 • granát = garnet
 • granátomet = grenade launcher
 • granátová sklovina = garnet glass
 • granátový šperk = garnet jewellery
 • granulace = granulation
 • granulace, zrnění = granulation
 • granulky, granule = granules
 • gravimetrie = gravimetry
 • gravírování = engraving
 • guma = rubber
 • gutaperča = gutta-percha
 • hexametafosforečnan sodný, tripolyfosforečnan sodný = sodium triphosphate
 • hisorické textilie = historical fabrics
 • historické malty = historical mortars
 • historický = historical
 • historicky významný, dějinný = historic
 • historický závit = historical thread
 • historie = history
 • hlaviště kolečkové kulovnice = wheellock rifle butt
 • hlavní legující prvek = major alloying element
 • hlubotisk = gravure printing, intaglio p.
 • hmotnostní spektrometrie = mass sprectrometry
 • hmotnostní spektroskopie = mass spectroscopy
 • hmotnostní úbytek = mass decrement
 • hmotnostního úbytku, metoda = method of mass decrement
 • hnědění železa = browning of iron
 • hoblování = planing
 • hoblovka = planer
 • hodinářství = clock and watch making
 • hodnota, cena, význam = value
 • holenice/ náholenice (část brnění) = greave
 • honování = honing
 • houba železná = sponge iron, direct reduced iron
 • houslařství = violinmaking
 • houževnatost = toughness
 • houževnatost lomová = fracture toughness
 • houževnatost vrubová = notch toughness
 • hranice zrn = grain boundaries
 • hřbet knihy = book spine
 • hřebenový hrací strojek = comb music box
 • hrubé pilování = rough filing
 • hunské kotle = Hunnic cauldrons
 • hydrolýza = hydrolysis
 • hydrolýza korozních produktů = hydrolysis of corrosion products
 • hydroxid = hydroxide /ha??dr?ksa?d/
 • chalkantit, skalice modrá, síran měďnatý = copper sulphate
 • chalkozín - Cu2S = chalcocite
 • charakteristická příměs chromu = characteristic admixture of chromium
 • Chelaton III = Complexon III
 • chelaton III. = disodium EDTA
 • chemická a fyzikální analýza polymerů = chemical and physical analysis of polymers
 • chemická rovnováha = chemical equilibrium
 • chemicky neupravované = chemically unprocessed
 • chemický vzorec pyropu = chemical formula of pyrope
 • chemiluminiscence = chemiluminescence
 • chlor obsahující plyny = chlorine-containing gases
 • chlorargyrit - AgCl = chlorargyrite
 • chlorid/oxid železnatý = ferrous chloride/oxide
 • chlorid rtuťnatý = mercury (II) chloride
 • chlorid rtuťný = mercury (I) chloride
 • chlorid sodný = sodium chloride
 • chlorid stříbrný = silver chloride
 • chlorid železitý = iron (III) chloride, iron perchloride
 • chloridová sůl = chloride salt
 • chloridové anionty = chloride anions
 • chlornan sodný = sodium hypochlorite
 • chromatografie = chromatography [kr??m?t?gr?fi], from Greek
 • chromatografie na ionexech (IEC) = ion exchange chromatography
 • chromatografie plynová (GC) = gas chromatography
 • chromatografie pyrolitická plynová (PyGC) = pyrolysis gas chromatography
 • chromatografie tenkovrstvá (TLC) = thin layer chromatography
 • chromatografie vysoce účinná kapalinová (HPLC) = high performance liquid chromatography
 • chromatogram = chromatogram
 • chromátování = chromate conversion coating
 • chronoampérometrie = chronoamperometry
 • identifikace = identification
 • identifikace českého granátu = identification of Bohemian garnet
 • ikonografické prameny = iconographic references
 • ikonostas = iconostasis, pl. Iconostases
 • imitace českého granátu = imitation of Bohemian garnet
 • impregnace = waterproofing
 • impregnace dřeva = wood waterproofing
 • in situ = in situ
 • indukčně vázané plazma = inductively coupled plasma
 • infračervená spektrometrie = infrared spectrometry
 • Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR) = Fourier transform infrared spectrometry (FTIR)
 • Infračervená spektroskopie = Infrared spectroscopy
 • Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) = Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)
 • inhibitor koroze = corrosion inhibitor
 • injektážní malty = injection grouts
 • inkluze = inclusion
 • inkrustace = incrustation
 • inkrustována kostí = incrusted by bone
 • inlej (z angl.) tauzování (tauzie, taušování, taušírování) = inlaying
 • intarzie (malba dřevem) = intarsia (a form of wood inlaying)
 • intermediát (tisk použitý jako matrice pro další reprodukci) = intermediate (an)
 • iónský řád = the Ionic order
 • iónský sloup (iónský řád) = Ionic column (the Ionic order)
 • iontoměnič = ion-exchange polymer
 • IRA = izotermický rozpad austenitu = isothermal decomposition of austenite
 • irizující povlak = iridescent films
 • japonské dřevořezy = Japanese woodblock prints
 • jednofázová mosaz = single-phase brass
 • jelenice = deerskin
 • jemné vyleštění = soft burnishing
 • kalafuna = rosin, colophony, Greek pitch
 • kalamín = smithsonite
 • kalení = quenching
 • kamnářské kachle = stove tiles
 • karbonyl sulfid = carbonyl sulphide
 • karboxyláty = carboxylates
 • kaše vápenná = lime putty
 • kepr = twill
 • keramika = ceramics
 • kladívko cizelovací = chasing hammer
 • klavír = piano
 • klih = glue
 • kolečková kulovnice = wheellock rifle
 • koloidní pájení = coloidal or eutectic soldering (granulation technique)
 • kombinovaná sestava pro digitální radiografii = radiography cabin
 • kombinované materiály = combined materials
 • konfokální mikroskopie = confocal microscopy
 • konopná tkanina = hemp fabric
 • konsolidace = consolidation
 • konverzní povlaky = conversion coatings
 • konzervace = conservation
 • konzervace a restaurování = conservation and restoration
 • konzervace archeologických nálezů = conservation of archaeological findings
 • konzervace preventivní = preventive conservation
 • konzervace sanační = remedial conservation
 • konzervace slitin kovů = conservation of metal alloys
 • konzervátorská praktika = conservation-restoration practical training
 • konzervátorský průzkum = conservation investigation
 • konzervování a restaurování granátových šperků = conservation and restoration of garnet jewellery
 • konzervování-restaurování = conseravtion-restoration
 • konzervování-restaurování pušky = conservation-restoration of the grenade launcher
 • konzervování-restaurování textilu = textile conservation-restoration
 • kopál = copal
 • korodující ocel (nízkolegovaná ocel s řízenou korozí) = weathering steel
 • koroze aktivní = active corrosion
 • koroze bakteriální = bacterial corrosion
 • koroze bodová = pitting, pitting corrosion
 • koroze celková = general corrosion
 • koroze galvanická = galvanic corrosion
 • koroze mezikrystalová (interkrystalová) = intergranular corrosion
 • korozní agresivita = corrosion aggression
 • korozní nálety = corrosion spots
 • korozní produkty kovů = corrosion products of metals
 • korozní vrstvy, krusty = corrosion layers, crusts
 • košenila = cochineal
 • kostra = skeleton
 • kov Britania = Britannia metal
 • kov feromagnetický = ferromagnetic metal
 • kov neželezný = non-ferrous metal
 • kov žáruvzdorný = refractory metal
 • kované/tepané za studena = cold working
 • kování = garniture
 • kování je řezáno v železe = garniture is from cut iron
 • kovárna = smithy
 • kovářsky zpracovaný povrch = blacksmith-processed surface
 • kovolitecká dílna = metal-casting workshop
 • kovolitectví = metal-casting
 • kovorytectví = metal engraving
 • kovotepectví = metal beating
 • kovotlačitelství = metal spinning, metal turning
 • kovová měď = metallic copper
 • kovová matrice = metallic substrate
 • kovový artefakt = metal artefacts
 • kozervace plastů = conservation of plastics
 • kožešina = fur
 • křehkost (oceli) = brittleness (of steel)
 • křehký = brittle
 • krepelína = (protective) mesh
 • krevel = iron glance
 • křídla retabula = panel wings
 • kriminalistika = criminalistics
 • krizové a mimořádné události = crises and emergencies
 • krusta, povlak = crust, coating
 • kujná litina (temperovaná) = malleable cast iron
 • kujný, kovatelný = malleable
 • kultura zvoncovitých pohárů = Bell Beaker culture
 • kulturní dědictví = cultural heritage
 • kulturní dědictví hmotné = tangible cultural heritage
 • kulturní dědictví movité = movable cultural heritage
 • kulturní dědictví nehmotné = intangible cultural heritage
 • kulturní dědictví nemovité = immovable cultural heritage
 • kvaš = gouache
 • kyselina dusičná = nitric acid
 • kyselina fosforečná = phosphoric acid
 • kyselina salycilová = 2-hydroxybenzoic acid
 • kyselina siřičitá H2SO3 = sulphurous acid
 • kyselina sírová = sulphuric acid
 • kyselina sírová H2SO4 = sulphuric acid
 • kyselinotvorné materiály = acidic material
 • lak = varnish
 • lak lihový = spirit varnish
 • lak olejopryskyřičný = oleoresinous varnish
 • lak polyurethanový = polyurethane varnish
 • lak zaponový = (nitro) cellulose lacquer, Zaponlack
 • lakování = varnishing
 • langobardské pohřebiště = Langobard burial site
 • lanolin = lanolin
 • lapování = lapping
 • laserové čištění = laser cleaning
 • latex = latex
 • ledeburit = ledeburite
 • legování = alloying
 • lepení kovů = metal bonding
 • lepidlo = adhesive
 • lepidlo akrylátové = acrylic adhesive
 • lepidlo disperzní = dispersion adhesive
 • lepidlo epoxidové = epoxy adhesive
 • lepidlo kontaktní = contact adhesive
 • lepidlo kyanoakrylátové = cyanoacrylate adhesive
 • lepidlo polyesterové = polyester adhesive
 • lepidlo polyuretanové = polyurethane adhesive
 • lepidlo roztokové = solvent-based adhesive
 • lepidlo silikonové elastomerní = elastomeric silicone adhesive
 • lepidlo tavné = hot-melt adhesive
 • lepty = etching
 • leštění = polishing
 • leštění broušením = abrasive polishing
 • leštění, jemné (na zrcadlový lesk) = fine polishing
 • leštítko (nástroj na leštění tlakem) = burnisher
 • lidová kultura = folk culture
 • lidový šperk = folk jewellery
 • lihový lak = spirit varnish
 • lihový roztok = spirit solution
 • lineární voltametrie (LSV) = linear sweep voltammetry
 • lisovadlo (lisovník a lisovnice) = complete die
 • lisování = pressing
 • lisování tlakové = pressure forming
 • lisování zastudena = cold pressing
 • lisování zatepla = hot pressing
 • lisovnice (spodek razicího nástroje) = counter-die
 • listr = lustre
 • liteřina = type metal
 • lití odstředivé = centrifugal casting
 • lití pod tlakem = die casting
 • lití, odlévání = casting
 • litina = cast-iron
 • litina bílá = white cast iron
 • litina šedá = grey část iron
 • litopon = lithopone
 • liturgický šperk a předměty = lituragical jewellery and objects
 • lomový způsob těžby = quarry mining
 • louh = lye
 • louh bělící = bleaching lye
 • Lumbeho zahrada Pražského hradu = Lumbe´s garden
 • luminiscence = luminiscence
 • luminometr = luminometer
 • lůžko prstenu pro drahokamy = bezel
 • lyofilizační = lyophilisation (freeze dry)
 • macerovat = mutilate
 • malba leptem = painting & etching
 • malty = mortars
 • mapování = mapping
 • martenzit = martensite
 • martenzitická oblast, oblast martenzitu = martensite area
 • mastek (klouzek, křemičitan hořečnatý) = french chalk
 • mastix = mastic
 • měď = copper
 • měď arzenová = arsenical copper
 • měděná ruda = copper ore
 • měděné plíšky = copper plates
 • mědění = copper plating
 • měděnka = verdigris
 • mědikovec = coppersmith
 • měření = measurement (hodnoty)
 • měření chloridových iontů = chloride ion measuring
 • merkurosulfátová elektroda = MSE = mercury sulfate electrode
 • metalizace = metallizing
 • metalografické výbrusy = metallographic samples (Br. E.), m. specimens (Am.E.)
 • metalografie = metallography
 • meteorit = meteorite
 • metoda siřičitanová = alkaline sulfite method (North and Pearson, 1975)
 • metoda ztraceného vosku = lost wax method
 • metrický závit = ISO metric screw thread
 • mez kluzu = yield point, yield strength
 • mez pevnosti v tahu = ultimate tensile strength
 • mez únavy = fatigue limit
 • mezikrystalové praskání = intergranular embrittlement
 • mikrosbíječka = micro-jackhammer
 • mikrotryskání = microblasting
 • mikrotvrdost = microhardness, microindentation hardness
 • mincovna = mint
 • mincovna, královská = royal mint (The Royal Mint - UK)
 • modření železa = blueing (bluing) of iron
 • modul pružnosti v tahu = Young's modulus
 • Mohsova stupnice = Mohs scale of mineral hardness
 • mokré čištění = wet cleaning
 • molekulární hmotnost = molecular weight, molecular mass
 • molekulární hmotnost polymeru = molecular weight of polymer
 • moleta = colour disk, colour runner
 • montované kování (u prachovnice) = assembled garniture
 • mor cínový = tin pest, tin disease, tin leprosy
 • moření dřeva = staining
 • mořidlo = mordant
 • mosaz = brass
 • mosaz bílá = white brass
 • mosaz jednofázová = single-phase brass
 • mosaz žlutá = yellow brass
 • Mravenec = Ant
 • mrazící kontejner = freezing box
 • Múzeum mesta Bratislavy = Bratislava City Museum
 • Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou = Museum of glass and jewellery in Jablonec nad Nisou
 • mýdlo olovnaté = lead soap, diachylon
 • nádoby z mědi a bronzu = containers from copper and bronze
 • náhražky českého granátu = substitutes of Bohemian garnet
 • naleziště českého granátu = deposits of Bohemian garnet
 • nanést impregnační vrstvu = apply a waterproof coaitng
 • nano-keramický = Nano-ceramic
 • nano-technologie = Nanotechnology
 • napodobenina = imitation
 • národní kulturní památka Libušín = national cultural monument Libušín
 • Národní muzeum = National Museum
 • národopisné sbírky = ethnographic collections
 • nástroj = tool
 • nástroj ražební = punching tool
 • nástroje diamantové = diamond tools
 • náušnice = earrings
 • náušnice hrozníčkové = grape cluster earrings
 • náušnice kruhovité = hoop earrings
 • nebělená konopná tkanina = unbleached hemp fabric
 • nedestruktivní metody = non-destructive methods
 • nedestruktivní průzkum = non-destructive survey
 • nedestruktivní průzkum slitin kovů = non-destructive survey of metal alloys
 • nedestruktivní zkoumání knihovních fondů = non-destructive research of library fonds
 • nedostatečné proudění vzduchu = lack of airflow/ insufficient airflow
 • neinvazivní metody = non-invasive techniques
 • neinvazivní průzkumové metody = non-invasive examination techniques
 • nemoc bronzu = bronze disease
 • neodstranitelnost = irremovability
 • nerovný (povrch) = uneven (surface)
 • nerozpustný = insoluble
 • nesosilikáty = nesosilicates
 • niello = niello
 • niklování = nickel coating, nickel plating
 • nitrát celulózy = cellulose nitrate
 • nízkotlaké plazma = low pressure plasma
 • novodobé slitiny kovů = modern metal alloys
 • novogotika = Neo-gothic
 • novolaky (pryskyřice formaldehydové) = resins
 • nýt = rivet
 • nýtování = riveting
 • nýtování přeplátováním = lap riveting
 • nýtování za studena = cold riveting
 • nýtování za tepla = hot riveting
 • objem = volume
 • obklady = poultices
 • Oblastní muzeum Most = Regional Museum and Gallery in Most
 • obnova = renewal
 • obrábění = working
 • obrábění dřeva = woodworking
 • obrábění kovu = metalworking
 • obrábění za studena = cold working
 • obrábění za tepla = hot working
 • obrážení = shaping
 • obrušování = abrasion
 • ocel = steel
 • ocel korozivzdorná = stainless steel
 • ocel svářková = wrought iron
 • ocelová drť = steel wire blasting medium
 • ocílka = fire iron
 • octan sodný = sodium acetate
 • oděvní doplňky = accessories
 • odlévání (odlitků) = casting
 • odlévání kovů = metal casting
 • odlévání šperků = jewelry casting
 • odlitek = cast
 • odmaštění = degreasing
 • odmašťování = degreasing, grease extraction (removal)
 • odmašťování párou = vapour degreasing
 • odmašťování plamenem = flame cleaning (chem.)
 • odmašťování rozpouštědly = solvent cleaning, s. degreasing
 • odmašťující roztoky = degreasing solutions
 • odolnost = resistance
 • odolný proti UV záření = UV resistant
 • odrezování = rust removal
 • odsolení = deionization
 • odstraněná lepidla = adhesive elimination
 • odstranění okují = descaling
 • odstranění stop okují = scale traces removal
 • odzinkování = dezincification
 • odzinkování mosazi = brass dezincification
 • ohýbání = bending
 • ochrana = protection
 • ochrana anodická = anodic protection
 • ochrana katodická = cathodic protection
 • ochrana kulturního dědictví = cultural heritage preservation
 • ochranný povlak = protective coating
 • okuje = (iron) scales
 • olej lněný = linseed oil
 • olej minerální = mineral oil
 • olej vysychavý = drying oil
 • olejopryskyřičné laky = oleoresinous varnish
 • olejové laky = oil varnishes
 • olovo = lead
 • omílání = grinding
 • omílání v bubnu = barrel tumbling, tumbling
 • omítky = plasters
 • opatřit vodoznakem = watermark, v.
 • optické spektrum inkluze = optical spectrum of inclusion
 • organická rozpouštědla = organic solvents
 • organické laky = organic varnishes
 • organicky modifikované silikáty (ORMOCER) = organically modified ceramic
 • organicky modifikovaný = organically-modified
 • organický povlak = organic coating
 • organolit (nerost nebo hornina, geol.) = organolite
 • organosilany = organosilanes
 • osekávání = chipping off
 • ošetření = treatment
 • ošetření provést = carry out treatment
 • ošetření, způsob = treatment method
 • osvětová činnost = educational activities
 • otryskávání = blasting
 • ovčí vlna = sheep’s wool
 • ověření pravosti drahých kamenů = gemstone authentication
 • ověřování = verification
 • oxid měditý Cu2O3 = copper (III) oxide, dicopper trioxide
 • oxid měďný Cu2O = copper (I) oxide, dicopper oxide
 • oxid stříbra = silver oxide
 • oxid uhelnatý CO   = carbon monoxide, carbon oxide
 • oxid uhličitý CO2  = carbon dioxide
 • oxid uhličitý = carbon dioxide
 • oxid železitý Fe2O3 = iron (III) oxide [?a??n tra???ksa?d]
 • oxid železnatý FeO = iron (II) oxide [?a??n da???ksa?d]
 • označení původu = designation of origin
 • ozokerit = ozokerite
 • páječka, pájka hov. (nástroj) = soldering iron
 • pájené = soldered
 • pájení = soldering
 • pájení, měkké = (soft) soldering
 • pájení, tvrdé = brazing, hard soldering (granulation technique)
 • pájka (materiál), pájecí kov = solder
 • pájka cínová = tin solder
 • pájka měkká = soft solder
 • pájka stříbrná = silver solder
 • pájka tvrdá = hard solder, brazing solder
 • paličkovaná krajka = bobbin lace
 • paličkování = bobbin
 • papír = paper
 • papírmaš = papier-mâché
 • papírová podložka = paper base
 • parafín = paraffin
 • parametry českého granátu = parameters of Bohemian garnet
 • parametry chrompyropů = parameters of chrompyropes
 • paraván = (folding) screen
 • pasířství = girdle-making [1]
 • pasivace = passivation
 • pasivace kovu = metal passivation
 • pasivace zinku = zinc passivation
 • pasivační vrstvy = passivation layers
 • pasivita kovu = metal passivity
 • passivation capability = pasivovatelnost
 • pasty a obklady = pastes and compresses
 • patina = patina (from Italian)
 • patina neušlechtilá (divoká) = verdigris (nepravá měděnka)
 • patina novodobá = modern patina
 • patina umělá = artificial patina
 • patina ušlechtilá = noble patina
 • patinování = patination
 • pec (vypalovací na keramiku apod.) = kiln
 • pec komorová (sušárna) = chamber kiln
 • pec kupolovací = cupola furnace
 • pec šachtová = shaft furnace
 • pec vysoká = (blast) furnace
 • pečeť = seal
 • pergamen = parchment
 • perleť = mother-of-pearls
 • perlit = pearlite
 • pigment, barvivo = pigment
 • pigmenty = pigments
 • pilování = filing
 • pískovačka = sand blasting machine
 • pískování = sand blasting
 • pískování, otryskávání pískem = sandblasting
 • plán záchrany = rescue plan
 • plasmochemická metoda = plasmochemical method
 • plasmochemické ošetření = plasmochemical treatment
 • plasticky pojednat? = treated three-dimensianally
 • plastika = sculpture
 • plátěné podložky závěsných obrazů = canvas mats of hanging paintings
 • plátno (malířské) = canvas
 • plazmochemické metody = plasmochemical methods
 • plech = sheet metal
 • plechová programová deska (hracího stroje) = metal bedplate
 • plejtvák malý = minke whale
 • plísně = mould
 • ploška, faseta (drahokamu) = facet, facette
 • plst = felt
 • plynová chromatografie = gas chromatography
 • plynová chromatografie hmotnostní detekcí = gas chromatography with weight detection
 • plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC/MS) = Gas chromatography / Mass spectrometry
 • Podkrkonoší = Region under the Krkonoše mountains
 • podlepování = backing
 • podmalba na skle = reverse painting on glass
 • podmalby = reverse paintings
 • podmalby na skle = underpaintings on glass
 • podstavec = pedestal
 • podstavec (sochy), patice, podnož = plinth
 • pohár (bez ouška), odměrka = beaker
 • pohřební textil a doplňky = burial clothing and accessories
 • pohroma živelná = natural disaster
 • pojivová báze = binder
 • pokovené cínem/cínované = plated with tin
 • pokovování = plating
 • pokovování autokatalytické = autocatalytic plating
 • pokovování imerzní = immersion plating
 • pokovovat = plate
 • polarizační křivky = polarisation plots
 • polštářek pozlacovačský, kyst = gilding
 • polutanty = pollutants
 • polyakryláty = polyacrylates
 • polyfosforečnany = polyphosphates
 • polymerní materiály = polymer materials
 • polymethakryláty = polymethacrylates
 • polysiloxany = polysiloxanes
 • polyurethany = polyurethanes
 • polyvinyl chloride (PVC) = polyvinyl chloride
 • pomník = monument
 • popouštění = tempering
 • porcelán = poercelain
 • porovnání = comparison
 • portrétní miniatury = portrait miniatures
 • poškození požárem = damage by fire
 • potaš = potash
 • potenciál = potential
 • potenciál elektrodový = electrode potential
 • potenciál oxidačně-redukční = oxidation reduction potential, redox potential
 • potenciál pasivační = passivation potential
 • potenciál rovnovážný standardní = standard equilibtium potential
 • potenciál samovolný korozní = spontaneous corrosion potential
 • potenciostatická redukce = potentiostatic reduction
 • používaná receptura = recipe used
 • povlak = coating
 • povlak drahých kovů = precious metal coating
 • povlak elektrolytický = electrolytic coating
 • povlak chemický = chemical coating
 • povlak chromu = chromium coating
 • povlak kadmia = cadmium coating
 • povlak niklový = nickel coating
 • povlak slitiny paladium-nikl = palladium-nickel coating
 • povlak žárový/ žáruvzdorný = refractory coating
 • povlak zinku = zinc coating
 • povodeň = flood, flooding
 • povrchová polychromie = surface polychrome
 • povrchově aktivní látka/činidlo/prostředek = surfactant
 • povrchové korozní produkty stříbra a mědi = superficial silver and copper corrosion products
 • povrchové úpravy dřeva = surface treatment of wood
 • povrchové úpravy keramických kachlů = surface treatments of ceramic tiles
 • požáry = fires
 • pozdněgotické retabulum = late gothic retabulum, pl. retabula (z Lat.)
 • pozinkování = zinc plating
 • pozlacená spona = gilded silver fibula
 • pozlacování = zlacení = gilding
 • prachovnice = powder flask
 • právní ochrana českého granátu = legal protection of Bohemian garnet
 • pravost českého granátu = authenticity of Bohemian garnet
 • Pražský hrad = the Prague castle
 • předmět kulturního dědictví = cultural heritage object/site
 • předúprava = pre-preparation
 • předváděcí jízdy = demonstration tours
 • přehyb na vaně = flange
 • přehýbání (skládání do záhybů) = folding
 • překližka = plywood
 • přeměňovače rzi = rust converters
 • přepětí = overvoltage
 • přepětí elektrodové = electrode overvoltage
 • preventivní konzervace = preventive conservation
 • príbory = cutlery
 • připalování = scorching (str. 40)
 • příprava laků = preparation of varnishes
 • přírodní polymery = natural polymers
 • produkty sulfidu stříbrného = silver sulphide products
 • protahování (kovů) = drawing
 • proteinová aditiva = proteinaceous additives
 • proteiny = proteins
 • protikorozní ochrana = anti-corrosion protection
 • proudová hustota = current density
 • proudová hustota korozní = corrosion current density
 • proudová hustota limitní = limiting current density
 • proudová hustota pasivační = passivation current density
 • proudová hustota výměnná = exchange current density
 • prsten = ring
 • prsten biskupský/arcibiskupský = episcopal ring
 • průzkum = examination
 • průzkum = investigation
 • průzkum barevnosti = investigation of colourfulness
 • průzkum barevných vrstev = investigation of the painted layers
 • průzkum poškození = damage investigation
 • průzkumy a analýzy = investigation and analyses
 • prvková analýza = elemental analysis
 • pryskyřice alkydová = alkyd resin
 • pryskyřice borová = pine resin
 • pryskyřice damarová = damar
 • pryskyřice epoxidová = epoxy resin
 • pryskyřice kopálová = copal resin
 • puškařství = gunsmithing
 • putovní výstava = travelling exhibition
 • pyrop = pyrope
 • pyroponosné rozsypy = pyrope placer deposits
 • pyxida, kalich na posvěcené hostie = pyx
 • řada granulí umístěných vedle sebe = juxtaposed row of granules
 • Ramanova spektrometrie = Raman spectrometry
 • rašplování = rasping
 • ražba do kovu = punching, stamping
 • ražba mincí = coinage, minting
 • ražba reliéfní = embossing
 • ražební /razicí matrice = die
 • ražební /razicí patrice = plate
 • razidlo číslicové = number stamp
 • razidlo písmenové = letter stamp
 • razit mince = mint coins
 • raznice = die
 • reálné podmínky = real conditions
 • ředidlo = dillutant, dilluting agent
 • ředidlo barev = paint thinner
 • ředidlo pokovujících nátěrů (amylacetátové) = banana oil 🙂
 • redukční vrcholy (píky) = reduction peaks
 • rekonstrukce = reconstruction
 • relikt = relic
 • relikt, zbytek (látky) = fragment (of a substance)
 • relikviář = reliquiary
 • řemeslná technika = craftsmanship technique
 • rentgenfluorescenční analýza = X-fluorescence analysis
 • rentgenová-difrakční analýza = X-ray diffraction (analysis)
 • Rentgenová fluorescence (XRF) = X-ray fluorescence (XRF)
 • rentgenově fluorescenční analýza = x-ray fluorescence (XRF) analysis
 • rentgenově fluorescenční spektrometrie = x-ray fluorescence (XRF) spectrometry
 • repasovaný = refurbished
 • replika dřevěné pažby = replica of wooden butt
 • restaurování = restoration
 • restaurování podmaleb = restoration of the underpaintings
 • restaurování voskových pečetí = restoration of wax seals
 • rez (korozní produkt) = rust
 • řezání = sawing
 • řezba = carving
 • řezbářské dláto = carving chisel
 • řezbářství = carving
 • řezná rychlost = cutting speed
 • řízení plynů = gas management
 • rolna = disc (str. 43)
 • rosný bod = the dew point
 • rovnice Nernstova = Nernst equation
 • rovnováha = equilibrium
 • rovnováha chemická = chemical equilibrium
 • rozklad pyritu = pyrite decay
 • rozpad = decomposition
 • rozpad austenitu na martensit teplem = martempering
 • rozpouštědla = solvents
 • rozpouštědlo = solvent
 • rozpouštědlo organické = organic solvent
 • rozpustnost = solubility
 • rozpustný = soluble
 • rozpustný v tuku = fat-soluble
 • rozpustný ve vodě = water-soluble
 • roztok = solution
 • roztok okludovaný = occlusion solution
 • roztoky taninů = tannin solutions
 • RTG fluorescenční spektrometr (XRF) = X-ray fluorescence spectrometer (XRF)
 • RTG snímání = X-ray scanning
 • rtuť = mercury
 • ručně tištěný = hand-printed
 • ručně vyrobený = hand-made
 • Brouk = Bug
 • ruční soustružnictví = ornamental turning
 • ruda = ore
 • rukojeť, klika = handle
 • rumělka (pigment) = vermilion
 • rýhování = grooving
 • rychlořezná ocel = high speed steel, HSS
 • rychlost korozní = corrosion rate
 • rytectví = engraving
 • rytí = engraving
 • ryzost stříbra = silver fineness
 • ryzost zlata = gold fineness
 • sádra = gypsum
 • sádrové odlitky = plaster část
 • šalíř = sallet[2]
 • sanovat = remediate
 • sbírkotvorné instituce = collection-creating institutions
 • sbírkový předmět = museum object
 • sbírky muzejní povahy = museum-type collections
 • sbírky šperků = jewellery collections
 • sbírky uměleckého řemesla = collections of arts and crafts
 • sbírky užitého umění = collections of applied art
 • sborník = proceedings
 • scelování plátěné podložky = connecting of canvas mat
 • šedá litina = gray cast iron
 • sekundární žár = secondary heat
 • šelak = shellac
 • šelaková politura = shellac polishing (French finish)
 • selský šperk = rural jewellery
 • SEM-EDS = SEM-EDS electron microscopy
 • sériová výroba = series production
 • sesazenka = pattern (str. 40)
 • seskvikarbonát sodný = sodium sesquicarbonate
 • Severočeské muzeum v Liberci = North Bohemian Museum in Liberec
 • sherardování = sherardising
 • silany = silanes
 • silicic acid esters = organokřemičitany
 • silikagel = silica gel
 • silikagel = silica gel
 • silně poleptané = heavily etched (by previous cleaning)
 • siluminy = silumins
 • síra = sulphur
 • síranová sůl = sulphate salt
 • siřičitanová metoda = sulphite method
 • šířka (míra) = width
 • skelný (brusný) papír = glass paper
 • skelný prášek (jako abrazivum), skleněný p., moučka = glass dust, glass powder
 • skleněná perla = glass beat
 • skleněný kámen = past
 • sklo = glass
 • škodlivé plyny = noxious gases
 • skořápky = shells
 • škrábání = rubbing
 • skřn na paramenta = vestment cabinet
 • skupina granátu = garnet group
 • slévárna = foundry
 • slévárna neželezných kovů = non-ferrous foundry
 • slévárna železných kovů = ferrous foundry
 • slitina = alloy
 • slitina olova = lead alloy
 • slonovina = ivory
 • slonovina = ivory
 • Slovenské národné múzeum - historické múzeum = Slovak National Museum - Musem of History
 • smáčivost = wettability
 • smalt (email) = enamel
 • smaltování = enameling
 • směsi na bázi fosilních vosků = fossil wax-based blends
 • směsi na bázi včelího vosku = beeswax-based blends
 • šopování = metal-spraying, metallizing
 • sorpční izotermy = sorption isotherms
 • současný šperk = contemporary jewellery
 • současný šperk a design = contemporary jewellery and design
 • souprava šperků s českým granátem = jewellery set with Bohemian garnet
 • sousoší = sculptural group
 • soustruh = lathe
 • soustružení = turning
 • spájený přesazený = soldered as reset
 • spektrometrie = spectrometry
 • šperkařské techniky = jewellery making techniques
 • šperkařství (odvětví) = jeweller's trade
 • šperkovnice, krabička pro ukládání šperků = jewellery box
 • šperky = jewels
 • spona = fibula
 • spongioza = spongiosis
 • špony = turnings
 • srovnávací databanka = comparative databank
 • stabilita = stability
 • stabilizace = stabilization
 • stabilizace elektrolytická = electrolytic stabilization
 • stabilizace korozních produktů = stabilization of corrosion products
 • stabilizátory = stabilizers
 • stabilizátory rzi = rust stabilizers
 • stálost, trvalost = permanence
 • steatit = lard stone
 • stěhování národů = Migration Period
 • stereodiapozitiv, stereosnímek = stereoslide
 • sterilizační komora = sterilization chamber
 • sterlingové stříbro = sterling silver
 • stimulátor koroze = corrosion stimulator
 • stratigrafie = stratigraphy
 • stříbření = silver plating
 • stříbrné mince = silver coins
 • stříbrnictví = silversmithing
 • stříbro = silver
 • struktura = structure
 • struktura krystalová = crystal structure
 • struska = slag
 • subvalenční elektron = sub-valence electron
 • suché čištění = dry cleaning
 • sulfid měděný = copper sulphide
 • sulphur-containing compounds = sloučeniny obsahující síru
 • superfinišování = superfinishing
 • suřík-minium = red lead, lead(II,IV) oxide
 • surové železo = pig iron
 • svařování = welding
 • svařování obloukové = arc welding
 • svařování obloukové uhlíkovou elektrodou = carbon arc welding
 • svařování slévárenské (svařování litím) = cast-weld
 • svařování tavné = fusion welding
 • svarový spoj = welded joint
 • světová naleziště granátů = world deposits of garnet
 • svitek = scroll
 • symbolika českého granátu = symbolism of Bohemian garnet
 • syntetické drahé kameny = synthetic gemstones
 • talek (křemičitan Mg) = talc, soapstone (minerál)
 • tamponáž elektrolytická = electrolyte tampon method
 • tanátování = tannating
 • tanátový roztok = tannate solution
 • tanáty železa = iron tannates
 • taniny = tannins
 • tauzie = inlay
 • tauzování = inlay
 • tavidlo = flux
 • tavné svařování = fusion welding
 • tažení = drawing
 • tažení drátu = wiredrawing
 • tažení protahovadlem/průvlakem = die drawing
 • tažení za mokra = wet drawing
 • tažení zastudena = cold drawing
 • tažnost = drawability
 • tečení = creep
 • technika malby = painting technique
 • těkavé organické látky = volatile organic compounds
 • temperování = tempering
 • tenzid = tenside
 • tenzid amfoterní = amphoteric tenside/ surfactant
 • tenzid anionický = anionic tenside/ surfactant
 • tenzid kationický = cationic tenside/ surfactant
 • tenzid neionický = non-ionic detergent
 • tenzid přírodní - saponin = saponine (natural tenside)
 • tepání (kovu) = chasing, beating, hammering
 • tepání kovu do tenkého lístku = foliation
 • tepání ornamentální = hammering into relief
 • tepání zlata = gold beating
 • tepat, kovat = beat, hammer
 • teplota výpalu = firing temperatures
 • teplota zeskelnění = glass transition temperature Tg
 • teplovzdušné topení = warm air heating
 • terakota = terracotta
 • terpenické pryskyřice = terpenic resins
 • těsnost = tightness
 • test Oddyho = Oddy test
 • testování = testing
 • textil = textile
 • textilní vlákna = textile fibres
 • těžba = mining
 • těžba a zpracování granátu = mining and processing of garnet
 • těžké kovy = heavy metals
 • thiomočovina = thiourea
 • tirolský granát = Tyrol garnet
 • tloušťka = thickness
 • tloušťka nátěrového systému = coating thickness
 • tmel = putty
 • tmel klihový = glue putty
 • tmel sklenářský = glazing putty
 • tmel vodou ředitelný = water putty
 • tmelení = caulking, puttying (skel apod.)
 • tombak = tombac
 • tradiční lidový oděv = traditional folk clothes
 • tradiční zpracování materiálu = traditional processing of material
 • transport = transport
 • tryskání vodou = otryskávání vodou = hydroblasting, water blasting
 • tuhost = toughness
 • tukové kosti = fatty bones
 • tvárná litina = ductile cast iron
 • tvárnost = ductility
 • tvrdé pájení mosazí = brass brazing, hard soldering of brasses
 • tvrdost = hardness
 • tvrdý cín, anglický cín = French pewter
 • účinnost = efficiency
 • úhel smáčení = contact angle. wetting angle
 • úlomky bronzu = fragments of bronze
 • ultrazvuk = ultrasound
 • Uměleckoprůmyslové museum v Praze = Museum of Decorative Arts in Prague
 • uměleckořemeslné předměty = art-and-craft objects
 • upevňování mozaiky = strenghtening of mosaics
 • useň = leather
 • ušlechtilé vrstvy = noble layers
 • ušlechtilý kov = noble metal
 • ústřední heraldický námět = central heraldic theme
 • uvést do provozu = put into operation
 • užité umění = applied art
 • váha (hodnota, veličina) = weight
 • váha (zařízení) = scales
 • vakuometr = vacuum gauge
 • vakuová metoda = vacuum method
 • vazelína = petroleum jelly, petrolatum
 • venkovní bronz = exterior bronze
 • videospektrální komparátor VSC 8000 = VSC 8000 video spectral comparator
 • vlastnosti = properties
 • vlhkost = hummidity
 • vlhkost relativní (vzduchu) = relative hummidity, RH
 • vměstek = inclusion
 • vodíková plazma = hydrogen plasma
 • vodoznak = watermark, n.
 • vosk = wax
 • vosk karnaubský = carnauba wax, Brazil wax
 • vosk mikrokrystalický = microcrystalline wax
 • vosk montánní = montan wax, lignite wax
 • vosk včelí = beeswax
 • voskový model = wax model
 • vrstva = layer
 • vrstva difuzní (na elektrodě) = diffusion layer (on electrode)
 • vrtání = drilling
 • vykytovat dřevotmelem = fill it with wood putty
 • vyluhování = leaching
 • vymražování = freeze drying
 • vysoušecí komora = drying chamber
 • vysoušecí pracoviště = desiccation department
 • vystružování = reaming
 • vytavitelný model = lost wax casting model
 • vytvrzení = hardening
 • využití v muzejní praxi = use in museum practice
 • vývoj vodíku; vodík se začíná vyvíjet při ...... = hydrogen evolution starts at ...
 • vyvrtávání = drilling
 • vyvrtávání na větší průměry = boring
 • výzdobné metody = decorative methods
 • vzorec granátů = garnet formula
 • Whiwortův závit = Whitworth thread
 • XtalFluor-E = XtalFluor-E
 • zábradlí = railing
 • zahlubování = countersinking (konické), counterboring (válcové)
 • zakalující částice = opacifying particles
 • základní kov = metal base
 • základní nátěr = primer
 • základní nátěr reaktivní = wash primer
 • zaklížit = glue
 • zákon Hookův = Hooke's law
 • zákony Faradayovy = Faraday's laws
 • zámečnictví = locksmithery
 • zápustka (dolní) = bottom die
 • zápustkové kování = forging
 • žáruvzdorný = refractory, fireproof
 • zásada = a base
 • zásaditý = basic
 • záušnice = temple rings
 • zbavený laku = unvarnished
 • zčernalá vrstva = tarnish layer
 • zdobení (spony apod.) = ornamentation
 • želatina = gelatine
 • železitý = ferric
 • železná ruda = iron ore
 • železnatý = ferrous
 • železný kov = ferrous metal
 • železo = iron (Fe)
 • železo meteoritické = meteoric iron, meteoritic iron
 • železobeton = reinforced concrete
 • želvovina = tortoiseshell, tortoise shell
 • zeměpisné označení = geographical indication
 • žezlo = sceptre
 • žíhání = annealing
 • žíhání, teplota = annealing point, annealing temperature
 • zinkování = galvanization, galvanizing
 • zinkování galvanické = cold galvanizing, electrogalvanizing
 • zinkování žárové (ponořením do roztaveného kovu) = hot-dip galvanization, hot-dip galvanizing
 • zinksilikátové nátěrové hmoty = zinc silicate coatings
 • živec = feldspar
 • životní prostředí = environment
 • zkumavka = test tube, culture tube
 • zlacení = gilding
 • zlacení, žárové = mercury gilding
 • zlaticí lázeň = gilding bath
 • zlato = gold
 • zlato, bílé = white gold
 • zlato, dukátové = fine gold
 • zlato, žluté = yellow gold
 • zlatotepectví = goldbeating
 • zmírnění = mitigation
 • zmírnění vlivu polutantů na… = mitigation of pollutant impact on …
 • znečišťující látky (polutanty) = pollutants
 • zpevnění = hardening
 • zpevnění deformační = strain hardening, work hardening
 • zpevnění hranicemi zrn = grain boundary strengthening
 • zplodiny = waste product
 • zpracování = processing
 • zrcadlové rámy = mirror frames
 • zrcadlovina = speculum metal
 • ztráta kovové matrice = loss of metallic substrate
 • zušlechťování (rud) = beneficiation
 • zušlechťování kovů = refining
 • zušlechťování oceli = steel hardening
 • zvířecí chlupy = animal hairs
 • zvonařství = bellfounding
 • zvonovina = bell metal
 • zvukové desky varhan = organ soundboards