Recenzní řízení

Příspěvky určené do odborné recenzované části musejí vycházet z původního vědeckého výzkumu nebo se musí jednat o původní přehledové statě. Do recenzované části jsou přijímány též dokumentace o konzervátorsko-restaurátorských zásazích, zejména jako ukázky správné praxe s metodickým přesahem, a další typy textů dle tematického zaměření periodika. Autor se zavazuje, že příspěvek zaslaný k publikování v časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory nebyl již dříve publikován v jiné publikaci (kromě interních zpráv instituce autora), ani není pro potřeby zveřejnění v jiné publikaci připravován. S autory je uzavírána licenční smlouva (copyright agreement).

Příspěvky jsou posuzovány redakční radou na základě recenzního řízení po vypracování dvou oponentských posudků, s nimiž jsou autoři neprodleně seznámeni. Autorům je poskytnut časový prostor k případnému doplnění textů. Autoři mohou jmenovat maximálně dvě osoby, se kterými nesouhlasí jako s případnými oponenty příspěvku. Recenzní řízení je oboustranně anonymní (pokud si recenzent nebo autor nevyžádá jinak). Texty do ostatních částí publikace (nerecenzované příspěvky, informativní texty, recenze knih a výstav atd.) nemusí splňovat kritéria stanovená pro recenzovanou část časopisu.