Časopis FKR

Fórum pro konzervátory-restaurátory (FKR) je odborným recenzovaným periodikem, které vydává Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů – restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR. FKR vychází jednou ročně při příležitosti konání konference konzervátorů-restaurátorů. ttel přistoupil ke změně v názvu a redakční přípravě periodika. FKR vychází v souladu s kritérii pro časopisy zařazené na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Příspěvky do recenzované části procházejí recenzním řízením a schválením redakční radou, musejí být zpracovány dle pokynů pro autory. K prohlížení obsahů všech 21. ročníků periodika využijte odkaz Archiv FKR nebo rejstřík příspěvků.

Časopis Fórum pro konzervátory – restaurátory je od roku 2015 zařazen na seznam odborných recenzovaných periodik.

Cíl FKR

Cílem FKR není pouze předkládat dokumentaci rutinní konzervátorsko-restaurátorské praxe (i když i tyto příspěvky zde mají své místo vzhledem ke snaze zaznamenávat pozoruhodné konzervátorsko-restaurátorské počiny), ale předkládat výsledky nejnovějších trendů v oboru, a tak jej posouvat vpřed.

 • FKR je určeno

konzervátorům-restaurátorům z rozličných typů pracovišť, včetně soukromé sféry, a studentům. Je snahou neopomíjet žádný z materiálů, tématem je také preventivní konzervace a otázky metodologie, teorie a etiky. Příspěvky mívají často interdisciplinární charakter, souvisejícími obory jsou přírodovědné a technické i humanitní vědy, např. historie, archeologie, dějiny umění, muzeologie.

 • FKR publikuje

kromě odborných studií a statí též informační články a nabídky služeb soukromých i státních institucí související s oborem, firemní prezentace, nabídky vzdělávání, seminářů a kurzů, recenze na literaturu a podobně.

 • FKR se zaměřuje převážně v

   odborných statích na:

  • materiálové a technologické průzkumy
  • konzervátorsko-restaurátorské zásahy
  • nové metody a technologie ochrany kulturního dědictví