Časopis Fórum pro konzervátory-restaurátory

2. online číslo 2023

TESAŘOVÁ, Lucie – RYDLOVÁ, Eva – KOPECKÁ, Ivana – SVOBODOVÁ, Eva. Zrcadlový rám s erbem ze sbírky Sklářského muzea v Nové Boru – restaurování, technologický průzkum a materiálová analýza

BURIANOVÁ, Veronika – DUŠKOVÁ, Markéta – JÍLKOVÁ, Kristýna – URBANOVÁ, Magdalena – MIKEŠOVÁ, Kristýna. Mezioborové zpracování základního soupisu předmětů dekorovaných technikou emailu a smaltu v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu

DVOŘÁKOVÁ, Pavla – KLOUŽKOVÁ, Alexandra – SVOBODOVÁ, Ljuba – KOLÁŘOVÁ, Mária – KROPŠOVÁ, Eliška. Použití plněných adheziv pro doplňování nestabilní archeologické keramiky

ČISŤAKOVÁ, Viktoria – KIRCHNEROVÁ, Romana – KMOŠEK, Jiří – KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela – KOŠAŘOVÁ, Martina. Inventář hrobů bylanské kultury z lokality Lovosice a jeho rekonzervace pro stálou expozici Národního muzea

OTAVSKÁ, Vendulka. Textilně-technologický průzkum fragmentů tkanin z relikviáře sv. Maura, SHZ Bečov nad Teplou (2017-2019)

BARTONÍKOVÁ, Karolína – CHVOJKOVÁ, Barbora – MACHAČKO, Luboš. Komplexní restaurování dvou monotypů od Jaroslavy Pešicové z Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

SVOBODOVÁ, Markéta – ŠEBESTOVÁ, Anežka – MACHAČKO, Luboš. Komplexní restaurování oboustranné velkoformátové skici Emila Filly – Hej, nebudem rolníkom – Hej ovečky

HURTOVÁ, Alena – SEJKOROVÁ KAŠPAROVÁ, Věra. Chemicko-technologický průzkum figurek z Hartmannova betlému z Třebíče

LIMPOUCH, Ondřej – NOVÁK, Michal. Rizika čištění olejomaleb pomocí chelatačních činidel

FORET, Lukáš – HUTNÍK, Václav. Vstupní studie aplikace laserového čištění pro konzervaci kovů

ANTUŠKOVÁ, Václava – ŠEFCŮ, Radka. 10 let Ramanovy spektroskopie v Chemicko-technologické laboratoři Národní galerie v Praze

BENEŠOVÁ, Marie – KUMPOVÁ, Ivana – VOPÁLENSKÝ, Michal. Nález v báni Kostela sv. Petra a Pavla v městysu Dalešice

VAVŘÍK, Daniel – ANTUŠKOVÁ, Václava – DUDÁK, Jan – CHLUMSKÁ, Štěpánka – KUMPOVÁ, Ivana – ŠEFCŮ, Radka – TYMLOVÁ, Veronika – VOPÁLENSKÝ, Michal – ŽEMLIČKA, Jan. Data získaná metodou rentgenové výpočetní tomografie a jejich úprava pro potřeby průzkumu a dokumentace deskových maleb

ONDREKOVÁ, Dušana. Komparácia medicínskych a priemyselných tomografov z hľadiska využitia v reštaurátorskom výskume drevených polychrómovaných sôch

SELUCKÁ, Alena – RAPOUCH, Karel – VANÍČEK, Petr – HRDLIČKA, Martin. Preventivní konzervace v podmínkách technické památky Vodní mlýn ve Slupi

 

NERECENZOVANÁ ČÁST

MACHÁLEK, Ondřej – ŠINDELOVÁ-KLIMTOVÁ, Jitka – HRUBEC, Pavel. Péče o sbírky a památky v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně

MOUR, Ondřej. Konzervace halštatského depotu z Bánova

LIĎÁK, Petr – ŠIMČÍKOVÁ, Markéta. Hájovna z Valašské Bystřice – Nová expozice Valašského muzea v přírodě

HOUSKA, Ivan. Restaurování cínových artefaktů

MEZEY, Viliam – GABULOVÁ, Monika – POLÁKOVÁ, Zuzana. Konzervácia železných predmetov z doby laténskej

PLANKA, Bohumil. Názvosloví inkrustačních technik – několik poznámek

 


1. online číslo 2023

 

JELEN, Pavel. Klíčové aspekty pohybů filmových materiálů mezi chladným archivním depotem a odbornými pracovišti

URBAN, Vilém – KUČERA, Lukáš. Na cestě k polymerním látkám. Příspěvek ke studiu povrchových úprav československého nábytku v první polovině 20. století

RADOŇOVÁ, Lucie. Čištění hedvábných textilií pomocí celulózové membrány

PEČINKA, Jiří – KREJČÍ, Jan. Metody scelování trhlin plátěných podložek uměleckých děl – představení metody bridging

 

Definice a poslání

 • Fórum pro konzervátory-restaurátory je odborný recenzovaný časopis vydávaný Technickým muzeem v Brně, publikující původní nebo přehledové články zabývající se péčí o kulturní dědictví z různých perspektiv. Vzhledem k tomu, že časopis je připravován Metodickým centrem konzervace ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, zvláštní pozornost je věnována především péči o sbírkové předměty paměťových institucí. Hlavní tematické okruhy jsou zaměřeny na materiálové a technologické průzkumy, mechanismy poškozování, konzervátorsko-restaurátorské zásahy, preventivní konzervaci, nové metody a prostředky v oblasti ochrany kulturního dědictví. Zabývá se též otázkami historie, teorie i etiky konzervování-restaurování. Cílem časopisu je rovněž poskytovat příklady správné praxe s metodickým přesahem.
 • Fórum pro konzervátory-restaurátory je platformou pro šíření a sdílení poznatků a zkušeností praktických konzervátorů-restaurátorů, historiků, vědců, technologů i dalších odborných pracovníků zabývajících se zkvalitňováním péče o kulturní dědictví, stejně tak i pedagogů a studentů.
 • Za účelem vytváření rovnováhy mezi teorií a praxí, akademickým výzkumem
  a aplikační sférou je časopis obsahově rozdělen na tři oddíly:
  • recenzované původní nebo přehledové články, které procházejí recenzním řízením dvěma nezávislými oponenty a hodnocením redakční radou, jsou připravovány v souladu s platnou metodikou hodnocení výstupů vědy a výzkumu;
  • ostatní příspěvky, které jsou posuzovány pouze redakční radou;
  • informativní příspěvky reflektující dění z oboru (medailonky osobností, rešerše knižních novinek, informace o zajímavých počinech apod.).
  Časopis je indexován v databázích EBSCO a AATA online.

Stručná historie časopisu

 • Fórum pro konzervátory-restaurátory navazuje na tradici vydávání odborných publikací zaměřených na konzervátorsko-restaurátorskou problematiku, které vycházely v Technickém muzeu v Brně s variantními názvy, již od roku 1992. V návaznosti na vývoj vědeckého pojetí oboru konzervování-restaurování bylo v roce 2011 založeno odborné recenzované periodikum Fórum pro konzervátory-restaurátory. Tento časopis byl posléze zařazen na Seznam českých recenzovaných periodik Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.
 • Fórum pro konzervátory-restaurátory vycházelo do roku 2018 jednou ročně v tištěné verzi. Od roku 2019 jsou připravována dvě on-line čísla a jedno speciální tištěné číslo vycházející k příležitosti konání Konference konzervátorů-restaurátorů. Vydavatelem časopisu je nadále Technické muzeum v Brně.

Obecné informace

 • ISSN (Print) 1805-0050, ISSN (Online) 2571-4384, ISBN 978-80-87896-71-6
 • Periodicita: 2 x ročně on-line + 1 zvláštní tištěné číslo, náklad: 500 ks
 • Vydavatel: Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, Purkyňova 105, 612 00 Brno
 • Distribuce: e-shop TMB

Inzerce

 • Ceník inzerce platný od 1. 1. 2019 najdete zde: Nabídka propagace 2024
 • Příjem inzerce: Mgr. Jana Fricová, fricova@tmbrno.cz, tel.: +420 541 421 452.