Časopis Fórum pro konzervátory-restaurátory

Obsah: 2. online číslo 2021

DUDIČOVÁ, Dorota – SVOBODOVÁ , Eva – KOPECKÁ, Ivana. Derivatizace reálných vzorků, odebraných ze sbírkových předmětů, pro potřeby FTIR analýzy přírodních pryskyřic

ŠEFCŮ, Radka – ANTUŠKOVÁ, Václava. Neinvazivní strukturní analýza výtvarných materiálů na dílech Josefa Čapka, Emila Filly, Václava Špály a Jana Zrzavého z 1. poloviny 20. století

KOPECKÁ, Ivana. Identifikace materiálu sbírkových předmětů ze syntetických polymerů

PŘÍHODA, Jiří – VYSKOČILOVÁ, Gabriela – KLONTZA-JAKLOVÁ, Věra. Izotopy pro datování a jejich další využití

VAVŘÍK, Daniel – KUMPOVÁ, Ivana – MYNÁŘOVÁ, Jana – POLÁK, Ladislav – ZEMÁNEK, Petr. Průzkum staroasyrských klínopisných tabulek metodami RTG počítačové tomografie a mikrorentgenfluorescenční analýzy

MAŠKOVÁ, Ludmila – JANDOVÁ, Věra – VÁVROVÁ, Petra – SOUČKOVÁ, Magda a kol. Čištění knihovních materiálů pomocí pulzního infračerveného TEA CO2 laseru

ŠIPOŠOVÁ, Nikola – KNOTEK, Vítězslav – NEORALOVÁ, Jitka – VÁVROVÁ, Petra. Čištění plastů knižní desky z nitrátu celulózy

KOPECKÁ, Ivana – SVOBODOVÁ, Eva. Světlostálost historických fotografických materiálů – stanovení microfademetrem

SÝKOROVÁ, Hana – KADAVÁ, Jana – SAVICKÁ, Dana – ĎUROVIČ, Michal – DEMNEROVÁ, Kateřina. Studium odolnosti mikrobiálních izolátů z fotografických a filmových materiálů k desinfekčním prostředkům

RADOŇOVÁ, Lucie – VÁCHOVÁ, Veronika. Restaurování praporu ve frangmentárním stavu

DVOŘÁKOVÁ, Pavla – KLOUŽKOVÁ, Alexandra – KAVANOVÁ, Mária a kol. Hodnocení pevnosti systémů pórovitá keramika – pojivo pro aplikace v restaurátorské praxi

KOZÁKOVÁ, Romana – KOŠAŘOVÁ, Martina. Sbírkové kraslice – přístup k preventivní péči a restaurování

ŠIMČÍKOVÁ, Markéta – ŠIMČÍK, Antonín – BAAR, Jan. Aktuální zkušenosti s využitím netoxických metod v rámci integrované ochrany před škůdci

POLÁŠEK, Martin – ZAPLETAL, Miloš. Monitorování látek znečišťujících ovzduší v oblasti pevnostních objektů Slezského zemského muzea

KOCMAN, Tomáš. Konzervování-restaurování autobusového přívěsu JELCZ PO-1 ze sbírky oboru Městská hromadná doprava Technického muzea v Brně

Nerecenzovaná část

BELIS, Jiří. Lepení rozbitých podmaleb epoxidovou pryskyřicí HXTAL NYL-1 s využitím molybdenových magnetů a polohovacího stojánku

KLIMSZOVÁ, Veronika – CHALUPOVÁ, Jana. Restaurování modelu olomouckého orloje s přední malovanou deskou

 


Definice a poslání

 • Fórum pro konzervátory-restaurátory je odborný recenzovaný časopis vydávaný Technickým muzeem v Brně, publikující původní nebo přehledové články zabývající se péčí o kulturní dědictví z různých perspektiv. Vzhledem k tomu, že časopis je připravován Metodickým centrem konzervace ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, zvláštní pozornost je věnována především péči o sbírkové předměty paměťových institucí. Hlavní tematické okruhy jsou zaměřeny na materiálové a technologické průzkumy, mechanismy poškozování, konzervátorsko-restaurátorské zásahy, preventivní konzervaci, nové metody a prostředky v oblasti ochrany kulturního dědictví. Zabývá se též otázkami historie, teorie i etiky konzervování-restaurování. Cílem časopisu je rovněž poskytovat příklady správné praxe s metodickým přesahem.
 • Fórum pro konzervátory-restaurátory je platformou pro šíření a sdílení poznatků a zkušeností praktických konzervátorů-restaurátorů, historiků, vědců, technologů i dalších odborných pracovníků zabývajících se zkvalitňováním péče o kulturní dědictví, stejně tak i pedagogů a studentů.
 • Za účelem vytváření rovnováhy mezi teorií a praxí, akademickým výzkumem
  a aplikační sférou je časopis obsahově rozdělen na tři oddíly:
  • recenzované původní nebo přehledové články, které procházejí recenzním řízením dvěma nezávislými oponenty a hodnocením redakční radou, jsou připravovány v souladu s platnou metodikou hodnocení výstupů vědy a výzkumu;
  • ostatní příspěvky, které jsou posuzovány pouze redakční radou;
  • informativní příspěvky reflektující dění z oboru (medailonky osobností, rešerše knižních novinek, informace o zajímavých počinech apod.).
  Časopis je indexován v databázích EBSCO a AATA online.

Stručná historie časopisu

 • Fórum pro konzervátory-restaurátory navazuje na tradici vydávání odborných publikací zaměřených na konzervátorsko-restaurátorskou problematiku, které vycházely v Technickém muzeu v Brně s variantními názvy, již od roku 1992. V návaznosti na vývoj vědeckého pojetí oboru konzervování-restaurování bylo v roce 2011 založeno odborné recenzované periodikum Fórum pro konzervátory-restaurátory. Tento časopis byl posléze zařazen na Seznam českých recenzovaných periodik Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.
 • Fórum pro konzervátory-restaurátory vycházelo do roku 2018 jednou ročně v tištěné verzi. Od roku 2019 jsou připravována dvě on-line čísla a jedno speciální tištěné číslo vycházející k příležitosti konání Konference konzervátorů-restaurátorů. Vydavatelem časopisu je nadále Technické muzeum v Brně.

Obecné informace

 • ISSN (Print) 1805-0050, ISSN (Online) 2571-4384, ISBN 978-80-87896-71-6
 • Periodicita: 2 x ročně on-line + 1 zvláštní tištěné číslo, náklad: 500 ks
 • Vydavatel: Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, Purkyňova 105, 612 00 Brno
 • Distribuce: e-shop TMB

Inzerce