Časopis Fórum pro konzervátory-restaurátory

Obsah 2. online číslo 2022

 

ŠKRDLANTOVÁ, Markéta – KREJČÍ, Jan – DRÁBKOVÁ, Klára – BUREŠ VÍCHOVÁ, Jana – MSALLAMOVÁ, Šárka. Sušení a zvláčňování archeologických textilií

SÝKOROVÁ, Hana – KADAVÁ, Jana – ZAPLETALOVÁ, Barbora – ĎUROVIČ, Michal – DEMNEROVÁ, Kateřina. Luminometr – nástroj pro hodnocení mikrobiálního znečištění archivních fotografií?

PAVLISOVÁ, Eliška – MACHAČKO, Luboš. Komplexní restaurování architektonického výkresu Mlýnské kolonády v Karlových Varech z Národního technického muzea v Praze

MAŠEK BENETKOVÁ, Barbora – KNOTEK, Vítězslav – ĎUROVIČ, Michal. Vliv vybraných dezinfekčních metod na kolódiové modelové vzorky

MATĚCHA, Tadeáš – DOSTÁL, Tomáš – DVOŘÁK, Luděk – KUČKOVÁ, Štěpánka. Analýza krevních nátěrů hmotnostní spektrometrií

SAMUEL, Marián – MEZEY, Viliam. Konzervácia včasnostredovekého drevozemného valu Bratislavského hradu

SVOBODOVÁ, Eva – KOPECKÁ, Ivana. Využití mikroskopu s analyzátorem LIBS pro průzkumy historických materiálů

HRICKOVÁ, Karolína – ANTUŠKOVÁ, Václava – HRICKOVÁ, Kateřina – ŠEFCŮ, Radka. Imitace nebo originál? Holandská malba ve světle chemické analýzy

DVOŘÁKOVÁ, Pavla – KLOUŽKOVÁ, Alexandra – KOLÁŘOVÁ, Mária – KUBÁSEK, Jiří – SVOBODOVÁ, Ljuba. Hodnocení pevnosti spoje slinutá keramika-adhezivum pro aplikace v restaurátorské praxi

SELUCKÁ, Alena – JELÍNEK, Jaroslav – RAPOUCH, Karel – FORET, Lukáš – RICHTERA, Lukáš. Problematika měření ryzosti Ag-Cu slitin s povrchovou vrstvou obohacenou stříbrem – experimentální studie

HANUS, Radek – SOBEK, Kamil – SOUČEK, Kamil – STAŠ, Lubomír – GEORGIOU, Lucie – HLADKÝ, Pavel – HANUS, Tomáš – BLAŽKOVÁ, Kateřina – JUNGMANNOVÁ, Kamila. Identifikace nekovových částí mediteránní přezky z období stěhování národů

MRÁZEK, Martin – ZOUHAROVÁ DYKOVÁ, Sylvie. Veterán aneb co s ním? Posouzení přístupu k uchování historického vozidla

VÁVROVÁ, Petra – NEORALOVÁ, Jitka – BENEŠOVÁ, Marie – KAZANSKII, Andrei – BLECHA, Tomáš – SOUČKOVÁ, Magda – NOVOTNÁ, Dana – LYONS KINDLEROVÁ, Rita – BLAHO, Josef. Průzkum rukopisu z 18. století pomocí videospektrálního komparátoru a radiografie

KALIŠOVÁ, Lucie – ODSTRČIL, Štěpán Karel – ZISCHKA, Ulrike. Přiznej barvu, Františku. Restaurování a interpretace plastiky Františka od Johanna Mayerla

HARTMAN, Tomáš – MACHAČKO, Luboš – VAN DER MEER, Jinke. Komplexní restaurování figurek z Hartmannova betlému z Třebíče

TEFAL JURÁNKOVÁ, Hana. Restaurování pánských střevíců aneb do jaké míry lze napravit nevhodné restaurátorské zásahy z minulosti?

ČERNÁ, Iveta – JIRÁSEK, Pavel. Dokumentace a konzervace dekorativních prvků Arnoldovy vily v průběhu její rekonstrukce

 

Obsah 1. online číslo 2022

 

KNOTEK, Vítězslav – LACKA, Martin – ĎUROVIČ, Michal. Vliv dezinfekčních prostředků na kinofilmovou podložku z triacetátu celulózy

DĚCKULÁČEK, Martin. Průzkum a restaurování dubové truhly z konce 18. století zdobené technikou inkrustace

BÁRTA, Patrick. Inkrustace kovové spodiny jiným kovem za horka jako nově identifikovaná výzdobná technika historických artefaktů evropského kulturního dědictví

HRICKOVÁ, Kateřina – ŠEFCŮ, Radka – ANTUŠKOVÁ, Václava – HRICKOVÁ, Karolína. Význam databází výtvarných materiálů při průzkumu uměleckých děl

Definice a poslání

 • Fórum pro konzervátory-restaurátory je odborný recenzovaný časopis vydávaný Technickým muzeem v Brně, publikující původní nebo přehledové články zabývající se péčí o kulturní dědictví z různých perspektiv. Vzhledem k tomu, že časopis je připravován Metodickým centrem konzervace ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, zvláštní pozornost je věnována především péči o sbírkové předměty paměťových institucí. Hlavní tematické okruhy jsou zaměřeny na materiálové a technologické průzkumy, mechanismy poškozování, konzervátorsko-restaurátorské zásahy, preventivní konzervaci, nové metody a prostředky v oblasti ochrany kulturního dědictví. Zabývá se též otázkami historie, teorie i etiky konzervování-restaurování. Cílem časopisu je rovněž poskytovat příklady správné praxe s metodickým přesahem.
 • Fórum pro konzervátory-restaurátory je platformou pro šíření a sdílení poznatků a zkušeností praktických konzervátorů-restaurátorů, historiků, vědců, technologů i dalších odborných pracovníků zabývajících se zkvalitňováním péče o kulturní dědictví, stejně tak i pedagogů a studentů.
 • Za účelem vytváření rovnováhy mezi teorií a praxí, akademickým výzkumem
  a aplikační sférou je časopis obsahově rozdělen na tři oddíly:
  • recenzované původní nebo přehledové články, které procházejí recenzním řízením dvěma nezávislými oponenty a hodnocením redakční radou, jsou připravovány v souladu s platnou metodikou hodnocení výstupů vědy a výzkumu;
  • ostatní příspěvky, které jsou posuzovány pouze redakční radou;
  • informativní příspěvky reflektující dění z oboru (medailonky osobností, rešerše knižních novinek, informace o zajímavých počinech apod.).
  Časopis je indexován v databázích EBSCO a AATA online.

Stručná historie časopisu

 • Fórum pro konzervátory-restaurátory navazuje na tradici vydávání odborných publikací zaměřených na konzervátorsko-restaurátorskou problematiku, které vycházely v Technickém muzeu v Brně s variantními názvy, již od roku 1992. V návaznosti na vývoj vědeckého pojetí oboru konzervování-restaurování bylo v roce 2011 založeno odborné recenzované periodikum Fórum pro konzervátory-restaurátory. Tento časopis byl posléze zařazen na Seznam českých recenzovaných periodik Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.
 • Fórum pro konzervátory-restaurátory vycházelo do roku 2018 jednou ročně v tištěné verzi. Od roku 2019 jsou připravována dvě on-line čísla a jedno speciální tištěné číslo vycházející k příležitosti konání Konference konzervátorů-restaurátorů. Vydavatelem časopisu je nadále Technické muzeum v Brně.

Obecné informace

 • ISSN (Print) 1805-0050, ISSN (Online) 2571-4384, ISBN 978-80-87896-71-6
 • Periodicita: 2 x ročně on-line + 1 zvláštní tištěné číslo, náklad: 500 ks
 • Vydavatel: Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, Purkyňova 105, 612 00 Brno
 • Distribuce: e-shop TMB

Inzerce