Aktuálně řešené projekty

Zhodnocení stavu archeologických kovových nálezů ve sbírkách muzeí z hlediska efektivity předchozích konzervátorsko-restaurátorských zásahů

Náplní projektu bude zjištění stavu kovových archeologických nálezů v menších muzeích, které byly získány a konzervovány před několika desetiletími. U nich bude snaha o odhalení…

Tvorba webové databáze výsledků analytických metod

Webová databáze slouží k třídění výsledků analytických metod, prováděných laboratoří Metodického centra konzervace. Jsou v ní provázané informace o chemickém složení s fotografickou dokumentací předmětu,…

Strategie preventivní konzervace v muzejní praxi

Oblast preventivní konzervace je hlavním nástrojem dlouhodobé péče o sbírky muzejní povahy. Pozornost je soustředěna na měření a regulaci parametrů prostředí zahrnujících klimatické faktory (teplotu,…

Plazmochemické metody ošetření kovových artefaktů

V návaznosti na smlouvu o využívání výsledků projektu NAKI Plazmochemické procesy a technologie pro konzervaci archeologických předmětů (kód: DF11P01OVV004), uzavřenou mezi TMB a FCH VUT…

Historický kovový materiál – muzejní dokumentace na základě identifikace povrchových úprav slitin kovů

V návaznosti na další interní úkoly bude pozornost zaměřena na možnosti posouzení galvanicky nanášených kovových povlaků a smaltů. Aplikovány budou analytické metody zavedené v MCK,…

Elektrochemické metody v konzervátorské praxi

Elektrochemické metody jsou využívány pro stabilizaci korozních vrstev kovových artefaktů, ale i jejich čištění nebo identifikaci. Uvedené metody byly úspěšně aplikovány v rámci mnoha předmětů…

Aplikace analytických metod při průzkumu kulturního dědictví

Pozornost je soustředěna zejména na použití přístrojového vybavení laboratoře MCK – využívání ručního XRF spektrometru, videomikroskopu Keyence a polarizačního mikroskopu Olympus pro hodnocení složení materiálů,…

Konzervace a uložení papírových záznamů mechanických hudebních nástrojů

Projekt se zabývá problematikou konzervace papírových záznamů mechanických hudebních nástrojů. Specifikem předmětů jsou rozměry (délka 30 m) a také nutnost zachování jejich použitelnosti v hracím stroji….

Moderní materiály – plasty

V posledních letech můžeme sledovat jednoznačně dokladovaný nárůst množství novodobých materiálů ve sbírkách muzeí a galerií. S tímto fenoménem je úzce spojen ožehavý problém uchovávání těchto materiálů…