Moderní materiály – plasty

  • identifikační číslo: 16/VaV/MCK/2012
  • garant: Mgr. Karel Rapouch
  • doba řešení: dlouhodobý úkol

 

V posledních letech můžeme sledovat jednoznačně dokladovaný nárůst množství novodobých materiálů ve sbírkách muzeí a galerií. S tímto fenoménem je úzce spojen ožehavý problém uchovávání těchto materiálů a jejich preventivní i sanační konzervace. I přes mnoho projektových záměrů, které se v této oblasti realizují, nejsou prozatím výsledky výzkumných studií mnohdy aplikovatelné v běžné praxi nebo by bylo zapotřebí doplnit je větším množstvím praktických zkoušek a dlouhodobých experimentů. Je tedy důležité vytěžit co nejvíce ze zkušeností a znalostí zahraničních odborníků, prostřednictvím pečlivé rešerše publikovaných materiálů a studií, sledováním aktivit mezinárodních organizací, účastí na seminářích, praktických workshopech a stážích nebo při osobních setkáních. Úkolem pro výzkumné pracovníky i zkušené konzervátory-restaurátory tak je pokračovat ve snaze posunout tuto problematiku dále, dokud máme k dispozici dostatečný počet sérií nedegradovaných předmětů a materiálů. To se však pochopitelně týká pouze sériově vyráběných předmětů (například potřeby do domácnosti, vojenské vybavení, atd.). Specifickým problémem jsou pak možnosti řešení v oblasti moderní umění (jedinečnost a originalita – tvaru, zpracování a materiálové složení).
Cílem našeho projektu, kromě praktických prací v oblasti konzervování a preventivní konzervace, je realizovat navržené postupy diseminace informací formou založení národní pracovní skupiny, přípravou seminářů a workshopů. V roce 2013 byl organizován pracovní workshop Plastové materiály v muzejních a galerijních sbírkách – moderní přístupy v konzervování, kde zaznělo celkem 12 příspěvků na zvolená témata tak, aby umožnily navodit pracovní prostředí pro diskuzní a jednací část workshopu. Dalšími tématy byly návrhy Metodického centra konzervace na vytvoření pracovní skupiny v rámci české republiky, diskuze možnosti diseminace výsledků mezinárodních projektů do praxe v České republice. Seminář nebyl pouze informativním setkáním, ale umožnil vznik širší platformy pro setkávání odborníků, jejichž cílem je využít všechny možné nástroje pro zlepšení současné situace v této oblasti v České republice.

V roce 2014 jsme dále pokračovali v aktivitách průzkumu stavu poškození polymerních materiálů obsažených v muzejních a galerijních sbírkách v České republice a v testování metod jejich stabilizace a dlouhodobé ochrany. V souladu s plánem se uskutečnilo ustanovení pracovní skupiny při jednání Komise konzervátorů-restaurátorů na Konferenci konzervátorů-restaurátorů. Stěžejní akcí tohoto roku bylo spolupořádání semináře Restaurování a konzervace plastů (10. prosince 2014 – Národní knihovna ČR, Centrální depozitář), jehož hlavním organizátorem byli odborníci z Národní knihovny ČR a celý seminář byl veden mezinárodními lektory. Výstupem projektu je řada publikací a přednášek, aktuálně byly realizovány a připraveny pro publikování i rešerše odborných článků z knihy Plastics: Looking at the Future and Learning from the past.

V termínu 18.–20. 10. 2015 se zaměstnanci MCK TMB zúčastnili konference Future Talks 015, která se konala v Mnichově a byla zaměřena na dokumentaci, konzervaci a design předmětů vyrobených z moderních materiálů. Nové poznatky z této konference byly předneseny 14. 6. 2016 na konferenci Restaurování a konzervace plastů v Centrálním depozitáři NK ČR.

Během roku 2016 byl v technologické laboratoři proveden  průzkum a konzervace plynových masek z Vojenského historického ústavu. Poznatky z průzkumu degradace možnosti konzervace pryže byly prezentovány na konferenci Péče o syntetické materiály ve fondech kulturních organizací ČR v Praze, kterou pořádala 14. 12. 2016 Národní knihovna ČR ve spolupráci s MCK TMB.

Pokračovat bude dokumentace stavu a mechanismu poškozování jednotlivých plastů zastoupených ve sbírkovém fondu TMB. Průběžně bude probíhat ověřování postupů stabilizace polymerních materiálů a jejich povrchové úpravy včetně vhodných podmínek uchovávání. Dílčí výsledky budou prezentovány v rámci spolupráce s pracovní skupinou Plasty Komise konzervátorů-restaurátorů AMG.