Zhodnocení stavu archeologických kovových nálezů ve sbírkách muzeí z hlediska efektivity předchozích konzervátorsko-restaurátorských zásahů

  • identifikační číslo: 27/VaV/MCK/2016
  • garant: Ing. Alena Selucká
  • spolupráce: Mgr. Karel Rapouch, Renata Pelíšková
  • doba řešení: dlouhodobý úkol

Náplní projektu bude zjištění stavu kovových archeologických nálezů v menších muzeích, které byly získány a konzervovány před několika desetiletími. U nich bude snaha o odhalení konzervátorsko-restaurátorských zásahů provedených v minulosti, které budou pomocí analytických metod identifikovány. U vybraných předmětů bude navržena, případně i provedena rekonzervace.

Vyhodnocení získaných poznatků při průzkumu a ošetření železných a bronzových archeologických nálezů zpracovávaných v 2016-2017. Příprava základního manuálu pro průzkum, konzervaci a podmínky uchovávání archeologických artefaktů. Ve spolupráci s pracovní skupinou Kovy Komise konzervátorů-restaurátorů AMG budou připomínkovány opatření stabilizace artefaktů během jejich odkrytí na okolní atmosféru postupy preventivní konzervace.
Ve spolupráci s pracovní skupinou Sklo Komise konzervátorů-restaurátorů AMG a dalšími experty je připravována publikace „Sklo z archeologických výzkumů“, jejímž cílem je zpracování praktických doporučení pro zacházení s uvedenými nálezy v kontextu jejich historie, archeologie a technologie zhotovení.