Zhodnocení stavu archeologických kovových nálezů ve sbírkách muzeí z hlediska efektivity předchozích konzervátorsko-restaurátorských zásahů

Náplní projektu bude zjištění stavu kovových archeologických nálezů v menších muzeích, které byly získány a konzervovány před několika desetiletími. U nich bude snaha o odhalení konzervátorsko-restaurátorských zásahů provedených v minulosti, které budou pomocí analytických metod identifikovány. U vybraných předmětů bude navržena, případně i provedena rekonzervace.

  • kód projektu: 27/VaV/MCK/2016
  • garant: Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
  • spoluřešitelé: Ing. Alena Selucká, Mgr. Michal Mazík, Mgr. Karel Rapouch, Renata Pelíšková