Průzkum a konzervace slitin olova

Průzkum olověných slitin byl zaměřen na hodnocení liter z Kralické tvrze (konec 16. stol.) Moravského zemského muzea. Zkoumáno bylo složení slitiny a její závislost na průběhu a rozsahu koroze. U více poškozených předmětů byl zjištěn vyšší obsah cínu i antimonu. Na základě výsledků metalografie byla potvrzena teorie vlivu vznikající fáze SnSb na korozi olověné matrice, která vzniká při vyšším obsahu Sn i Sb. Následně dochází ve struktuře ke korozi po hranicích zrn vlivem vzniku korozního mikročlánku. V korozní vrstvě byla potvrzena pomocí rentgenové difrakce a linear sweep voltametrie přítomnost PbCO3, PbO a také SiO2, který dokladuje uložení předmětů do půdy. Cílem projektu je sledování změny struktury (zejména koncentrace fáze cín-antimon) při různých kombinacích prvků. Při následném studiu koroze bude pomocí elektroanalytických metod zkoumán vliv látek působících v půdním prostředí (karboxylové a huminové kyseliny, sulfan a jiné) a vypracování korozních produktů. Výsledky studia koroze budou konzultovány s obdobným studiem koroze slitin olova na Univerzitě v Antverpách.

  • kód projektu: 19/VaV/MCK/2013
  • garant: Ing. Alena Selucká
  • spoluřešitel: Mgr. Karel Rapouch