Uměleckořemeslné techniky zlatnictví – identifikace, ochrana a zpřístupnění

  • identifikační kód projektu: DG20P02OVV023
  • hlavní řešitel: Ing. Alena Selucká
  • další řešitelé: Mgr. Karel Rapouch, Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Mgr. Petr Nekuža, Mgr. Lubomír Anděl, Mgr. Pavla Stöhrová, Mgr. Marie Gilbertová, Ak. soch. Andrej Šumbera, Ph.D.
  • spolupráce: Ing. Petr Vaníček, Mgr. Jana Fricová, Renata Pelíšková, Mgr. Patrick Bárta, Ing. Radana Jedonová, Dana Troppová, Marie Kočí
  • program: NAKI II MK ČR
  • doba řešení: 2020 – 2022

Cílem projektu je vyvinout nástroj pro správnou identifikaci a ochranu uměleckořemeslných technik oboru zlatnictví, které jsou nejstaršími způsoby zpracovávání kovových materiálů. Tyto techniky představují širokou škálu výrobních postupů jako je tavení drahých i obecných kovů a jejich slitin, různé způsoby odlévání a tváření včetně pokročilých výzdobných technik jako je rytí, cizelování, leptání, granulace nebo emailování. Uvedené postupy jsou aplikovány u nejrůznějších artefaktů, které tvoří nejen v ČR nejcennější kolekce kulturního dědictví a pilíře národní identity. Za tímto účelem bude vytvořen památkový postup obsahující nové interpretace a zhodnocení řemeslného zpracování na základě charakteristických výrobních znaků doložených rekonstrukcemi technik i výrobních nástrojů, výsledky přírodovědných analýz zkoumaných materiálů a průzkumem autentických artefaktů. Doplněny budou rovněž případové studie modelových restaurátorských postupů. Vyřešena bude též problematika sjednocení názvosloví a oborových definic zlatnictví formou terminologického slovníku pro potřebu památkové a muzejní praxe s přesahem do dalších oborů. Tímto způsobem dojde ke zkvalitnění metodologie určování a datace předmětů kulturní povahy a jejich zařazování do muzejních sbírek i odhalování falsifikátů. Stejně tak budou výsledky nástrojem pro zlepšení rozhodovacích procesů konzervátorsko-restaurátorských zásahů s důrazem na aplikaci reverzibilních a kompatibilních metod s původními historickými řemeslnými technikami. Zajištěno bude rovněž zpřístupnění získaných výsledků formou uspořádání výstavy s kritickým katalogem včetně doprovodné konference, která bude prezentovat historický vývoj a význam zlatnického řemesla na našem území s důrazem na potřebu zachování tradičních řemeslných dovedností.

1. etapa v r. 2020 – Kvalitativní empirický výzkum a dokumentace technologických postupů:

Sumarizace vybraných uměleckořemeslných technik a povrchových úprav, materiálové a technologické analýzy, kritické zhodnocení historických zdrojů, rekonstrukce postupů a laboratorních zkoušek, jejich dokumentace, posouzení znaků poškozování a definování správných postupů ochrany předmětů; příprava slovníku a zpracování libreta výstavy.

2. etapa v r. 2021 – Komparace výsledků rekonstrukcí technologických postupů s autentickými artefakty a zpracování terminologického slovníku:

Komparace výsledků vzniklých rekonstrukcemi řemeslných technik s autentickými artefakty ze sbírek muzeí a památkových fondů. Základem srovnání budou techniky použité na předmětech kulturního dědictví, které byly předmětem předchozích restaurátorských průzkumů řešitelů, doplněné dalšími ukázkami vytipovaných předmětů, které budou za účelem výstavy a podrobnější dokumentace zapůjčeny. Získané výsledky budou zpracovávány formou památkového postupu a soustředěny do terminologického slovníku. Současně bude zpracován scénář k výstavě „Zlaté řemeslo“. Záměrem výstavy je prezentovat výjimečné vlastnosti drahých i vybraných obecných kovů a jejich slitin pro zpracování různými zlatnickými uměleckořemeslnými technikami.


Interaktivní CD-ROM ke stažení

Nadace Edu-art Praha udělila souhlas s prezentací interaktivních CD-ROMů. CD-ROMy slouží výhradně nekomerčním účelům – výměně odborných informací v oblasti zlatnictví a pro edukační účely z řad studentů oborů zlatnického a restaurátorského. Zvláště v dnešní těžké situaci ve školství, kde probíhá distanční výuka, je takováto možnost studia, či dalšího vzdělávání velmi potřebná.

Souhlas s prezentací poskytl ředitel nadace Edu-art Praha a zároveň řešitel projektu NAKI II DG20P02OVV023 Ak. soch. Andrej Šumbera, Ph.D.

Edukační materiály budou na stránkách MCK ke stažení do 31.12. 2022

  • PO OTEVŘENÍ SOUBORU SPUSTÍTE PROGRAM KLIKNUTÍM NA AUTORUN
  • CD ke stažení jsou ve formátu .ISO. K jejich nainstalování jako virtuální CD-ROM a spuštění je potřeba mít ve Windows 7 a níže obslužný program např. WinCDEmu