Konference konzervátorů-restaurátorů 2022 v Třebíči

Alena Selucká

Ve dnech 13. – 15. 9. 2022 se konal 30. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů, kterou tradičně pořádá Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně a Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií v různých městech České republiky. Letošní konference se konala ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Třebíči – tedy v místě, které se pyšní nejen krásnou krajinou, ale rovněž mnohými historickými skvosty zapsanými na mezinárodní seznam kulturních památek pod ochranou UNESCO. Připraven byl velmi pestrý program obsahující 26 příspěvků z nejrůznějších oblastí péče o naše kulturní dědictví včetně 17 posterových prezentací. Úvodní slovo patřilo Jaroslavu Martínkovi, řediteli Muzea Vysočiny v Třebíči a Ivo Štěpánkovi, řediteli Technického muzea v Brně a zároveň i předsedovi Komise konzervátorů-restaurátorů. Hostem na zahájení konference byl rovněž Pavel Jirásek, člen Českého výboru ICOM, který rovněž otevřel odborný program referátem shrnujícím hlavní závěry nedávné Mezinárodní generální konference ICOM v Praze včetně nově schválené definice muzea. Dále se již odvíjely tematické bloky zamřené na restaurování malby, identifikaci fals ve výtvarném umění včetně vytváření užitečných databází chemického složení pigmentů, konzervaci textilií i kritického zhodnocení nevhodných restaurátorských zásahů na historických střevících, konzervaci mokrého dřeva společně s videi zachycujícími praktické postupy konzervátorů při impregnaci velkých kusů archeologických artefaktů, představeny byly rovněž výsledky unikátního gemologického průzkumu granátů langobardských šperků z Rakovníka včetně zhodnocení zlatnické přihrádkové techniky, pozornost byla věnována též nově identifikovaným výzdobným technikám kovů jako je horká tauzie a též byly diskutovány limity moderních instrumentálních metod zjišťování ryzosti drahých kovů, znalost původních historických řemeslných technik byla rovněž zdůrazňována v rámci příspěvků k péči o dřevěné prvky staveb i nábytek a v této souvislosti bylo apelováno na nutnost uchovávat tuto tradiční znalost a trvat na ní zejména u restaurovaných či rekonstruovaných památek, nechybělo ani lepení keramiky v návaznosti na výzkum pevnosti spojů střepů, dále pak ošetření fotografií na různé podložce napadené plísněmi, do programu se každoročně promítají též možnosti moderních diagnostických nebo analytických metod jako je například tomografie, s kterými musejí být konzervátoři obeznámeni a umět jak je správně aplikovat při materiálového a technologickém průzkumu. Výčet témat je obrovský a svědčí o rozmanitosti nejrůznějších konzervátorsko-restaurátorských specializací, které jsou spojené zvláště s péčí o muzejní sbírky. Ukazují rovněž na nutnost neustále mezioborové spolupráce, vedení diskuzí a hledání společného konsensu při stanovení optimálních konzervátorsko-restaurátorských zásahů. Jako příklad může být uveden i příspěvek o komplexním restaurování figurek Hartmannova betlému, pro něhož přizvalo třebíčské muzeum ke spolupráci odborníky z Fakulty restaurování v Litomyšli. Poděkování proto patří všem přednášejícím i autorům posterů, kteří neváhali se podělit o své poznatky a podrobit je širší diskuzi. Samotná konference tak plní důležitou platformu pro oborovou komunikaci, výměnu odborných názorů, navazování kontaktů a konkrétních projektů. Její význam je o to větší, že s počtem 320 účastníků konference se jedná skutečně o největší profesní setkání konzervátorů-restaurátorů a dalších odborníků u nás. Letošní setkání bylo završeno exkurzí na významné památky – unikátní Baziliku sv. Prokopa, Židovské město a hřbitov a samozřejmě i do zdařilých stálých expozic Muzea Vysočiny v Třebíči. Ráda bych touto formou poděkovala všem kolegům z třebíčského muzea za výbornou spolupráci při organizaci konference, velmi vstřícnou a přátelskou atmosféru po celou dobu jejího konání, stejně tak i za záštitu a podporu kraje Vysočina a města Třebíč, všem dalším podporovatelům konference, mezi které patří i Asociace muzeí a galerií a Český výbor ICOM, rovněž sponzorům – řadě firem nabízející nejrůznější produkty a přístroje zkvalitňující péči o naše kulturní dědictví a v neposlední řadě též svým kolegům z Komise konzervátorů-restaurátorů AMG a Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně za neúnavnou a stále pokračující tradici pořádání těchto konferencí.