Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

27.03. - 27.03.2024

08:30 - 11:30

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno 612 00

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na školení ohledně zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky v návaznosti na

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon),
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP – bez vyjímky platný od 1. 6. 2015 a novelizace (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 487/2013),
Zákon č. 267/2015 Sb., který novelizuje zákon. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, platný od 1. 12. 2015,
Nařízení REACH (Nařízení Komise č. 1907/2006) a novelizaci tohoto nařízení (Nařízení Komise č. 453/2010).

Školení pořádá Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Jihomoravskou sekcí Komise KR AMG České republiky, z. s.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
27. 3. 2024 v 9:00 v Technickém muzeu v Brně, přednáškový sál 4. p., Purkyňova 105, Brno – Královo Pole.

GARANT SEMINÁŘE A HLAVNÍ ŠKOLITEL
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D., Ústav chemie PřF MU v Brně

Školení je určené zejména pro konzervátory-restaurátory (popř. další pracovníky sbírkotvorných instiucí), kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci.

PROGRAM ŠKOLENÍ
8:45-9:15           Registrace v TMB
9:15                     Zahájení, úvodní slovo, Ing. Alena Selucká (MCK TMB), Alena Komendová (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
9:30-11:00        Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky – zásady, legislativa, opatření, Mgr. Jaromír Literák, Ph.D., Ústav chemie PřF MU v Brně
11:00-11:30       Diskuze, dotazy, předání potvrzení o školení

Počet účastníků školení je omezen kapacitou přednáškového sálu, vstup volný.

Mgr. Karel Rapouch

Vedoucí laboratoře Metodického centra konzervace

541421452

rapouch@tmbrno.cz

Mgr. Jana Fricová

Organizace školení

541421452 725586775

fricova@tmbrno.cz